OBOWIĄZUJĄCE  UCHWAŁY  DOTYCZĄCE  OŚWIATY

1.    Regulamin wynagradzania nauczycieli.
Uchwała Nr 404/LXXIX/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin.
Uchwała Nr 101/XIV/2019 z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin.
Uchwała Nr 364/LII/2022 z dnia 29 września 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin.
Uchwała Nr 444/LXV/2023 z dnia 28 września 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin.

2.    Zasady udzielania zniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole oraz obowiązkowy wymiar godzin pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego.
Uchwała Nr 405/LXXIX/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.
Uchwała Nr 59/VIII/2019 z dnia 28 marca 2019 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.
Uchwała Nr 300/XLI/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.
Uchwała Nr 363/LII/2022 z dnia 29 września 2022r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

3.    Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
Uchwała Nr 61/VIII/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gostynin.
 
4.    Wychowanie przedszkolne.
Uchwała Nr 391/LXXVII/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych.
Uchwała Nr 389/LVI/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych.
Uchwała Nr 454/LXVI/2023 z dnia 30 października 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych.
Uchwała Nr 392/LXXVII/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych
i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, dla których  Miasto Gostynin nie jest organem prowadzącym  zmieniona Uchwalą Nr 406/LXXIX/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
Uchwała Nr 135/XVII/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

5.    Stypendia dla uczniów.
Uchwała Nr 394/LXXVII/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów”.
Uchwała Nr 421/LXI/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów”.
Uchwała Nr 169/XXVIII/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zmieniana Uchwałami: Nr 237/LXV/06 z dnia 22 sierpnia 2006 r., Nr 16/II/06 z dnia 4 grudnia 2006 r., Nr 85/XIII/07 z dnia 29 października 2007 r., Nr 146/XXIX/2012 z dnia 14 listopada 2012r.

6.    Reforma  oświaty/zmiany organizacyjne szkół i przedszkoli.
Uchwała Nr 271/LIV/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe zmieniona Uchwałą Nr 403/LXXIX/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
Uchwała Nr 280/LV/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów miejsca realizacji obowiązku szkolnego.
Uchwała Nr 337/LXIX/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej z siedzibą w Gostyninie, ul. J. Ozdowskiego 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej z siedzibą w Gostyninie, ul. J. Ozdowskiego 2.
Uchwała Nr 338/LXIX/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.
Uchwała Nr 107/XV/2019 z dnia 24 października 2019r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych klas Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.
Uchwała Nr 108/XV/2019 z dnia 24 października 2019r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych klas Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie.
Uchwała Nr 249/XXXIII/2021 z dnia 27 maja 2021r. w sprawie utworzenia Przedszkola nr 1 w Gostyninie oraz utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gostyninie.
Uchwala Nr 301/XLI/2021 z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć.
Uchwała Nr 316/XLIII/2022 z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć.
Uchwała nr 422/LXI/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie włączenia Przedszkola nr 5 w Gostyninie w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gostyninie.
Uchwała nr 463/LXVIII/2023 z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 5 w Gostyninie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.
Uchwała nr 487/LXXI/2024 z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie wyłączenia Przedszkola nr 5 w Gostyninie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gostyninie.
Uchwała nr 488/LXXI/2024 z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 5 w Gostyninie.
Uchwała nr 489/LXXI/2024 z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2024r.

7.    Zmiana  nazw  przedszkoli/szkół.
Uchwała Nr 334/LXIX/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie.
Uchwała Nr 335/LXIX/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 4 w Gostyninie.
Uchwała Nr 336/LXIX/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 5 w Gostyninie zmieniona Uchwalą Nr 362/LXXI/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
Uchwała Nr 244/XXXII/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie.
Uchwała Nr 201/XXVI/2020 z dnia 29 października 2020r. w sprawie nadania imienia Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie.

8.    Rekrutacja do miejskich szkół podstawowych i przedszkoli.
Uchwała Nr 272/LIV/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin.
Uchwała Nr 363/LXXI/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

9.    Punkty Przedszkolne na terenie Miasta Gostynina.
Uchwała Nr 201/XLI/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej  w Gostyninie ul. J. Ozdowskiego 2.
Uchwała Nr 202/XLI/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Obrońców Westerplatte  w Gostyninie ul. gen. J. Bema 23.
Uchwała Nr 314/LXV/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyninie ul. Polna 36.

10.    Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
Uchwała Nr 398/LVIII/2023 z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

11.    Obsługa administracyjna i finansowa miejskich szkół podstawowych i przedszkoli.
Uchwała Nr 185/XXXVIII/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gostynin.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łoś Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-06-05 19:12:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Łoś Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-07 11:56:24
  • Liczba odsłon: 42
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646334]

przewiń do góry