Gostynin, dnia 7.06.2022 r.

ZP.271.2.15.2022

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.15.2022

           

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn:

 

„Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno – usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe”

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Floriańskiej 5 na część mieszkalną.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetu państwa w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: specyfikacje techniczne, projekt budowlany, przedmiar (załącznik nr 2) oraz wzór umowy,.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonanie przedmiotu umowy w terminie do dnia 10 stycznia 2023r.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
  1. posiadają odpowiednie doświadczenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe niezbędne  do wykonywania przedmiotu zamówienia;

 

 1. Doświadczenie, zdolność techniczna lub zawodowa
  1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył do oferty wykaz robót potwierdzających doświadczenie. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku o wartości robót minimum 80 000,00 zł brutto. (załącznik nr 4).
  2. Zamawiający wymaga, żeby roboty były wykonywane przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnienia budowlane i posiadających aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.

     Wymagane uprawnienia do kierowania robotami:

     - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

     - w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,

     - w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

 

 1. Wizja lokalna
 1. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, żeby złożenie oferty zostało poprzedzone odbyciem przez Wykonawcę wizji lokalnej w lokalu.
 2. W celu umówienia terminu przeprowadzenia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami. Przeprowadzenie wizji lokalnej zostanie odnotowane przez pracownika Zamawiającego.
 3. Zamawiający informuje, że odrzuci ofertę, która zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej.

 

 1. Oferta
 1. Ofertę należy opracować w oparciu o dokumentację techniczną, opis przedmiotu zamówienia i wizję lokalną.
 2. Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonywania przedmiotu zamówienia.
 3. Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
 4. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Do oferty należy załączyć projekt harmonogramu Finansowo - rzeczowo-terminowego robót.

 

 

 1. Opis kryterium oceny ofert
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena (C)waga kryterium 80 %;

 • gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) – waga kryterium 20 %.
 1. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach, przy założeniu, że 1 % = 1 pkt:

Cena (C) – waga 80 %

 

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------ x 80

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

 1. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
 2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) – waga kryterium 20 %

 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi uwzględniony do oceny przez Zamawiającego – 60

Całkowity okres gwarancji należy podać w miesiącach. Zgodnie z poniższym schematem Wykonawca może zaproponować okres serwisu w jednym z trzech podanych wariantów.  

 

Zamawiający w kryterium deklarowany okres gwarancji i rękojmi przyzna punkty w następujący sposób:

za 36 miesięcy  gwarancji i rękojmi

0 punktów

za 48 miesięcy gwarancji i rękojmi

10 punktów

za 60 miesięcy gwarancji i rękojmi

20 punktów

 

 

Każdy kolejny rok nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.

 1. Ocena punktowa ofert będzie liczbą wynikającą z zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta za poszczególne kryteria. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

C + G = Op

 •  

C – liczba punktów otrzymana w kryterium cena (maks. 80 pkt)

G – liczba punktów otrzymana w kryterium okres gwarancji (maks. 20 pkt)

Op – ocena punktowa oferty wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta za poszczególne kryteria.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

 1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 15 czerwca 2022 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 1. Miejsce i termin podpisania umowy
 1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
 3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do dostarczenia kosztorysu szczegółowego w wersji elektronicznej w formacie pdf, okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, w tym spełnianie wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. – O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840), oraz potwierdzających  przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 1. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

 

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski  – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (telefon: 24 236-07-21).

 

 1. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 4 – Wykaz robót

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-06-07 14:11:34
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-07 15:38:07
 • Liczba odsłon: 863
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650098]

przewiń do góry