Gostynin, dnia 16.01.2020 r.


ZP.271.2.1.2020


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.1.2020


      W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji, tynków wewnętrznych
i konserwacji stolarki zewnętrznej baszty z XIV wieku oraz kaplicy z 1824 roku
w Gostyninie


1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych remontu elewacji, tynków wewnętrznych i konserwacji stolarki zewnętrznej baszty z XIV wieku oraz kaplicy z 1824 roku oraz zmianę kolorystki tynków i konserwacji stolarki zewnętrznej budynków hotelowych (nowa część zabudowy wzgórza) w Gostyninie przy ul. Zamkowej 31. Obiekt kaplicy jest wpisany do rejestru zabytków 87/419/62 W pod nazwą: „Kaplica i baszta zamkowa”.
Dokumentacja musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129 ze zm.)
Dokumentacja projektowa ma posłużyć do przeprowadzenia planowanego postępowania w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów krajowych i unijnych regulujących realizację zamówień publicznych – na roboty budowlane ujęte w opracowanej dokumentacji projektowej. W związku z tym dokumentacja musi uwzględnić wymogi tych przepisów ze szczególnym uwzględnieniem przepisów:
1) ustawy Prawo zamówień Publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz opracowania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, inwestorskich;
2) przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r.

Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarówno opracowania dokumentacji projektowej, jak i wykonania planowanych robót budowlanych.

Projekt należy opracować zgodnie z załączoną ekspertyzą budowlaną dotyczącą stanu ścian zewnętrznych na obiekcie zabytkowej kaplicy z basztą zlokalizowanej w Gostyninie przy ul. Zamkowej 31. Opracowywana dokumentacja projektowa nie może wskazywać konkretnych nazw marek produktów, znaków towarowych, patentów i pochodzenia na zasadach art. 29 ustawy Pzp.

Zakres projektu obejmuje w szczególności:
– remont tynków wewnętrznych kaplicy z basztą,
– remont elewacji kaplicy z basztą,
– konserwację stolarki zewnętrznej w tym zabytkowych drzwi,
– zmianę kolorystyki tynków zewnętrznych obiektów części nowej zabudowy wzgórza,
– konserwację stolarki zewnętrznej obiektów części nowej zabudowy wzgórza.

Przewidziane rozwiązania powinny być trwałe, estetyczne i odporne na działania czynników atmosferycznych oraz wandali. Ponadto materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami obowiązującego prawa.

Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:
1) wykonanie projektu budowlanego w ilości 5 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF po zatwierdzeniu dokumentacji przez Starostwo Powiatowe decyzją o pozwoleniu na budowę);
2) wykonanie projektu wykonawczego w ilości 5 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF);
3) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  w ilości 3 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF);
4) wykonanie przedmiarów robót w ilości 3 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF);
5) wykonanie kosztorysów inwestorskich w ilości 3 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF);
6) uzyskanie na przedmiot zamówienia w imieniu Zamawiającego pozwolenia organu achitektoniczno-budowlanego na prowadzenie robót budowlanych;
7) wykonanie niezbędnych map;
8) uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujących niezbędnych warunków technicznych i wytycznych do projektowania;
9) dokonanie wszelkich uzgodnień z Zamawiającym, właściwymi organami administracji publicznej w tym uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
10) pełnienie nadzoru autorskiego.

Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania w siedzibie Zamawiającego minimum 2 spotkań roboczych Projektantów z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej  celem omówienia rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokołami podpisanymi przez strony. Protokół uzgodnień sporządza Wykonawca. Na ostatnim spotkaniu Wykonawca przedstawi do zaakceptowania kompletną dokumentację wraz z uzgodnieniami, przed złożeniem wniosku o stosowną zgodę lub decyzję organu architektoniczno-budowlanego na prowadzenie robót budowlanych.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – przekazanie Zamawiającemu wszystkich opracowań objętych zamówieniem wraz z wersją elektroniczną i decyzją wydaną przez organ architektoniczno-budowlany na prowadzenie robót budowlanych – do dnia 30 maja 2020 r.

3. Płatność – po przekazaniu Zamawiającemu wszystkich opracowań objętych zamówieniem wraz z wersją elektroniczną i ostateczną decyzją wydaną przez organ architektoniczno-budowlany na prowadzenie robót budowlanych.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunek w zakresie posiadania odpowiedniego wykształcenia, uprawnień budowlanych, doświadczenia przy obiektach zabytkowych i przygotowania zawodowego do wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze, tj. wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową dla obiektu objętego ochroną konserwatorską (wpisanego do rejestru zabytków), w tym uzyskał decyzję na prowadzenie prac Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.

6. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt sprawowania obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego do dnia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 23 stycznia 2020 r. do godz. 9:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę (osoby realizujące przedmiot zamówienia) niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia wykształcenia, uprawnień budowlanych lub przygotowania zawodowego.

8. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (tel. 24 236-07-21 ).

9. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Ekspertyza budowlana część 1 ; część 2
Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-16 12:23:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-16 15:03:00
  • Liczba odsłon: 2224
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650406]

przewiń do góry