Gostynin, dnia 15.01.2018 r.


ZP.271.2.3.2018


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.3.2018


          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 
Opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  modernizacji  ciągów  pieszych 
w  ul. Moniuszki  w  Gostyninie


1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych modernizacji obustronnego chodnika w ul. Moniuszki w Gostyninie.
Dokumentacja musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129 ze zm.).
Do zakresu ww. przedmiotu zamówienia należy w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej  przewidującej m.in.:
1) modernizację chodników i przebudowę istniejących zjazdów;
2) dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni;
3) wymianę istniejących krawężników i obrzeży;
4) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.
Dokumentację należy opracować kompleksowo we wszystkich branżach, które wynikają z warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych przez Wykonawcę na etapie projektowania.
Dokumentacja musi być wykonana z poszanowaniem wartości krajobrazu i istniejącego wartościowego drzewostanu. W kosztorysach inwestorskich należy uwzględnić wszystkie koszty łącznie z kosztami ewentualnej wycinki i wykonaniem nasadzeń zastępczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Przekazanie Zamawiającemu wszystkich opracowań objętych zamówieniem (z wersją elektroniczną) wraz ze stosowną zgodą lub decyzją na prowadzenie robót budowlanych wydaną przez organ architektoniczno-budowlany – 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;
2) posiadają wpis na listę izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa.

4. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonywania obowiązków inspektora nadzoru autorskiego.
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

5. Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 22 stycznia 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę (osoby realizujące przedmiot zamówienia) niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia wykształcenia, uprawnień budowlanych lub przygotowania zawodowego w tym m.in. aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa.

7. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz – Wydział ds. Dróg (telefon: 24 236-07-46).

8. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 4 – Załącznik graficzny – mapa


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-15 13:08:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-15 13:08:58
  • Liczba odsłon: 1290
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646482]

przewiń do góry