Zarządzenie nr 67/2021
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024 dla Urzędu Miasta Gostynina oraz podległych jednostek organizacyjnych.

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 14 ust 2 pkt 2, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami                                  (Dz. U.  z 2020 r. poz.1062) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024 dla Urzędu Miasta Gostynina oraz podległych jednostek organizacyjnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wdrożenie planu działania, o którym mowa w § 1,  powierza się osobom odpowiedzialnym
w jednostkach organizacyjnych oraz Wydziałach Urzędu Miasta Gostynina za realizację zadań wynikających z art. 6 ustawy. Koordynację nad wywiązaniem się z terminów oraz założonych celów, powierzam Dyrektorom podległych jednostek organizacyjnych, Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta Gostynina.

§ 3.

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom podległych jednostek organizacyjnych i Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta Gostynina.
 2.  Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 67/2021
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 30 czerwca 2021r.

 

 

PLAN DZIAŁANIA DLA URZĘDU MIASTA GOSTYNINA
NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE  SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2024

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Lp

Zakres działania

Realizujący zadania wynikające z art.

6 ustawy

Sposób realizacji założonych zadań

Termin

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

Zastosowanie dla osób słabowidzących kontrastowych elementów w toaletach w Urzędzie Miasta Gostynina

Biuro Organizacyjne

Burmistrza

Oznaczenie za pomocą taśm

2021 rok

 

Zapewnienie kontrastujących z drzwiami klamek, framug w Urzędzie Miasta Gostynina

Biuro Organizacyjne

Burmistrza

 

Zamontowanie klamek, framug

2021 rok

 

Częściowe poprawne oznaczenie schodów (kontrast): krawędzie każdego pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu na powierzchni pionowej i poziomej stopnia, wyjątkowo w przypadku biegu o 3 stopniach oznakowanie wszystkich 3 krawędzi - w Urzędzie Miasta Gostynina

Biuro Organizacyjne

Burmistrza

Oznakowanie kolorem kontrastowym (żółtym) szerokość: 0,08-0,10 m

2021 rok

 

Przymocowanie wycieraczek w budynkach

Urzędu Miasta Gostynina

Biuro Organizacyjne

Burmistrza

Przymocowanie wycieraczek

2021 rok

 

Czytelne, kontrastowe oznaczenie numerów pięter w budynkach Urzędu Miasta Gostynina tak, aby były widoczne z pozycji siedzącej, stojącej oraz przy wejściu i zejściu klatką schodową

Biuro Organizacyjne

Burmistrza

Oznaczenie numerów pięter za pomocą widocznych naklejek

2021 rok

 

Oznaczenie schodów 0,50 m przed pierwszym stopniem schodów w górę oraz 0,50 m przed pierwszym stopniem schodów w dół na całej szerokości schodów - pasem ostrzegawczym

Biuro Organizacyjne Burmistrza

Oznaczenie schodów pasem ostrzegawczym o minimalnej szerokości 0,50 m +/- 0,01 (taśma)

2021 rok

Dostępność architektoniczna
 

 

1.

Wdrażanie zasady uniwersalnego projektowania w fazie projektowania, modernizacji i budowy dróg na terenie miasta Gostynina

Biura projektowe + Zamawiający

Projektowanie ciągów pieszych zgodnie z warunkami technicznymi i parametrami budowy dróg, o szer. conajmniej 2 metry.

Na przystankach komunikacji zbiorczej montaż ławeczek dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami, zabezpieczenie powierzchni do manewrowania osobom z wózkami. Obniżenie krawężników, montaż płyt typu „stop” przed przejściami dla pieszych. Na długich przejściach dla pieszych projektowanie wysepek tzw. azyli dzielących przejście na krótsze do pokonania odcinki.

Wykonanie kanału technologicznego w projektowanych do budowy drogach w celu szybkiego rozprowadzenia sieci internetowej

Lata 2021/2024

2

Budowa dróg oraz ciągów pieszych na oś. Zatorze ul. Hubalczyków ul. Gerwatowskiego ul. Honorowych Dawców Krwi ul. Gen. Marii Witek ul. Małkowskiego ul. Moniuszki

Naczelnik W.

Banasiak Insp. T. Antonowicz

Budowa sieci dróg zgodnie z parametrami technicznymi tj. odpowiednia dla klasy drogi szerokość jezdni, min. 2 metrowa szerokość chodników, obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych, montaż betonowych płyt “stop” z wypustkami, doświetlenie przejść dla pieszych.

 

3.

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa drogi wraz z ciągami pieszymi i miejscami parkingowymi do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie

W Banasiak

j.w. plus zaprojektowanie i wykonanie oznakowanych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Lata 2021/2022

4.

Wykonanie “bezpiecznych przejść dla pieszych ul. Rynek

W. Banasiak

Wykonanie 2 szt. bezpiecznych przejść dla pieszych w miejscu największego natężenia ruchu kołowego i pieszego na ul. Rynek.

Przejścia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową, oznakowanie poziome strukturalne grubowarstwowe wykonane techniką chemoutwardzalną w kontrastowych biało- czerwonych barwach.

Migające wbudowane w asfalt białe diody doświetlające pieszego i pomarańczowe ostrzegające kierowców umieszczone także nad znakiem przejście dla pieszych. Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa uruchamiana automatycznie po wejściu pieszego na przejście.

