Projekt podziału miasta Gostynina na okręgi wyborcze


Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

(ulice)

Liczba wybieranych radnych

1

Bierzewicka, Brzozowa, Ignacego Krasickiego, Łąkowa, Płocka, Przemysłowa, Sportowa, Ziejkowa, Zielona

1

2

Gen. Józefa Bema, Jana Pawła II

1

3

Adama Mickiewicza, Gliniana, Juliusza Słowackiego, Krótka, Mazowiecka, Nowa, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Wiosenna

1

4

Andrzeja Czapskiego, Andrzeja Małkowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi, Hubalczyków, Kolejowa, Kraśnica,
Ks. Józefa Gerwatowskiego

1

5

Al. ks. Jerzego Popiełuszki, Floriańska, kard. Stefana Wyszyńskiego, Solidarności, Wacława Kujawy, Wojska Polskiego (3 – 28D)

1

6

Armii Krajowej, Jana Kilińskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Józefa Ozdowskiego, Langenfeld, Mikołaja Reja, Spółdzielcza, Zofii Nałkowskiej

1

7

Kościuszkowców, Kowalska, Krośniewicka, Leona Rewekanta, Michała Jarmolińskiego, Morenowa, Ostatnia, Stanisława Biernackiego, Stanisława Makulińskiego, Stanisława Treli, Targowa, Szkolna, Zazamcze

1

8

Browarna, Dybanka, Górna, Kościelna, Kwiatowa, Parkowa, Rynek, Stodólna, Termalna, Zamkowa, Ziemowita, Żabia

1

9

3 Maja, Ogrodowa, Tadeusza Kościuszki

1

10

Legionów Polskich, Romana Dmowskiego,
Wojska Polskiego (31-61)

1

11

Gościnna, Sąsiedzka, Wspólna, Zakładowa

1

12

Działkowa, Fryderyka Chopina, Kutnowska, Polna, Stanisława Moniuszki, Władysława Broniewskiego, Wrzosowa

1

13

Cypriana Kamila Norwida, Henryka Sienkiewicza, Jana Marcinkowskiego, Jasna, Kolonia, Mikołaja Kopernika, Polskiego Czerwonego Krzyża, Sosnowa, Świerkowa, Zacisze

1

14

Akacjowa, Bolesława Prusa, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Krzysztofa Szydłowieckiego, Leśna, Lipowa, Marii Konopnickiej, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Fabiszewskiego, Stefana Żeromskiego, Wesoła, Wierzbowa, Żytnia

1

15

18 Stycznia,Eugeniusza Wilczkowskiego, Jana Kochanowskiego, Kazimierza Jagiellończyka, Mieczysława Święcickiego, Osada Drzewce, Piaskowa, Witolda Sadownika, Władysława Figielskiego, Zalesie

1
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2011, wprowadziła w art. 418 §1 zasadę, że w okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego.
Jest to regulacja odmienna niż obowiązująca dotychczas w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, która zakładała wybór w okręgu wyborczym od 1 do 5 radnych.
Jednocześnie przepis art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy zobowiązuje wszystkie rady gmin do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy tzn. do 1 listopada 2012 roku. Ponadto w artykule tym stwierdza się, że przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.
Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. liczba mieszkańców Miasta Gostynina wynosiła 18805.
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w gminach do 20000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 15.
Z porównania danych o liczbie mieszkańców z art. 17 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że do Rady Miejskiej w Gostyninie wybieranych będzie 15 radnych,czyli ta sama ilość co według obecnie obowiązującego stanu prawnego.
Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt podziału gminy na okręgi wyborcze, opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z art. 417 – 419 Kodeksu wyborczego, to znaczy: w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1 radny.
Proponowany podział na okręgi wyborcze nie narusza generalnej reguły, że o ilości mandatów decyduje liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat (norma przedstawicielstwa), stanowiąca naczelną zasadę równości wyborów, zapisaną w art. 369 Kodeksu wyborczego. Normę przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych. Wynosi ona 1254.
W związku z tym, że w mieście Gostyninie nie ma wyodrębnionych jednostek pomocniczych przy podziale miasta na okręgi wyborcze brano pod uwagę ulice oraz liczbę mieszkańców. Wykaz ulic i ich liczbę mieszkańców stanowi załącznik Nr 1 do uzasadnienia do uchwały. Mapa gminy z podziałem na okręgi wyborcze oraz naniesionym współczynnikiem normy przedstawicielstwa w każdym okręgu wyborczym stanowi załącznik Nr 2 do uzasadnienia. Utworzono 15 okręgów wyborczych w skład których wchodzą ulice sąsiadujące ze sobą. Podzielono ulicę Wojska Polskiego ze względu na jej duża rozpiętość na terenie miasta. Podziału miasta na okręgi wyborcze dokonano z zachowaniem jednolitej normy przedstawicielstwa. Podział Miasta Gostynina na okręgi wyborcze z uwzględnieniem danych: nr okręgu wyborczego, granice okręgu wyborczego, liczbę mieszkańców okręgu wyborczego, okręgowy współczynnik normy przedstawicielstwa oraz liczbę wybieranych radnych w okręgu przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 3 do uzasadnienia.
Przedkładany projekt podziału gminy na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy konsultowany był z komisjami rady, podano go do publicznej wiadomości, zamieszczając jego treść z uzasadnieniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszono informację na tablicy ogłoszeń Urzędu o możliwości zapoznania się z projektem w siedzibie Urzędu.
Nowy podział Miasta Gostynina na okręgi wyborcze tworzone dla wyboru Rady Miejskiej w Gostyninie, obowiązywał będzie do wyborów przeprowadzanych na kadencję Rady w latach 2014 – 2018.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-14 09:39:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-14 09:39:01
  • Liczba odsłon: 7815
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799642]

przewiń do góry