CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU

ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2004 ROK

 

  

1.      DROGI PUBLICZNE GMINNE

Planowane wydatki ze środków własnych na 2004 rok                             220.000,-zł

Zakres robót inwestycyjnych obejmuje budowę ulic i chodników,  w tym:

-         budowę chodnika, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej na drogach wojewódzkich na terenie miasta przy udziale środków z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie,

-         budowę chodników na drogach powiatowych na terenie miasta przy udziale środków zarządcy,

-         budowę ciągów pieszych na drogach gminnych,

-         modernizację chodników na ul. Bema i Wojska Polskiego.

 

 

2.      GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na 2004 rok                                                             6.565.300,-zł

W ramach przewidzianych środków planuje się:

-         udział gminy w budowie budynków mieszkalnych czynszowych

 przy  ul. Bierzewickiej i Ozdowskiego realizowanych przez Miejskie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego                                             862.500,-zł

-         rozpoczęcie budowy czterech 16-rodzinnych socjalnych budynków

mieszkalnych przy ul. Krośniewickiej                                                  200.000,-zł

-         termomodernizację 30 budynków komunalnych polegającą na

dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej

i drzwi zewnętrznych                                                                         4.835.000,-zł

-         budowę dwóch kotłowni olejowych dla c.o. i c.w.u. oraz remont

sieci c.o. i c.w.u. osiedla mieszkaniowego w Gostyninie-Kruku          217.800,-zł

-         modernizację dachów na budynkach objętych termomodernizacją,

      w tym: przebudowa kominów, wymiana pokrycia dachowego

      z eternitu na blachę oraz wykonanie wewnętrznych instalacji c.o.

      w dwóch budynkach przy ul. Armii Krajowej 35

      i 3 Maja 43a                                                                                         450.000,-zł

 

 

3.      ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ze środków własnych na 2004 rok                               90.000,-zł

W 2004 roku planuje się:

-         dokończenie i zabezpieczenie prac remontowych w oficynie

wschodniej Ratusza                                                                                25.000,-zł

-         remont łazienek w budynku Urzędu Miasta                                           40.000,-zł

-         zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla potrzeb

     Urzędu Miasta                                                                                         25.000,-zł

 

 

 

4.      BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki ze środków własnych na 2004 rok                               46.000,-zł

-         na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie                          6.000,-zł

-          na instalację dwóch kamer monitoringu wizyjnego                               40.000,-zł        

 

5.      INWESTYCJE OŚWIATOWE

Planowane wydatki w 2004 roku                                                            4.334.500,-zł

w tym ze środków własnych                                                                    3.534.500,-zł

 

W zakresie inwestycji oświatowych w 2004 roku planuje się:

-         Międzyszkolny Kompleks Sportowy – kryta pływalnia                      3.683.000,-zł

w tym dofinansowanie z MENiS                                                             800.000,-zł

zakończenie budowy obiektu krytej pływalni wraz z zagospodarowa-niem terenu i rozliczenie końcowe zadania. W 2004r. planowane jest wykonanie prac okładzinowych hali głównej, montaż osprzętu elektrycznego i sanitarnego oraz wykonanie w ramach odrębnego postępowania przetargowego sufitu napinanego, aneksu kasowego, wyposażenia szatni, montaż platformy dla niepełnosprawnych,

 

-         Międzyszkolny Kompleks Sportowy - kolektory słoneczne                   463.000,-zł

w tym dofinansowanie z Eko-Funduszu                                                107.190,-zł

zadanie realizowane będzie przy udziale środków z funduszy: ekologicznego i WFOŚiGW. Instalacja przewidziana do montażu na obiekcie zaplecza krytej pływalni służyć będzie dla podgrzania wody basenowej i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

 

-         remont szkoły podstawowej nr 1                                                            33.500,-zł

modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu stołówki

 

-         remont szkoły podstawowej nr 3                                                          100.000,-zł

planowane prace obejmują remont sanitariatów,

 

-         remont przedszkoli                                                                                  20.000,-zł

prace obejmują wymianę 12 szt. okien od strony południowej w przedszkolu nr 2 i niezbędne prace malarskie wewnętrzne w przedszkolach

 

-         remont gimnazjów                                                                                  35.000,-zł

obejmujący płatności za wykonaną instalację alarmową na obiekcie gimnazjum nr 1 oraz planowane prace związane z konserwacją i naprawą dachów w gimnazjum nr 2.

 

 

6.      GOSPODARKA KOMUNALNA

Planowane wydatki na 2004 rok                                                                  64.000,-zł

      W ramach inwestycji planowana jest:

 

Budowa oświetlenia:

-         na ul. Fabiszewskiego                                                                             12.000,-zł

budowa 300 mb linii zasilającej oraz montaż 6 szt. latarni,

 

-         na ul. Kowalskiej                                                                                    26.000,-zł

płatności za II etap budowy oświetlenia, obejmujący budowę

10 szt. słupów oświetleniowych z oprawami oraz  ok. 450 mb

linii kablowej zasilającej,

 

Budowa garaży                                                                                             26.000,-zł

wykonanie elewacji, obróbek blacharskich i krycie dachów na 12 boksach garażowych przy ul. Armii Krajowej.

 

 

7.      OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW - ZAMEK

Planowane wydatki ze środków własnych na 2004 rok                             200.000,-zł

 

Inwestycja polegająca na remoncie kapitalnym kaplicy z basztą oraz rekonstrukcji obiektów wzgórza zamkowego została rozpoczęta w październiku 2002r. W 2004r. planowana jest kontynuacja prac na wzgórzu zamkowym, wymiana pokrycia dachowego na obiekcie kaplicy wraz z remontem konstrukcji dachu oraz renowacja ścian zewnętrznych obiektu.

 

8.      KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki ze środków własnych na 2004 rok                             345.000,-zł

 

Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                225.000,-zł

Kontynuacja prac adaptacyjnych na budynku głównym. W 2004r. planowane do wykonania są roboty wykończeniowe wewnętrzne oraz niezbędne roboty dodatkowe związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektu nie ujęte w dokumentacji projektowej i wymogami stawianymi przy odbiorze obiektów przez inspekcję pracy i służby sanitarne.

 

Program aktywizacji gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby               120.000,-zł

Zadanie obejmuje:

-         opracowanie programu aktywizacji gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby dla stworzenia programu wielofunkcyjnego wykorzystania odbudowywanego Zamku oraz rekreacyjnego użytkowania wód geotermalnych dla potrzeb rozwoju miasta Gostynina wraz z jego otoczeniem,

-         opracowanie studium pozyskiwania i zagospodarowania energii z wód geotermalnych do celów balneologicznych i ciepłowniczych w mieście.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-19 08:32:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-19 08:32:49
  • Liczba odsłon: 3069
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339866]

przewiń do góry