Zarządzenie Nr 1/ 2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie nr 15/05 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Gostynina i regulaminu Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 2 /2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 07 stycznia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu  mieszkalnego na rzecz najemcy, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Moniuszki 6 w Gostyninie 

Zarządzenie Nr 3 /2008  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 08 stycznia 2008 r. w sprawie sprzedaży garaży wraz z działką gruntu położonych w Gostyninie przy ul. j. Ozdowskiego

Zarządzenie Nr 4/ 2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 08 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta Gostynina na 2008 r.  załączniki do zarządzenia nr 4/2008

Zarządzenie Nr 5/ 2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 08 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia harmonogramurealizacji dochodów i wydatków bydżetu Miasta Gostynina na 2008 r. 

Zarządzenie Nr 6/ 2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 08 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasu Gostynin na 2008 r. 

Zarządzenie Nr 7 /2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 08 stycznia 2008 r. w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości połozonej w gostyninie przy ul. Zamkowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2500 o powierzchni 1777 m2.

Zarządzenie Nr 8 /2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie podjęcia czynności w celu skorygowania wielkości udziałów w częściach wspólnych budynku oraz udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu i ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego udziałów w gruncie związanego z wyodrębnionymi lokalami.

Zarządzenie Nr 9/ 2008 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania dokumentacji przetargowej dla inwestycji Termy Gostynińkie.

Zarządzenie Nr 10/2008

Zarządzenie Nr 11 /2008 w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina na pomieszczenie tymczasowe.

Zarządzenie Nr 12 /2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gostyninie przy ul. Polnej 53 w Gostyninie oraz powołania komisji przetargowej. 

Zarządzenie Nr 13 /2008 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Gostyninie przy
ul. Bierzewickiej w Gostyninie oraz powołania komisji przetargowej. 

Zarządzenie Nr 14 /2008 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Gostyninie przy ul. Zacisze  oraz powołania komisji przetargowej. 

Zarządzenie Nr 15 /2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 07 marca  2008 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,utalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Moniuszki 6 w Gostyninie.
załącznik do zarządzenia Nr 15/2008


Zarządzeni e Nr 16/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  7 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia limitu kosztów miesięcznych na rozmowy telefoniczne prowadzone ze słuzbowych telefonów komórkowych.


Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert dla Organizacji Pozarządowych i innych Podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.

Zarządzenie Nr 19/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie sprzedaży garaży wraz z działką gruntu położonych w Gostyninie przy ulicy J. Ozdowskiego.

Załączniki do zarządzenia Nr 18/2008

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na rok 2008

Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 kwietnia 2008 rokui w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

Zarządzenie Nr 23/08 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16.04. 2008 r. w sprawie zamiany nieruchomości zabudowanej położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja nr 14 i 16 oznaczonej numerami działek: 3109/9 o pow. 0,0226 ha, 3109/10 o pow. 0,0086 ha i 3109/12 o pow. 0,0822 ha, objętej księgą wieczystą  nr. Kw 6581 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gostyninie, stanowiącą własność Gminy Miasta Gostynina - na nieruchomość  niezabudowaną położoną w Gostyninie przy ul. Bagnistej, oznaczoną numerem działki 1720/1 o pow. 0,1918 ha, objętą księgą wieczystą nr Kw 15808 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gostyninie, stanowiącą własność osób fizycznych.

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Gostynina wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza z dnia 31 grudnia 2003 r.

Zarządzenie nr  25/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2008 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 
Zarządzenie Nr 26/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 27/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 kwietnia 2008 r.  w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 28/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza pełnienia obowiązków podczas nieobecności Burmistrza Miasta Gostynina

 

Zarządzenie Nr 29/2008   Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 14 kwietnia w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 30/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,połozonych w Gostyninie przy ul. Bierzeiwckiej w Gostyninie oraz powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 maja 2008 r.  w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gostyninie przy ul. Polnej 53 w Gostyninie oraz powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 32/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie: powołania komisji Konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygnięcie ofert na realizację pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęc sportowych z elementami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej oraz oganizowanie imprez i zawodów sportowych dla dzieci w wieku 8-12 z rodzn dysfunkcyjnych

Zarządzenie Nr 33/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie: analizy dotyczącej zasadności przystąp[ienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 34/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie: zastępstwa Dyrektora Gimnazjum Nr 2 imienia Polskich Noblistów w Gostyninie Pana Waldemara latoszka przez Wicedyrektora Agnieszkę Matus.

Zarządzenie Nr 35/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych przy ul. Bierzewickiej 17e w Gostyninie.

Zarządzenie Nr 36/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Gostynie w rejonie ul. Kolonia, oznaczonej numerami ewidencyjnymi dizłaek: 6342/1 o powierzchni 0,1223 ha oraz 6342/10 o powierzchni  0,0160 ha

Zarządzenie Nr 37/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 38/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 39/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 04 lipca 2008 r.w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego

Zarządzenie Nr 40/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 lipca 2008  w sprawie okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 41/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Gostyninie przy ul. Ziejkowej i Bierzewickiej.

Zarządzenie Nr 42/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zakładu Oczyszczania Miasta - gminnej jednostki organizacyjnej w Gostyninie

Zarządzenie Nr 43/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 44/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 45/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracownika samorządowego. 

