Formy pomocy

Osoby i rodziny spełniające kryterium kwalifikacyjne mogą ubiegać się o następujące świadczenia z pomocy społecznej:

Zasiłek stały

1) Zasiłek stały przysługuje osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem

( przez dziecko należy rozumieć dziecko własne, przysposobione lub przebywające w rodzinie zastępczej, równiez po ustaniu funkcji tej rodziny ) wymagającym stałej pielęgnacji, polegającej na bezpośredniej, osobistej pielęgnacji i systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym, jeżeli dochód rodziny nie przekracza półtorakrotnego dochodu określonego w kryterium kwalifikacyjnym, a dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność wraz ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust.3 pkt. 7 ( konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji ) i 8 ( konieczność stałego współudziału na codzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ) ustawy o rehabilitacji zawodowej.

2) Zasiłek stały o którym mowa w pkt. 1 przysługuje również osobie opiekującej się dzieckiem pelnoletnim.

3) Zasiłek stały z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem nie przysługuje osobie:

a) której dziecko przebywa w całodobowym ośrodku rehabilitacyjnym lub innej placówce zapewniającej opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu

b) otrzymującej zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne

4) W wypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, zasiłku stałego wyrównawczego, emerytury, renty, z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłek stały nie przysługuje.

5) Zasiłek stały wynisi 418 zl miesięcznie

Zasiłek stały wyrównawczy

Zasiłek stały wyrównawczy przysługuje osobie pełnoletniej:

1) samotnej, całkowicie niezdolnej do pracyz powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w kryterium kwalifikacyjnym

2) całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jezeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w kryterium kwalifikacyjnym

3) zasiłek stały wyrównawczy, o którym mowa w kryterium kwalifikacyjnym ustala się w wysokości:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarujacej, jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, określonym w kryterium kwalifikacyjnym, a dochodem tej osoby

b) w przypadku osoby w rodzinie, jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, ustalonym zgodnie z kryterium kwalifikacyjnym, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie

c) wysokość zasiłku, o którym mowa w p. pkt.a) i b) , nie może być wyższa od kwoty 418 zł. Zasiłek stały wyrównawczy nie może być niższy od 19 zł

4) w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego wyrównawczego i renty socjalnej zasiłek stały wyrównawczy nie przysługuje

5) osobę przebywajacą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego wyrównawczego.

6) Osoba otrzymująca zasiłek stały wyrównawczy, tymczsowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolnosci, przysługuje 30% przyznanego świadczenia.

Renta socjalna

1) Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia, niezależnie od dochodu z zastrzeżeniem pkt. 2 i 4

2) W przypadku zbiegu uprawnień do renty rodzinnej i renty socjalnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota świadczeń do wypłaty nie przekracza 200% renty socjalnej. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 50 zł miesięcznie. Jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% renty socjalnej, renta socjalna nie przysługuje.

3) Prawo do renty socjalnej przysługuje również osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyzszej, przed ukończeniem 25 roku życia, a także w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej, niezależnie od dochodu z zastrzeżeniem pkt. 4.

4) Osoby, o których mowa w pkt. 1 i 3 tracą prawo do renty socjalnej za miesiąc, w którym osiągnęła dochód netto z tytułu pracy lub działalności gospodarczej przekraczający wysokość renty socjalnej (t. j. 418 zł )

5) Renta socjalna wynosi 418 zł z zastrzeżeniem pkt. 2

6) Osobie, o której mowa w pkt. 1 i 3, uprawnionej do renty lub emerytury, z wyłączeniem renty rodzinnej, renta socjalna nie przysługuje.

7) Osobie otrzymującej rentę socjalną, tymczasowo aresztowanęj lub odbywającej karę pozbawienia wolności , przysługuje 30% przyznanego świadczenia.

Zasiłek okresowy

1) Zasiłek okresowy z pomocy społecznej może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z kryterium kwalifikacyjnym, a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności ze względu na:

a) długotrwałą chorobę

b) niepełnosprawność

c) brak możliwości zatrudnienia

d) brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny

e) możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

2) Do dochodu, o którym mowa w pkt. 1, nie wlicza się zasiłku okresowego wypłacanego w okresie bezpośrednio poprzedzającym jego ponowne przyznanie.

3) Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

4) Zasiłek okresowy ustala się do wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowym rodziny, ustalonym zgodnie z kryterium kwalifikacyjnym, a dochodem tej osoby lub rodziny, nie niższej jednak niż 19 zł na rodzinę.

