Zawarcie związku małżeńskiego

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają dowody osobiste lub paszporty.


Dotyczy cudzoziemców:

- dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;

- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów niemożna ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,  wraz z tłumaczeniem (jeżeli jest wymagane) wykonanym  przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),  konsula;

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne po przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu;

- udział biegłego lub tłumacza, przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu (dotyczy również świadków).

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie .

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci pochodzących z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. 

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu wnosi się na rachunek Miasta Gostynina

nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 .

W/w opłata pobierana jest w momencie składania dokumentów (zapewnienia) pod warunkiem, że związek małżeński będzie zawierany w Gostyninie.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, pok.205.

Termin i sposób załatwienia

Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

Informacje dodatkowe

Zaleca się dokonywanie rezerwacji terminu ślubu wcześniej niż na miesiąc przed planowaną datą ślubu z uwagi na bardzo dużą ilość zawieranych związków małżeńskich a w konsekwencji na brak wolnych terminów. Zasady zawierania związków małżeńskich poza Urzędem Stanu Cywilnego w Gostyninie


Kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego tylko w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy.

Miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewniać zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo wszystkich osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Wskazane miejsce zawarcia małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego podlega sprawdzeniu pod kątem spełnienia wymogów określonych w ustawie. Sprawdzenia dokona pracownik USC w terminie uzgodnionym z organizatorami.

Ślub poza urzędem stanu cywilnego podlega opłacie dodatkowej w wysokości 1000 zł.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Gawinowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-12 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Gawinowski Marcin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-12 10:34:37
  • Liczba odsłon: 5444
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339660]

przewiń do góry