Rok 2021

5.

Modernizacja nawierzchni i budowa ciągów pieszych: ul. Leśna ul. Zielona ul. Krasickiego ul. Spacerowa

W. Banasiak

Budowa obustronnego chodnika wzdłuż dróg gminnych ul. Leśnej i ul. Spacerowej oraz całkowita wymiana nawierzchni chodnika na ul. Krasickiego i ul. Zielonej z uwzględnieniem obniżenia krawężników na przejściach dla pieszych, montażem przed przejściami płyt “stop” oraz wykonanie przejść w barwach kontrastowych w technologii

grubowarstwowej

Rok 2022

6.

Wszystkie ulice w granicach administracyjnych miasta Gostynina

W. Banasiak

Remonty bieżące mające na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni istniejących ciągów pieszych oraz ułatwienie poruszania się osobom ze szczególnymi potrzebami

Na bieżąco

Dostępność cyfrowa

13.

Dostosowanie strony internetowej z www.gostynin.pl do wymogów ustawy
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Pracownicy Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia

Publikowanie na stronie treści zgodnych z wymogami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz usuwanie nieprzystosowanych treści

 

01.09.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLAN DZIAŁANIA DLA  PRZEDZKOLA NR 2 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W GOSTYNINIE

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE  SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2024

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla  Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie                  

Budynek  Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie
ul.
Wojska Polskiego 54

 

Lp.

Zakres działania

Realizujący
zadania
wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji założonych zadań

Termin

Dostępność alternatywna

1.

Dostępność architektoniczna

dyrektor

Instalacja windy dla osób niepełnosprawnych  

31.12.2024 r.

Zainstalowanie dzwonka i domofonu na wysokości 80 – 110 cm z umieszczonym logo “Dostępność Plus”

2.

Dostępność inf.-komunikacyjna   

dyrektor

Zakup i montaż systemów FM lub pętli indukcyjnych

31.12.2024 r.

Zainstalowanie  Aplikacji wspomagającej alternatywne sposoby poroumiewania się AAC  oraz zastosowanie  komunikacji pisemnej (kartka, tablet)  

4

Dostępność cyfrowa

dyrektor

Dostosowanie w całości dostepności cyfrowej strony internetowej

06.09.2021 r.

Zainstalowanie aplikacji mobilnej strony internetowej, skrutów klawiszowych iopisu alternatywnego

 

 

 

PLAN DZIAŁANIA DLA

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOSTYNINIE

 

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE  SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2024

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla:

MIEJSKIEGO  OŚRODKA  SPORTU I  REKREACJI  W GOSTYNINIE,
09-500 GOSTYNIN, UL.SPORTOWA 1

Budynek :

Stadion Miejski ul. Sportowa 1 /Hala Sportowa ul.  Kutnowska 7a

 

Lp.

Zakres działania

Realizujący    zadania wynikające      z art.6 ustawy

Sposób realizacji

założonych zadań

Termin

Uwagi

 

Dostępność cyfrowa

 

 

 

 

1.

Dostosowanie strony internetowej dla osób ze szczególnymi potrzebami

MOSiR

Dostosowanie strony

do wymogów ustawy     z dnia 19.07.2019 r.

do dnia 06.09.2021r.

Brak możliwości dostępności

alternatywnej

 

Dostępność informacyjno-

komunikacyjna

 

 

 

 

2.

Montaż pętli indukcyjnych

w budynku Hali miejskiej

przy ul.Kutnowskiej 7

MOSiR

Zakup i montaż pętli w zależności od posiadanych środków finansowych

do końca

2023 r.

Montaż systemów fm   dla osób niedosłyszących

- darmowa aplikacja internetowa

 

Dostepność architektoniczna

 

 

 

 

3.

Wyznaczenie dwóch miejsc

parkingowych – oznakowanych dla osób niepełnosprawnych  przy ul.Sportowej 1 /stadion/       i przy ul.Kutnowskiej 7a /budynek Hali sportowej/.

MOSiR

Zakup niezbędnych        specjalistycznych farb    i materiałów

do dnia

31.08.2022 r.

Brak możliwości dostępności

alternatywnej

Budynek : Pływalnia Miejska ul. Kutnowska 7

 

 

Dostępność informacyjno-

komunikacyjna

 

 

 

 

4.

Montaż pętli indukcyjnych

w budynku Pływalni miejskiej

przy ul.Kutnowskiej 7a

MOSiR

Zakup i montaż pętli w zależności od posiadanych środków finansowych

do końca

2023 r.

Montaż systemów fm   dla osób niedosłyszących

- darmowa aplikacja internetowa

 

Dostepność architektoniczna

 

 

 

 

5.

Wykonanie poręczy asekuracyjnej przy wejściu

niecki sportowej w Pływalni miejskiej

MOSiR

Zakup i montaż poręczy

Baspol W-wa

do dnia

15.09.2021 r.

Doposażenie Pływalni

w akcesoria medyczno-rehabilitacyjne

ułatwiające korzystanie             z niecki-chodziki/

maty/kamizelki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PLAN DZIAŁANIA DLA

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie

                                   

 NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE  SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2024

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie          

        

Budynek Filia nr 1 ul. Płocka 2a, 09-500 Gostynin

 

Lp.

