Burmistrz Miasta Gostynina informuje,
że w dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie
Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny i
sposób przyznawania im uprawnień.
Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny polegają na
przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub
innych form działalności.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej,
przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy uczy się w:
a) szkole – do 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie
nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie miasta Gostynina jest
wydawana bezpłatnie przez Burmistrza Miasta Gostynina.

Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej w gminie właściwej ze
względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
Wniosek i dokumenty potwierdzające uprawnienie do przyznania karty może złożyć, w
imieniu członków rodziny wielodzietnej, członek posiadający pełną zdolność do czynności
prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów
potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic
nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt
małżeństwa;
3) w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument
potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz
oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w wieku
powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka -
postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i
przebywają nadal w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo
placówce opiekuńczo-wychowawczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Od dnia 16 czerwca 2014 r. rodziny wielodzietne mogą składać wnioski o wydanie Karty
Dużej Rodziny w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gostynina.
Druk wniosku można pobrać karta_duzej_rodziny-wniosek.pdf oraz w Wydziale Spraw
Obywatelskich, ul. Rynek 1.
(tel. 24 236 07 31, 236 07 32).

Burmistrz Miasta Gostynina
mgr Paweł Witold Kalinowski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hubert Wojciechowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-15 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-19 14:26:30
  • Liczba odsłon: 6597
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562638]

przewiń do góry