Zobacz podgałęzie

WYDZIAŁ FINANSOWY

Siedziba Wydziału: Urząd Miasta Gostynina ul. Rynek 26, pokój 201

tel. 24-236-07-19, 24-236-07-18, tel. 24-236-07-38, 24-236-07-17

Naczelnik Wydziału - Skarbnik Miasta mgr Bożena Sokołowska


Zakres pracy wydziału:

1)    Przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu miasta oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium.

2)  Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie, celem racjonalnego dysponowania środkami.

3)    Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu.

4)    Wykonywanie zadań w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym:

a)         wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości gminy, a w szczególności: prowadzenie ewidencji podatków, gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i faktycznym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu, przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat, prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych, przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat, przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,   prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego.

b)         kontrola podatkowa,

c)         wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności podatkowych i opłat oraz podejmowanie działań z zakresu postępowania zabezpieczającego,

5)         Prowadzenie rachunkowości funduszy celowych.

6)         Sprawowanie kontroli i nadzór nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych gminy.

7)         Opracowywanie planów i sprawozdań finansowych.

8)         Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, z Izbą Skarbową oraz Urzędem Skarbowym.

9)         Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.

10)     Opracowywanie podstawowych założeń do projektu budżetu.

11)     Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

12)     Rozliczanie inwentaryzacji.

13)     Dokonywanie oceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego.

14)     Przygotowywanie sprawozdań finansowych.

15)     Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

16)     Wykonywanie zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

a)         przyjmowanie i ewidencja (księgowanie) opłat za gospodarowanie odpadami,

b)         określenie wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (decyzje),

c)         egzekucja zaległości w opłatach.

 

Przy załatwianiu spraw Wydział Finansowy używa symbolu "Fn".

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-13 15:01:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Klimuk Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 10:52:56
  • Liczba odsłon: 8753
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105498]

przewiń do góry