Zakres działania

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji założonych zadań

Termin

1.

Dostępność architektoniczna

Dyrektor biblioteki

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy-zakup; zapewnienie w budynku oznaczeń kontrastowych, dotykowych, odblaskowych, dźwiękowych.

 

do 2024 r.

brak rozwiązania alternatywnego

2.

Dostępność architektoniczna

Kierownik Filii
nr 1

Zapewnienie wstępu do budynku osobie z psem asystującym.

 

od 2020 r.

3.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Kierownik Filii
nr 1

Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się poprzez wykorzystanie zdalnego systemu online – zakup pętli indukcyjnej lub systemów FM/opracowanie planów tyflograficznych z udźwiękowieniem umieszczonych wewnątrz budynku zaraz przy wejściu lub planów multimedialnych; lub zastosowanie dodatkowych informacji w formie piktogramów

 

do 2024 r.

dostępność

alternatywna

- zainstalowanie darmowej aplikacji w celu łatwiejszego komunikowania się z osobami głuchoniemymi

4.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Kierownik Filii
nr 1

Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, itd. – zakup pętli indukcyjnej instalowanej lub kalibrowej lub systemów FM lub IR

do 2024 r.

dostępność alternatywna

-zainstalowanie aplikacji w celu łatwiejszego komunikowania się z osobami słabosłyszącymi

5.

Dostępność cyfrowa

Dyrektor biblioteki

W zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych

06.09.2021r.

dostępność alternatywna

zainstalowanie bezpłatnych aplikacji AAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PLAN DZIAŁANIA DLA

Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie
 NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE  SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2024

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie                    

 

Budynek

Wypożyczalnia dla dorosłych oraz Biblioteka dla dzieci i młodzieży                                                         ul. 18 Stycznia 2 09-500 Gostynin

 

Lp.

Zakres działania

Realizujący zadania wynikające z art.6 ustawy

Sposób realizacji założonych zadań

Termin

1.

Dostępność architektoniczna

Kierownik Wypożyczalni dla dorosłych

 

 

 

Kierownik Biblioteka dla dzieci i młodzieży – oddział

Cel główny: zapewnienie dostępu do księgozbioru osobom ze szczególnymi potrzebami: montaż przez właściciela budynku lub dzierżawcę windy dla osób mających trudności z poruszaniem się, ze specjalnymi potrzebami (biblioteka jest najemcą budynku); zapewnienie przez właściciela budynku lub dzierżawcę maksymalnej dostępności architektonicznej budynku lub przestrzeni na działalność statutową biblioteki. Wymiana oświetlenia. Zakup wrzutni.

 

do 2024

 

Alternatywny dostęp: Czytelnicy ze szczególnymi potrzebami mogą zostać przekierowani do parterowego budynku Filii nr 1 lub pracownik biblioteki przekazuje Czytelnikowi księgozbiór przed budynkiem po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub stosowana jest usługa ,,Książka na telefon”

 

Zalecane byłoby usprawnienie działania dzwonka przy podnośniku MCK-skargi czytelników ze szczególnymi potrzebami dotyczące braku sprawności działania dzwonka i braku kontaktu po zadzwonieniu z pracownikiem w budynku. Skargi zgłasza kierownik Wypożyczalni i Biblioteki dziecięcej.

2.

Dostępność architektoniczna

dyrektor biblioteki

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy-zakup; zapewnienie w budynku oznaczeń kontrastowych, dotykowych, odblaskowych, dźwiękowych.

 do 2024 r.

 

brak alternatywnego rozwiązania

 

 

 

3.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Kierownik Wypożyczalni dla dorosłych

 

 

 

Kierownik Biblioteka dla dzieci i młodzieży – oddział

Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się poprzez zdalny system online-zakup pętli indukcyjnej lub systemów FM/ opracowanie planów tyflograficznych z udźwiękowieniem umieszczonych wewnątrz budynku zaraz przy wejściu lub planów multimedialnych; lub zastosowanie dodatkowych informacji w formie piktogramów

 2024 r.

 

Dostępność alternatywna

-zainstalowanie darmowej aplikacji w celu komunikowania się z osobami głuchoniemymi

 

4.

Dostępność architektoniczna

Kierownik Wypożyczalni dla dorosłych

 

Kierownik Biblioteka dla dzieci i młodzieży - oddział

Zapewnienie dostępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

od 2020 r.

5.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Kierownik Wypożyczalni dla dorosłych

 

Kierownik Biblioteka dla dzieci i młodzieży - oddział

Instalację urządzeń lub innych środków wspierających komunikowanie się do obsługi osób słabosłyszących-zakup pętli indukcyjnej instalowanej lub kalibrowej lub systemów FM lub IR

 

 do 2024 r.

Dostępność alternatywna

- zainstalowanie darmowej aplikacji w celu łatwiejszego komunikowania się z osobami słabosłyszącymi

6.

Dostępność cyfrowa

Dyrektor biblioteki

W zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych – dostosowanie strony www do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

          06.09.2021 r.

