Gostynin, dnia 27.04.2018 r.


ZP. 271.1.6.2018
   
    

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty


          Zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


ODBIÓR  I  ZAGOSPODAROWANIE  ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z  NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH  Z TERENU  GMINY  MIASTA GOSTYNINA


jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock

Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
termin płatności faktury –    40,00 pkt
Łącznie –   100,00 pkt

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena” oraz „termin płatności faktury”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w niniejszym postępowaniu:

ALTVATER PIŁA Sp. z o.o.
ul. Łączna 4A, 64-920  Piła

Liczba punktów w kryterium
cena –    59,27 pkt
termin płatności faktury –    40,00 pkt
Łącznie –    99,27 pkt

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-27 14:34:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-27 14:34:10
  • Liczba odsłon: 844
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10103381]

przewiń do góry