Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola Nr 4 w Gostyninie

Przedszkole Nr 4 w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Przedszkola Nr 4 w Gostyninie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30
 • Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty PDF nie są w pełni dostosowane dla czytników ekranowych
 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych

Powody wyłączenia

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r

Wymienione powyżej treści niedostępne będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego. Przewidywany termin zakończenia prac nad poprawieniem dostępności strony to 23 września 2021 roku.</>

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe</h2

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki</>

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny z Przedszkolem nr 4 w Gostyninie pod numerem 24-235-33-35 lub na adres e-mail : dyrektor@p4gostynin.pl.Osobą kontaktową jest dyrektor Grażyna Stanisławska. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich.http://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Przedszkole jest ogólnodostępne w godzinach od godz. 6.30 do godz.16.30.
 2. Budynek jest dostępny dla osób na wózkach jedynie w obszarze parteru. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych zapewnia rampa z obustronną balustradą.
 3. Wejście do budynku przedszkola znajduje się bezpośrednio od ulicy Armii Krajowej 7. Aby dostać się do budynku przedszkolnego należy przejść przez furtkę otwieraną ręcznie od strony ulicy Armii Krajowej 7.
 4. W obrębie budynku na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Budynek przedszkolny jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1), posiada schody, nie posiada windy.
 6. W budynku jest dostępna 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 9. Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
 10. Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego POBIERZ

W związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami publikujemy na swojej stronie internetowej publikację ,,Włącznik-projektowanie bez barier” , opracowaną przez Integracja.org, dostępną pod linkiem https://www.integracja.org/wlacznik/

PLAN DZIAŁANIA DLA PRZEDZKOLA NR 4 W GOSTYNINIE NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2024 - POBIERZ

Informacja - dostępność cyfrowa

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
Żądanie powinno zawierać:
1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;
3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.
Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba zgłaszająca żądanie ma prawo  złożyć do podmiotu publicznego skargi. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej
Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności” (wzór – Załącznik nr 1).
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym,
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione , podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej można:
• złożyć osobiście w Przedszkolu nr 4 w Gostyninie,
• wysłać pocztą na adres:  Przedszkole nr 4 w Gostyninie, ul. Armii Krajowej 7, 09-500 Gostynin,
• wysłać drogą elektroniczną na adres: dyrektor@p4gostynin.pl
W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wniosek o zapewnienie dostępności link:

POBIERZ WZÓR WNIOSKU 

Informacja o braku dostępności link:

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Smyczyńska Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-03 13:55:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Rudzińska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-01 10:12:56
 • Liczba odsłon: 1799
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354179]

przewiń do góry