 

dostępność alternatywna

zainstalowanie bezpłatnych aplikacji AAC

 

 

 

PLAN DZIAŁANIA DLA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W GOSTYNINIE

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE  SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2024

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie

Budynek 2 ul. 18 Stycznia

 

Lp.

Zakres działania

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji założonych zadań

Termin

 

w zakresie dostępności architektonicznej:

 

 

 

1

zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

Osoba pełniąca funkcję koordynatora dostępności w zakresie dostępności architektonicznej: Małgorzata Trocha

Zapewnienie wstępu osobie ze szczególnymi potrzebami wraz z psem asystującym. Drzwi wejściowe do budynku zostaną oznakowane w tym zakresie

01.04.2021

 

wyznaczenie stanowisk postojowych przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Firma wskazana przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury Aleksandrę Milczarek

Przed budynkiem zostaną wyznaczone i przygotowane stanowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie

31.12.2022

 

w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 

 

 

2

zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy

Osoba pełniąca funkcję koordynatora dostępności w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: Małgorzata Trocha

Zakup oraz umieszczenie w budynku schematu pomieszczeń w postaci tyflomapy.

W razie niepowodzenia wprowadzone będzie następujące rozwiązanie alternatywne: w budynku zostaną zamontowane kontrastowe i czytelne informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku

31.12.2022

3

obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa  w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. O języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego systemu online do obsługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje

Zgłoszenia będzie przyjmować osoba aktualnie pełniąca dyżur przy telefonie.

W budynku zostanie zastosowane następujące rozwiązanie alternatywne: Osoby niesłyszące mające trudności

w komunikowaniu się, będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

 

31.12.2021

4

instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zgłoszenia będzie przyjmować osoba aktualnie pełniąca dyżur przy telefonie.

W budynku zostanie zastosowane następujące rozwiązanie alternatywne: Osoby niesłyszące mające trudności

w komunikowaniu się, będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej

potrzeby.

31.12.2021

 

w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych.

 

 

 

5

dostosowanie strony internetowej oraz aplikacji mobilnych do dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.

Infoserw Sławomir Zasadowski

Strona internetowa będzie stopniowo modernizowana tak, aby była zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

31.12.2021

 

 

   PLAN DZIAŁANIA DLA KLUBU DZIECIĘCEGO

“UŚMIECH MALUCHA” W GOSTYNINIE

                                      

 NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE  SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2024

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Klubu Dziecięcego “Uśmiech Malucha” w Gostyninie.

 

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 23 w Gostyninie

 

 

Dostępność architektoniczna

 

 

Lp.

Zakres działania

Realizujący

zadania

wynikające z art.

6 ustawy

Sposób realizacji założonych zadań

Termin

Dostępność alternatywna

1.

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

Kierownik placówki

Iwona Rzegocka-Gontarek

Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

04.2021 r.

Brak rozwiązania alternatywnego

2.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób

Kierownik placówki

Iwona Rzegocka-Gontarek

Zakup krzesła ewakuującego dla potencjalnej osoby ze szczególnymi potrzebami, która znajdzie się na terenie placówki w momencie potrzeby ewakuacji

 12.2021 r.

Brak rozwiązania alternatywnego

3.

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy

Kierownik placówki

Iwona Rzegocka-Gontarek

Zainstalowanie w placówce oznaczeń w języku Braille’a/tyflomapy.

12.2021 r.

Brak rozwiązania alternatywnego

 

 

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

Lp.

Zakres działania

Realizujący

zadania

wynikające z art.

6 ustawy

Sposób realizacji założonych zadań

Termin

Dostępność alternatywna

1.

Dostosowanie placówki do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących

Kierownik placówki

Iwona Rzegocka-Gontarek

Zakup pętli indukcyjnej stanowiskowej

09.2021 r.

Instalacja aplikacji AAC ułatwiającej komunikacje z osobami o szczególnych potrzebach

 

 

 

 

Dostępność cyfrowa

 

Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” w Gostyninie nie posiada własnej strony internetowej ani żadnych aplikacji, wszelkie ogłoszenia i informacje o działalności placówki zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina oraz na fanpagu Klubu na Facebooku. Placówka działa już prawie od 3 lat, jak do tej pory nie pojawiła się potrzeba utworzenia strony internetowej placówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PLAN DZIAŁANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE W GOSTYNINIE

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA  2020 – 2024

 

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.

  Budynek przy ul. gen. J. Bema 23

 

Lp.

Zakres działania

Realizujący zadania wynikające                     z art. 6 ustawy

Sposób realizacji założonych zadań

Termin

Rozwiązania alternatywne

Uwagi

I.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1.

Dostosowanie wejścia głównego do budynku szkoły i do poszczególnych pomieszczeń wewnątrz budynku

Kierownik gospodarczy

Wymiana oznaczeń na drzwiach na wypukłe i oznaczenie ich
w języku Braille’a

do 2024 r.

Pomoc osoby upoważnionej z obsługi

W miarę możliwości finansowania przez organ prowadzący

2.

Dostosowanie wejść
do hali sportowej 

 

Kierownik gospodarczy

Zakup ramp wjzadowych składanych na schody

 

do 2024 r.

Schodołaz oraz pomoc  innych osób

W miarę możliwości finansowania przez organ prowadzący

3.

