10.06.2022  -   UWAGA - odpowiedzi na pytania - pobierz 

Gostynin, dnia 8.06.2022 r.

ZP.271.2.16.2022

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.16.2022

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED  na terenie miasta Gostynina – Montaż lamp solarnych na terenie miasta Gostynina

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 5 szt. lamp solarnych na terenie miasta Gostynina – sięgacz od ul. 18-go Stycznia – 2 szt., sięgacz od ul. Kolonia – 3 szt. Teren inwestycji obejmuje działki nr ewid. 6020/5 (sięgacz od ul. 18-go Stycznia) 6010/7, 6013/11, 6011/9 (sięgacz od ul. Kolonia) w Gostyninie.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 września 2022 r.
 2. Sposób obliczania ceny oferty:
 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt dostawy i montażu urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
 2. Zaproponowana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 – do dnia 17 czerwca 2022 r. do godz. 10.00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 1. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz – Wydział ds. Dróg  (telefon: 24 236-07-46).

 1. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

ZATWIERDZAM

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Klauzula RODO

Załącznik nr 5 – Załącznik graficzny

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-06-08 13:18:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-10 12:28:13
 • Liczba odsłon: 1467
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11857994]

przewiń do góry