UWAGA - zmiana terminu składania ofert - Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11.10.2022 do godziny 10.00

Gostynin, dnia 05.10.2022 r.

ZP. 271.2.25.2022

OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM

           W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn:

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym

z terenu miasta Gostynina w latach 2023 -2025

 

Zamawiający:

Gmina Miasta Gostynina

Rynek 26, 09-500 Gostynin

REGON:                         611015431

NIP:                                 971-06-64-961

Adres strony internetowej: http://www.umgostynin.bip.org.pl

Tel. Zamawiającego:       (24) 236-07-37, 235-07-42, 236-07-10

Faks Zamawiającego:     (24) 236-07-12

e-mail:                             zp@gostynin.pl

 

Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu miasta Gostynina.

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych.

 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie:

1)       Zapewnienie właściwych pomieszczeń dla zwierząt, które tam będą przebywać i właściwych warunków bytowych.

2)       Zapewnienie całodobowej opieki nad powierzonymi zwierzętami.

3)       Zapewnienie zwierzętom karmy i wody według obowiązujących norm.

4)       Zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5)       Spisywanie umów z osobami adoptującymi.

6)       Informowanie Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub eutanazji.

7)       Określenie sposobu finansowania usług objętych przedmiotem zamówienia.

8)       Utylizacja padłych w schronisku zwierząt.

9)     Prowadzenie działań skutkujących adopcją możliwie największej liczby psów.

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r., nie dłużej jednak niż do wykorzystania maksymalnego limitu środków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych.

 

 Sposób obliczania ceny oferty:

1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

 

Kryterium wyboru oferty:

Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

Cena – 100%

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą łączną ceną brutto odpowiadająca treści i wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

2) zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 11 października 2022 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres:  zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 12, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

– Pani Małgorzata Sandecka – Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24 235-07-42.

   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

 

ZATWIERDZAM:

zup.  BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

Sekretarz Miejski Hanna Adamska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-10-05 14:18:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-10 10:15:16
  • Liczba odsłon: 459
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579369]

przewiń do góry