Toaleta dla osób                     

ze szczególnymi

potrzebami                             

w budynku hali

sportowej

Kierownik gospodarczy

Przebudowa pomieszczenia magazynu sportowego                     w budynku hali sportowej              na parterze

do 2024 r.

Korzystanie z istniejącej toalety dla osób niepełnosprawnych             w głównym budynku    szkoły

W miarę możliwości finansowania przez organ prowadzący

4.

Taśma odblaskowa

na drzwi szklane

Kierownik gospodarczy

Naklejenie taśmy                         o kontrastowym kolorze                     na drzwiach zewnętrznych                               i wewnętrznych szklanych usytuowanej na wysokości wzroku dorosłego oraz dziecka/osoby na wózku

do 31.12.2021 r.

Dzwonek przy drzwiach głównych szkoły przy ulicy gen. J. Bema 23

 

 

 

II.

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

 

1.

Dostosowanie

strony internetowej szkoły

Firma zewnętrzna

Zakup oprogramowania służącego do łatwiejszego porozumiewania się osób            ze szczególnymi potrzebami

do 06.09.2021 r.

Kontakt telefoniczny                        i mailowy z pracownikami sekretariatu szkoły

W miarę możliwości dostosowania budżetu szkoły

III.

 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

1.

Pętla indukcyjna

Kierownik gospodarczy

Planowany zakup pętli indukcyjnej do sekretariatu szkoły w celu umożliwienia porozumiewania się z osobami słabosłyszącymi 

do 2024 r.

Porozumiewanie się na piśmie

W miarę możliwości budżetowych szkoły

 

 

2.

Aplikacja języka

migowego

Kierownik gospodarczy

Zainstalowanie aplikacji języka migowego na tablecie szkolnym, dostępnym w sekretariacie szkoły dla potrzeb osób niesłyszących

do 2024 r.

Porozumiewanie się na piśmie

W miarę możliwości budżetowych szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 23

 

 

Lp.

Zakres działania

Realizujący zadania wynikające                     z art. 6 ustawy

Sposób realizacji założonych zadań

Termin

Rozwiązania alternatywne

Uwagi

I

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1.

Dostosowanie wejścia do głównego budynku szkoły

Kierownik gospodarczy

Zakup rampy wjzadowej składanej na schody

 

do 2024 r.

Pomoc osób innych

W miarę możliwości finansowenia przez organ prowadzący

2.

Taśma odblaskowa

na drzwi szklane

Kierownik gospodarczy

Naklejenie taśmy                         o kontrastowym kolorze                     na drzwiach zewnętrznych                               i wewnętrznych szklanych usytuowanej na wysokości wzroku dorosłego oraz dziecka/osoby na wózku

do 30.06.2021 r.

Pomoc innych osób

 

 

 

3.

Dzwonek przy drzwiach głównych szkoły przy ulicy Wojska Polskiego 23

Kierownik gospodarczy

Zamontowanie dzwonka przy drzwiach w widocznym miejscu dla osób ze szczególnymi potrzebami

do 31 12.2022 r.

Pomoc innych osób

W miarę możliwości budżetowych szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁANIA DLA MIEJSKIEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. ROMUALDA TWARDOWSKIEGO
 W GOSTYNINIE  NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM  ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2024

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się,  plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego  w Gostyninie.

Budynek Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul. Gen. J. Bema 23

 

Lp.

 

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

 

Sposób realizacji

 

Termin

1.

Analiza stanu zapewnienia dostępności  architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejską Szkołę Muzyczną I stopnia im. Romualda Twardowskiego
w Gostyninie oraz planowane działania
w zakresie poprawy realizacji zadań
w zakresie dostępności w latach 2020 - 2024

Dyrektor Szkoły

Podjęcie praktycznych działań w obszarze architektonicznym umożliwiających zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Dostęp do siedziby budynku

 1. Przystosowanie wejścia głównego do budynku szkoły, do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – poprzez połączenie chodnika z pochylnią oraz zabezpieczenie schodów w poręcze, oklejenie schodów taśmą antypoślizgową.

Rozwiązania alternatywne:

Osoba ze szczególnymi potrzebami może zgłosić chęć pomocy drogą telefoniczną, pod numerem telefonu:
24 2360235 lub  elektroniczną na adres e-mail: miejska.gostynin@interia.pl.

Pracownik szkoły oferuje pomoc osobie ze szczególnymi potrzebami w doprowadzeniu, w zależności od zgłoszonych potrzeb. Ponadto pracownicy Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie dołożą wszelkich starań, aby w sposób należyty  zadbać o komfort, dyskrecję i poczucie bycia szanowanym osób ze szczególnymi potrzebami.

 

 

 

W miarę możliwości jak najszybciej, nie później niż do 2024 roku

 

 

2.

Analiza stanu zapewnienia  dostępności cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejską Szkołę Muzyczną I stopnia im. Romualda Twardowskiego
w Gostyninie oraz planowane działania
w zakresie poprawy   realizacji zadań
w zakresie dostępności w latach 2020 - 2024

Bogusława Grzybowska

Podjęcie praktycznych działań w obszarze  cyfrowym umożliwiających zapewnienie dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami:

 1. Strona internetowa Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie jest częściowo zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
   i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
  z powodu niezgodności lub wyłączeń. Wszystkie wyłączenia na stronie internetowej szkoły www.msmgostynin.pl, będą w miarę możliwości systematycznie usuwane, przewidziany termin zakończenia prac nad poprawieniem dostępności strony to 2021 – 09 – 05.

