Gostynin, dnia 15.01.2021 r.

ZP.271.2.1.2021

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.1.2021

           

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1919 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi dojazdowej  do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie

 

1.      Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy wraz parkingiem, budową chodników, oświetleniem i kanalizacją deszczową.

Do zakresu w/w przedmiotu zamówienia należy opracowanie dokumentacji projektowej w której skład rzeczowy będą wchodzić między innymi następujące rozwiązania techniczne:

 • nawierzchnia bitumiczna z krawężnikami na ławach betonowych dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych w miejscach przejść dla pieszych;

 • chodniki i zjazdy z kostki betonowej grubości 8 cm;

 • zatoki postojowe z kostki betonowej grubości 8 cm i płyt ażurowych;

 • szczegółowa niwelacja z nawiązaniem do terenów sąsiadujących;

 • odwodnienie – należy zaprojektować kanalizację deszczową jako podstawowy sposób odprowadzenia wody deszczowej;

 • oświetlenie uliczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

 

2.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Przekazanie Zamawiającemu wszystkich opracowań objętych zamówieniem (łącznie z wersją elektroniczną) wraz z  pozwoleniem na budowę wydanym przez organ architektoniczno - budowlany  – 30 listopada 2021 r.

3.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1)      posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;

2)      posiadają wpis na listę izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa.

4.      Sposób obliczania ceny oferty:

1)      Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonywania obowiązków inspektora nadzoru autorskiego.

2)      Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.

3)      Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

5.      Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.

6.      Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 22 stycznia 2021 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa oraz dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.

7.      Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz – Wydział ds. dróg (telefon: 24 236-07-46).

8.      Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Załącznik nr 5 – mapa

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-15 12:55:25
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-15 13:02:13
 • Liczba odsłon: 2037
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799477]

przewiń do góry