Zarządzenie Nr 46/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakosci wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatreznia w wodę na terenie miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 47/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Gostynina Nr. 75 z dnia 30 października 2007 r. regulującego gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Gostynina Załączniki

Zarządzenie Nr 48/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do opracowania "Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Gostynina, przez który przebiega ul. Kolonia położonego pomiędzy ulica 18-go stycznia, projektowaną obwodnicą, lasem i torami kolejowymi.

Zarządzenie Nr 49/2008   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2008 roku.   załączniki

Zarządzenie Nr 50/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia Panu Robertowi Pypkowskiemu obowiązków dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Ksiecia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.

Zarządzenie Nr 51/2008 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gostyninie przy ul. Dybanka w Gostyninie.

Zarządzenie Nr 52/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 września 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2008 rok.

Zarządzenie Nr  53 /2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchiomości lokalowych położonych przy ul. Bierzewickiej 17c, Dmowskiego 1, Moniuszki 6 i Targowej 5a w Gostyninie.

Załącznik do zarządzenia Nr 53/2008

Zarządzenie Nr 54/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Gostynina na 2008 r.

Zarządzenie Nr 55/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 października 2008 roku w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Gostyninie przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiegi, Solidarności  i Wacława Kujawy.

Zarządzenie Nr 56/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 października w sprawie dokonia darowizny na cel publiczny nieruchomości gruntowych na rzecz Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem pod budowe odcinka drogi wojewódzkiej nr 265 (obwodnicy) w Gostyninie pomiędzy ulicasmi Jana pawł II i Zamkową

Zarządzenie Nr 57/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 października 2008 r. w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowych w Gostyninie oraz członków spółdzielni na rzecz których wyodrębniono własność lokali mieszkalnych 

Zarządzenie Nr 58/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 października 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej przy ulicy Moniuszki 4 w Gostyninie. Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2008

Zarządzenie Nr 59/2008 burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 października 2008 roku w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji

Zarządzenie Nr 60/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 października 2008 roku w sprawie "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Gostynina" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Gostynina"

Zarządzenie Nr 61/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego.

Zarządzenie Nr 62/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2823/1 położonej w Gostyninie przy ulicy Wojska Polskiego na rzecz wieczystego użytkownika.

Zarządzenie Nr 63/2008  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 64/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2008 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Gostynina na 2008 rok. załącznik

Zarządzenie Nr 65/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2008 roku w sprawie powierzenia Pani Joannie Renacie Sysce obowiązków Dyrektora Gminazjum nr 2 im.Polskich Noblistów w Gostyninie

Zarządzenie Nr 66/2008  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2008 rok. 

zarządzenie Nr 67/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2009. Załączniki do zarządzenia Nr 61/2008

Zarządzenie Nr 68/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 1311/40, 1311/51, 1311/52, 1327/1, 1327/2 połozonych w Gostyninie przy ulicy Bierzewickiej, których Gmina Miasta Gostynina jest użytkownikiem wieczystym.

Zarządzenie Nr 69/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej halą przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gostyninie przy ulicy Bierzewickiej.

Zarządzenie Nr 70/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora MZESiP w Gostyninie Pana Michała Łosia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach zadań z zakresu nadzoru finansowego i administracyjnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 71/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia grudnia 2008 roku sprawie zamiany niezabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Bagnistej oznaczonej numerami działek: 2535/2 o pow. 0,1476 ha Kw nr 35416, 2537/2 o pow. 0,0996 ha Kw nr 22645 i nr 2538/2 o pow. 0,1161 ha Kw nr 34976 o łącznej pow. 0,3633 ha, stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gostyninie – na nieruchomość w części zabudowaną położoną w Gostyninie przy ul. Bagnistej oznaczoną numerami działek: 633 o pow. 0,0940 ha, 634 o pow. 0,0922 ha, 1715/3 o pow. 0,0624 ha i nr 1713 o pow. 0,2212 ha /działka zabudowana / o łącznej pow. 0,4698 ha objętą księgą wieczystą Kw 29730 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gostyninie, stanowiącą własność osób fizycznych.

Zarządzenie Nr 72/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  5 grudnia  2008 r w sprawie  : powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie Nr  73 /2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 05 grudnia 2008 r. w sprawie: nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 74/2008  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2008 rok.

Zarządzenia Nr 75/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert dla Organizacji Pozarządowych i innych Podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego.

Zarządzenie nr 76/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  29 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego UMG

Zarządzenie nr 77/2008 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie
  Zarządzenie nr 78/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul.Bagnistej, ozn. numerami ewidencyjnymi działek: 619 o pow. 1268 m.kw, 620 o powierzchni 1274 m.kw, 1700 o powierzchni 1920 m.kw.

Zarządzenie nr 79/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2008 roku zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 80/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu korzystania z pojazdów i sprzętu silnikowego oraz w sprawie gospodarki paliwowej w Gminie Miasta Gostynina. Załącznik Nr 1; Załącznik Nr 2

Zarządzenie nr 81/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w nieodpłatne użyczenie na czas nieokreślony basenu miejskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-18 14:32:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Chmiel vel Chmielecka Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-18 12:01:04
  • Liczba odsłon: 4277
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650187]

przewiń do góry