Gostynin, dnia 28.03.2019 r.

ZP.271.2.2.2019


  OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.2.2019  


            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


  Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 


1.       Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości:

  a)   28 sztuki o pojemności 1,5 m 3 pojemników typu ,,dzwon” na tworzywa sztuczne i metale koloru żółtego,

      b)   24 sztuk o pojemności 1,5 m 3 pojemników typu ,, dzwon” na szkło koloru zielonego,

      c)   34 sztuki o pojemności 1,5 m 3 pojemników typu ,, dzwon” na papier koloru niebieskiego,

     d)    53 sztuki o pojemności 240 l pojemników na bio koloru brązowego.


Dostawa przedmiotu umowy może być realizowana sukcesywnie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wykonawca do oferty dołącza opis i zdjęcia oferowanych produktów  


  2.   Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 26 kwietnia.

3.       Sposób obliczania ceny oferty:

     1)   Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do    

          zapytania ofertowego.  

2)    Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty związane z dostawą (w tym w szczególności z załadunkiem, transportem i rozładunkiem we wskazanych przez Zamawiającego miejscach). 

3)   Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

 

4.       Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 1 kwietnia 2019 r. do godz. 9:30 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.


5.       Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pani Justyna Raduj lub Elżbieta Zacharczuk Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa (24) 236-07-48 (38) .


 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór umowy + protokół odbioru


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-28 10:32:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-29 08:41:34
  • Liczba odsłon: 2121
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858396]

przewiń do góry