Gostynin dn. 17.10.2019 r.

ZP.271.2.14.2019OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM

 


          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA  DLA NAUCZYCIELI  Z  TRZECH  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  NA  TERENIE  MIASTA GOSTYNINA W RAMACH PROJEKTU PN.: „PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ  DZIŚ”, WSPÓŁFINANSOWANEGO  ZE  ŚRODKÓW REGIONALNEGO  PROGRAMU  OPERACYJNEGO  WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  NA  LATA  2014-2020 W  RAMACH  EUROPEJSKIEGO  FUNDUSZU SPOŁECZNEGO,  OŚ PRIORYTETOWA  X  EDUKACJA  DLA  ROZWOJU REGIONU, DZIAŁANIE  10.1  KSZTAŁCENIE  I ROZWÓJ  DZIECI  I  MŁODZIEŻY, PODDZIAŁANIE  10.1.1  EDUKACJA  OGÓLNA.OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z trzech Szkół Podstawowych na terenie miasta Gostynina: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w   Gostyninie w ramach projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Przedmiotem szkolenia jest „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych". Szkolenie musi zostać przeprowadzone na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyninie  w grudniu 2019 r. dla grupy 13 osób.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  


WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU


Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego doświadczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Oferent w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty przeprowadził co najmniej 1 szkolenie z danej lub  podobnej tematyki oraz przedłoży referencje potwierdzające należyte wykonanie tej usługi. Oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu będzie poddana ocenie merytorycznej. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty, w szczególności w sprawie zakresu/programu przeprowadzonych szkoleń.


TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: grudzień 2019 r.


OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE SIĘ  KIEROWAŁ PRZY  WYBORZE   OFERTY


 1) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100 %.

 2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.


 WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY  1) Formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);

2) Wykaz przeprowadzonych szkoleń  zgodnych z przedmiotem zamówienia (Załącznik do formularza  oferty);

3)  Referencje (lub inne dokumenty) potwierdzające należyte przeprowadzenie szkoleń.


 Zamawiający nie żąda złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli jest on powszechnie dostępny do pobrania.


OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY


1)  Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT


 Ofertę złożoną na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zp@gostynin.pl, złożyć osobiście w siedzibie  Urzędu Miasta Gostynin, pokój 208, lub przesłać w kopercie opatrzonej  dopiskiem „Oferta na szkolenie nauczycieli” na  adres Zamawiającego: Urząd Miasta , ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, do dnia: 25.10.2019 r. do godz. 1000.

 INFORMACJE DODATKOWE


 Zamawiający zastrzega, że może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.

W przypadku pytań  dodatkowych informacji i wyjaśnień udzieli Pani Paulina Toruniewska lub Pani Paulina Adamowska  – Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, tel. (24) 236 07 23.


WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz oferty

 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wykaz przeprowadzonych szkoleń

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

  Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-17 14:14:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-17 14:14:03
  • Liczba odsłon: 1982
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858593]

przewiń do góry