Część opisowa do realizacji planu finansowego

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

w 2003 roku

 

 

    Ośrodek pomocy społecznej jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

 

    Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny być uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

 

    Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi.

 

    Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

-         ubóstwa,

-         sieroctwa,

-         bezdomności,

-         potrzeby ochrony macierzyństwa,

-         bezrobocia,

-         niepełnosprawności,

-         długotrwałej choroby,

-         bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,

-         alkoholizmu i narkomanii,

-         klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

-         tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

-         analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

-         przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

-         pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb,

-         pracę socjalną skierowaną na pomoc osobom i rodzinom w celu odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

 

    Obowiązek wykonania zadań pomocy społecznej spoczywa na gminie oraz na administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami.

 

    Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez gminy, należą:

-         prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

-         przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

-         przyznawanie pomocy rzeczowej,

-         przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,

-         przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,

-         inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

 

    Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminy, należy:

-         udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

-         świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,

-         pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,

-         udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

-         praca socjalna,

-         sprawienie pogrzebu,

-         zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji zadań.

 

Zadania zlecone gminie obejmują:

-         przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej do 30 września 2003 roku, przysługujących dodatków do świadczeń oraz zasiłków macierzyńskich,

-         przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych,

-         opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

-         przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

-         przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,

-         świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

-         organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,

-         utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

 

Przyznane dotacje budżetowe na realizację zadań własnych

 

    Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznana została dotacja budżetowa w dziale 853 – Opieka społeczna wg rozdziałów:

85314 – Zasiłki i pomoc w naturze                         276.000,-

85319 – Ośrodki pomocy społecznej                     240.000,-

85328 – Usługi opiekuńcze                              140.000,-

85395 – Pozostała działalność                              123.000,-

Ogółem:                                                             779.000,-.

 

    W dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi przyznano dotację                             16.000,-.

 

    Po wprowadzeniu zmian na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta ostatecznie przyznane dotacje kształtują się następująco:

85314 – Zasiłki i pomoc w naturze                         229.500,-

85319 – Ośrodki pomocy społecznej                     257.500,-

85328 – Usługi opiekuńcze                              140.000,-

85395 – Pozostała działalność                               260.000,-

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                 16.039,-

Ogółem:                                                             903.039,-

 

 

Przyznane dotacje budżetowe na realizację zadań zleconych

 

    Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego ustalono aktualny plan wydatków budżetowych na rządowe zadania zlecone gminie:

85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne              41.900,-

85314 – Zasiłki i pomoc w naturze                         1.028.052,-

85316 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne                    45.200,-

85319 – Ośrodki pomocy społecznej                         300.000,-

85328 – Usługi opiekuńcze                                   18.200,-

85395 – Pozostała działalność                                     5.310,-

Ogółem:                                                             1.438.662,-

 

 

Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

 

Zadania własne:

 

         Zasiłki celowe             Liczba świadczeń

         - żywność                                  2070

         - opał                                         45

         - odzież                                          72

         - przybory szkolne                               70

         - środki czystości                           668

         - koszty leczenia                            152

         - inne świadczenia                                22

 
         Inne świadczenia                       Liczba osób

         - dożywianie dzieci          743

         - zasiłki celowe specjalne        15

         - pobyt dzieci w świetlicy              14

         - pobyt dzieci w przedszkolu    31

 

Zadania własne o charakterze obowiązkowym (liczba osób):

         - usługi opiekuńcze             60

         - posiłki w jadłodajni            224

         - udzielenie schronienia              7

 

Zadania zlecone:                            Liczba świadczeń

         - zasiłki stałe                               284

         - zasiłki stałe wyrównawcze                  874

         - renty socjalne                                    921

         - składki na ubezp.społeczne              427

         - składki na ubezp.zdrowotne            1343

         - zasiłki okresowe                                   404

         - zasiłki okresowe gwarantow.            221

         - zasiłki okresowe specjalne                    9

         - specjalistyczne usł.opiek.                     323

         - ochrona macierzyństwa                         277

         - zasiłki pielęgnacyjne                          252

         - zasiłki rodzinne                                    223

         - wyprawki szkolne                              59

               Ogółem                                                          5617

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-10 11:52:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-10 11:52:35
  • Liczba odsłon: 3093
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354808]

przewiń do góry