Zasiłek okresowy specjalny

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego określonego w kryterium kwalifikacyjnym może być przyznany bezzwrotny specjalny zasiłek okresowy lub celowy, przy czym:

a) miesięczna wysokość zasiłku okresowego nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej t.j. 461 zł

 

Zasiłek okresowy gwarantowany
1) Osobie, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, pobieranego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z powodu upływu okresu jego pobierania, a dochód rodzinny nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z kryterium kwalifikacyjnym - przysługuje gwarantowany zasiłek okresowy, jeżeli w dniu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz w okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia. Prawo do gwarantowanego zasiłku okresowego nie przysługuje w przypadku upływu okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, do którego osoba uprawniona nabyla prawo w wyniku zaliczenia okresu pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego. Zasiłek przysługuje, jeżeli osoba uprawniona wystąpiła z wnioskiem o jego wypłatę nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, lub 30 dni od dnia otrzymania decyzji urzędu pracy o ustaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

2) Gwarantowany zasiłek okresowy przysługuje przez okres do 36 miesięcy. Do okresu tego nie wlicza się okresu lub okresów jego zawieszenia.

3) Gwarantowany zasiłek okresowy wynosi:

a) 461 zł przez okres pierwszych 12 miesięcy

b) 80% kwoty, o której mowa w p. pkt. a) przea okres następnych 24 miesięcy

4) Gwarantowany zasiłek okresowy ulega zawieszeniu na okres podjęcia zatrudnienia albo pozarolniczej działalności w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

5) Przywrócenie gwarantowanego zasiłku okresowego następuje na wniosek osoby zainteresowanej złożony w terminie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, jeżeli w dalszym ciągu spełnione są warunki wymienione w pkt. 1, z tym że do dochodu rodziny nie wlicza się wynagrodzenie otrzymywanego z tytułu pracy wykonywanej w zakresie zawieszenia. Gwarantowany zasiłek okresowy nie może być przywrócony, jeżeli po ustaniu zatrudnienia osobie uprawnionej będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych.

6) W przypadku zbiegu uprawnienia do gwarantowanego zasiłku okresowego z uprawnieniami do zasiłku stałego, renty z tytułu niezdolności do pracy lub wcześniejszej emerytury, gwarantowany zasiłek okresowy nie przysługuje.

Macierzyński zasiłek okresowy

1) Macierzyński zasiłek okresowy przysługuje:

a) matce dziecka zajmującej się jego wychowaniem

b) ojcu dziecka zajmującego się jego wychowaniem w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka - w okresie pierwszych 4 miesięcy życia dziecka

c) osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka

d) osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej - w okresie pierwszego roku życia dziecka

2) Łączny okres pobierania zasiłku okresowego macierzyńskiego nie może przekroczyć 4 miesięcy, a w przypadku urodzenia dziecka martwego lub jego zgonu okresu 1 miesiąca.

3) Macierzyński zasiłek okresowy ustala się w wysokości różnicy między kwotą równą kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o której mowa w kryterium kwalifikacyjnym, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie, nie niższej jednak niż 50 zł.

4) Macierzyński zasiłek jednorazowy w kwocie 201 zł na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu przysługuje matce dziecka, a w razie jej śmierci lub porzucenia dziecka przed pobraniem zasiłku osobom, o których mowa w pkt. 1 p. pkt. b),c),d).

5) Macierzyński zasiłek okresowy i macierzyński zasiłek jednorazowy przysługuje osobom, o których mowa pkt. 1 i 4, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu określonego w kryterium kwalifikacyjnym.

Świadczenia zdrowotne i emerytalno-rentowe

1) Osobie uprawnionej do zasiłku stałego i stałego wyrównawczego, a także gwarantowanego zasiłku okresowego lub renty socjalnej przysługują świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin; przysługują one również osobom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, jeżeli nie mają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego np. z tytułu członkostwa w rodzinie osoby ubezpieczonej.

2) Za osobę, która otrzymuje zasiłek stały oraz za osobę, która otrzymuje gwarantowany zasiłek okresowy ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty zasiłku stałego ( 418 zł ), chyba że osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i innych tytułów lub otrzymuje emeryturę albo rentę.

3) Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od kwoty zasiłku stałego, jeżeli dochód w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza półtorakrotnego dochodu określonego zgodnie z kryterium kwalifikacyjnym i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

4) Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacana jest przez okres niezbędny do uzyskania 20-letniego w przypadku kobiet i 25-letniego w przypadku mąężczyzn, okresu ubezpieczenia ( składkowego i nieskładkowego ), jednak nie dłużej niż przez 20 lat.

5) Nie opłaca się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, jeżeli w dniu przyznania zasiłku lub złożenia wniosku o opłacanie składki ma więcej niż 50 lat i nie ma okresu ubezpieczenia ( składkowego i nieskładkowego ) wynoszącego co najmniej 10 lat, oraz za osobę, która legitymuje się tym okresem w wymiarae 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-13 14:16:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-15 09:55:53
  • Liczba odsłon: 3904
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339570]

przewiń do góry