Do chwili obecnej zostały zrealizowane pewne działania nad dostępnością strony, które dotyczą następujących kwestii:

- opis alternatywny zdjęć – problem ten jest systematycznie rozwiązywany, nowe zdjęcia posiadają już alternatywne opisy, starsze są sukcesywnie uzupełniane,

- napisy dla osób głuchych – ze względu na specyfikę szkoły artystycznej – muzycznej, opublikowane na stronie filmy – zwłaszcza w zakładce „Nasze instrumenty” – prezentują tylko muzykę, bez tekstów mówionych, które wymagałyby wersji pisanej,

- dokumenty zamieszczane na stronie - strona zawiera dokumenty pdf, które są skanami dokumentów drukowanych – najczęściej są to teksty gotowe, nadesłane jako  .pdf – materiały nutowe, ćwiczenia dla uczniów, lub  tabele czy dokumenty, które muszą otwierać się  w jednakowej formie  dla wszystkich uczniów – spełniają przez to    wymagania nauczania na odległość,

- tłumaczenie strony na obce języki - strona wyświetlana jest tylko w języku polskim, brak możliwości zmiany języka – strona przeznaczona jest  dla osób  zainteresowanych nauką w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego
w Gostyninie, wszyscy są polskojęzyczni. W razie potrzeby dołożymy starań, aby zainteresowane osoby obcojęzyczne uzyskały stosowaną pomoc.

 1. Uzupełnienie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczanego na stronie internetowej Szkoły www.msmgostynin.pl. Ponadto należy zadbać o to, aby zamieszczane na stronie www.msmgostynin.pl informacje pisane były w tekście łatwym do czytania.

Rozwiązania alternatywne

Na chwilę obecną Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie zapewnia dostęp alternatywny polegający w szczególności na zapewnieniu  osobie ze szczególnymi potrzebami możliwości kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Lub przez odczytanie niedostępnego  cyfrowo  dokumentu, opisanie zawartości filmu lub w inny dogodny sposób  wskazany przez osobę ze szczególnymi potrzebami we wniosku.

 

 

 

Wymienione wyżej wyłączenia będą w ramach możliwości systematycznie usuwane

Przewidziany termin zakończenia prac nad poprawieniem dostępności  strony to 2021 – 09 – 05.

 

3.

Analiza stanu zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejską Szkołę Muzyczną I stopnia im. Romualda Twardowskiego w  Gostyninie w zakresie poprawy  realizacji zadań w zakresie dostępności w latach 2020 - 2024

Bogusława Grzybowska

Podjęcie praktycznych działań w obszarze informacyjno-komunikacyjnym umożliwiających zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, poprzez:

Komunikacja wizualna w budynku:

 1. Oznakowanie wewnętrzne pomieszczeń
  – wywieszenie w wejściu głównym do szkoły informacji na temat rozkładu pomieszczeń, w druku powiększonym  dla osób  niewidomych  i słabo widzących.
 2. Umieszczenie na drzwiach głównych budynku szkoły informacji o możliwości korzystania z psa asystującego.
 3. Zamieszczenie informacji  o możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
 4. Wydzielenie części powierzchni sekretariatu  do obsługi  osób ze szczególnymi potrzebami.

Rozwiązania alternatywne

Osoby ze szczególnymi potrzebami załatwiający sprawę
w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie mogą kontaktować się
z pracownikami we wskazanej przez siebie  formie takiej, jak np. za pomocą wiadomości  e-mail, pisząc na kartce lub ukazując treść dokumentu na urządzeniu elektronicznym.

Pracownicy Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie dołożą wszelkich starań, aby w sposób należyty   zadbać o komfort, dyskrecję i poczucie bycia szanowanym osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Wrzesień 2023 r.

PLAN DZIAŁANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Armii Krajowej
w Gostyninie

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE  SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2024

 

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie    

Budynek przy ul. J. Ozdowskiego 2

 

Lp.

Zakres działania

Realizujący zadania wynikające                     z art. 6 ustawy

Sposób realizacji założonych zadań

Termin

Rozwiązania alternatywne

Uwagi

I DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1.

Dostosowanie wejść: dla osób niepełnosprawnych, I wejścia głównego i do szczególnych pomieszczeń wewnątrz budynku

 

 

 

Kierownik

Wymiana oznaczeń na drzwiach na wypukłe i oznaczenie ich Braille’a

do 2024 r.

pomoc osoby upoważnionej z obsługi

w miarę możliwości finansowania przez organ prowadzący,

II DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

 

1.

Dostosowanie

strony internetowej szkoły

Firma zewnętrzna

Zakup oprogramowania służącego do łatwiejszego porozumiewania się osób            ze szczególnymi potrzebami

do 06.09.2021 r.

kontakt telefoniczny                        i mailowy z pracownikami sekretariatu szkoły

w miarę możliwości dostosowania budżetu szkoły

III DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

1.

Pętla indukcyjna

Kierownik

Planowany zakup pętli indukcyjnej do sekretariatu szkoły w celu umożliwienia porozumiewania się z osobami słabosłyszącymi 

do 2024 r.

porozumiewanie się na piśmie

w miarę możliwości budżetowych

 

 

2.

Aplikacja języka

migowego

Kierownik

Dostosowanie poprzez zainstalowanie aplikacji języka migowego na tablecie szkolnym dostępnym w sekretariacie szkoły dla potrzeb osób niesłyszących

do 2024 r.

porozumiewanie się na piśmie

w miarę możliwości budżetowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DZIALANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
IM. KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO SIEMOWITA IV W GOSTYNINIE NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2024

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z  pózn.  zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze  szczególnymi potrzebami dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie i Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli

 

Budynek przy ul. Polnej 36

 

W zakresie dostępności architektonicznej

 

Lp.

 

Zakres działania

Realizujący zadania

wynikające z art.

6 ustawy

 

Sposób realizacji założonych zadań

Osoba odpowiedzialna

Sposób alternatywny

 

Termin

1.

Przygotowanie pokoju do obsługi osób niepełnosprawnych dla szkoły i Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli

instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych
i rozwiązań architektonicznych
w budynku,  które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych

 • wykonanie instalacji wideofonów,
 • zakupienie mebli dostosowanych do osób niepełnosprawnych,
 • Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia nr 52,
 • Pomalowanie pomieszczenia nr 52,
 • Założenie wykładzin.

wicedyrektor szkoły kierownik administracyjno gospodarczy

Brak możliwości realizacji zadania w sposób alternatywny.

01.09.2022r.

W zakresie dostepności cyfrowej

1.

Utworzenie nowej strony zespołu szkolno -przedszkolnego

wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot6w publicznych;

 • Zaprojektowanie  nowego logo szkoły,
 • zakupienie nowego projektu strony,
 • dostosowanie strony do standard6w WCAG 2.1

Dyrektor szkoły; Nauczyciel przedmiotu informatyka - Mariola Lewandowska

Brak możliwości realizacji zadania w sposób alternatywny

06.09.2021 r.

2.

Utworzenie nowej strony zespołu

szkolno - przedszkolnego.

zapewnienie, na wniosek osoby ze szczeg6lnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Dostosowanie formularzy strony internetowej wykorzystujących syntetyzer  mowy.

Dyrektor szkoły; Nauczyciel przedmiotu informatyka - Mariola Lewandowska

Brak możliwości realizacji zadania w sposób alternatywny.

06.09. 2021 r.

W zakresie dostępności  informacyjno-komunikacyjnei:

1.

Utworzenie wzoru wniosku do poprawnej komunikacji z osobarni niepełnosprawnymi.

zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi

potrzebami, komunikacji z podmioterm publicznym w formie określonej w tym wniosku.

 • Dostosowanie formularzy strony intemetowej,
 • Umożliwiene kontaktu za pomocą formularza wykorzystującego pocztę elektroniczną

Dyrektor, wicedyrektor, sekretarz szkoly

Brak możliwości realizacji zadania w sposób alternatywny.

06.09.2021 r.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PLAN DZIAŁANIA DLA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI W GOSTYNINIE

                                      

 NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE  SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2024

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie                

 

Siedziba MZESiP:  Budynek Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Polnej 36, 09-500 Gostynin

 

Lp.

Zakres działania

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji założonych zadań

Termin

 

            

 

 

 

 

1.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Przygotowanie pokoju do obsługi osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 i Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół
i Przedszkoli

(instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych
i rozwiązań architektonicznych
w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń,
z wyłączeniem pomieszczeń technicznych)

 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
w porozumieniu
z DYREKTOREM MZESiP

 • Wykonanie instalacji wideofonów,
 • Zakupienie mebli dostosowanych
  do osób niepełno-sprawnych,
 • Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia nr 52,
 • Pomalowanie pomieszczenia nr 52,
 • Założenie wykładzin 

 

Działanie alternatywne:

*brak możliwości realizacji zadania
w sposób alternatywny

Do 01.09.2022r.

2.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

 

Modernizacja strony internetowej MZESiP

 

 • Dostosowanie dostępności cyfrowej do wymogów Ustawy z dn. 19.07.2019r.

EWA JĘDRZEJCZAK
w porozumieniu
z informatykiem

 

Działanie alternatywne:

*zastosowanie aplikacji AAC

    jako ogół metod, głównie graficznych, które będą stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się.

 Do 06.09.2021

3.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

 

Opracowanie nowego wniosku do dogodnej komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji
z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

EWA JĘDRZEJCZAK

 

Umożliwienie kontaktu poprzez formularz wykorzystujący pocztę elektroniczną

 

Działanie alternatywne:

  kontakt telefoniczny oraz tradycyjna poczta elektroniczna

 

Do 06.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁANIA DLA PRZEDZKOLA NR 4 W GOSTYNINIE

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2024

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie

Budynek Przedszkola nr 4 w Gostyninie ul. Armii Krajowej 7
 

Lp.

Zakres działania

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji założonych zadań

Termin

1.

Dostępność architektoniczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Zakup i instalacja urządzenia platformy schodowej montowanej do balustrady wewnętrznej klatki schodowej (typ HIRO 320 firmy PROREHA) lub zastosowanie innych środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń osobom ze szczególnymi potrzebami.

2.Wyznaczenie i oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

3.Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób: a) wizualny plan, schemat, oznaczenia kierunkowe.

b) głosowy (nagranie audio na stronie internetowej).

 

Dostępność alternatywna

1. Zakup i montaż dzwonka do drzwi wejściowych na odpowiedniej wysokości , umożliwiającej dostęp do niego osobom niepełnosprawnym.

2. Zakup i montaż instalacji alarmowo-przywoławczej (bezprzewodowej) w łazience dla niepełnosprawnych w celu ułatwienia kontaktu z osobą zanjdującą się w środku.

31.12.2024 r.

 

 

 

 

 

 

01.09.2024r.

 

31.12.2024 r.

 

 

 

 


 

 

06.09.2021r.

 

 

06.09.2021r.

2.

Dostępność inf.-komunikacyjna   

dyrektor

1.Montaż oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń -wielką czcionką lub wydruk w alfabecie Braille’a .

2.Zamieszczenie informacji o zachowaniu w razie zagrożenia (oznaczenie dróg ewakuacyjnych, instrukcji drukowanych).

3.Zorganizowanie dostępu alternatywnego: kontakt telefoniczny,sms, spotkanie w innym dostępnym miejscu, pomoc pracownika w poruszaniu się po budynku.

31.12.2024 r.

 31.12.2024 r.

 

 

 

06.09.2021 r.

3

Dostępność cyfrowa

dyrektor

1.Dostosowanie strony internetowej przedszkola do wymagań ustawy z dnia 19.07.2019r.

06.09.2021r.

 

 

 

 

   PLAN DZIAŁANIA DLA  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE  SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2024

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie                   

 

Budynek  MOPS w Gostyninie ul. Parkowa 22

 

Lp.

Zakres działania

Realizujący zadania wynikające z art.6 ustawy

Sposób realizacji założonych zadań

Termin

 

Dostępność Architektoniczna             

 

 

 

1.

Zapewnić wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu budynku

Zespół d/s organizacyjno - administracyjnych

Wniosek do zarządcy terenu

31 marca 2021

2.

 Zakup windy schodowej bądź dźwigu dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zespół d/s organizacyjno - administracyjnych

Dostępność alternatywna :

Wyznaczyć miejsce na parterze budynku w celu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

 

Perspektywa przeniesienia siedziby MOPS z piętra na parter budynku.

31 grudnia 2024

 

Dostępność Cyfrowa

 

 

 

3.

Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie cyfrowym

Zespół d/s organizacyjno-administracyjnych

Dostosowanie strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych I aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych

06 września 2021

 

Dostępność Informacyjno-Komunikacyjna

 

 

 

4.

Zakup pętli indukcyjnej

Zespół ds. organizacyjno-administracyjnych

 

Dostępność alternatywna:

Zainstalowanie darmowej aplikacji  AAC w zakresie wsparcia tłumacza języka migowego

Szkolenie części pracowników w zakresie podstaw języka migowego

 

31 grudnia  2024

5.

Zakup Tyflomapy

Zespół ds. organizacyjno-administracyjnych

Dostępność alternatywna:

Wsparcie i pomoc pracownika MOPS osobie ze szczególnymi potrzebami

 

31 grudnia  2024

6.

Zakup dzwonka bezprzewodowego dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zespół ds. organizacyjno-administracyjnych

Dostępność alternatywna:

Informacja na drzwiach wejściowych do budynku z numerem telefonu do kontaktu z pracownikiem MOPS dla osób ze szczególnymi potrzebami

31 grudnia  2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁANIA DLA PRZEDSZKOLA NR 5

 

 

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE
SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 - 2024

 

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla przedszkola nr 5

 

 

Budynek Przedszkola Nr 5 ul . Jana Kochanowskiego 2                 

 

 

Lp.

Zakres działania

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji założonych zadań

Termin

1.

Wyznaczenie stałych miejsc odpoczynku wokół budynku przedszkola

w zakresie dostępności architektonicznej

Zainstalowanie stolików i ławek z podparciami w wyznaczonych miejscach na utwardzonych powierzchniach oraz pochwyty ułatwiające siadanie i wstawanie

31.03.2024

2.

Miejsce parkingowe

w zakresie dostępności architektonicznej

Wyznaczenie na parkingu przedszkolnym miejsca oznaczonego dla osoby niepełnosprawnej - blisko wejścia do przedszkola

31.08.2023

3.

Oznaczenia na zewnątrz

w zakresie dostępności architektonicznej

Widoczne oznaczenie budynku przedszkolnego w formie reklamy

31.08.2021

4.

Strona internetowa

w zakresie dostępności cyfrowej

Dostosowanie strony internetowej Przedszkola nr 5 do wymogów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

31.08.2021

5.

Oznaczenie drzwi

w zakresie dostępności informacyjno- komunikacyjnej

Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich Brajlem.

31.03.2022

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pypkowski Robert
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-08-06 13:13:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Pypkowski Robert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-06 13:19:21
 • Liczba odsłon: 1539
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407576]

przewiń do góry