Uwaga  


15.10.2018 - odpowiedz na pytanie - patrz dół strony

10.10.2018  - odpowiedzi na pytania - patrz dół strony

 Gostynin, dnia 02.10.2018 r.


ZP.271.2.59.2018


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP.271.2.59.2018


 

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na postępowanie:


  Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Gostynina oraz jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023


1.       Przedmiot zapytania ofertowego:  

Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Gostynina oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:

1)       Urząd Miasta Gostynina

2)       Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie, 

3)       Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie, 

4)       Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie,

5)       Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyninie, 

6)       Miejskie Przedszkole nr 2 w Gostyninie, 

7)       Miejskie Przedszkole nr 4 w Gostyninie, 

8)       Miejskie Przedszkole nr 5 w Gostyninie, 

9)       Miejska Szkoła Muzyczna w Gostyninie, 

10)     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie,

11)     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie,

12)     Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie,

13)     Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha”.


  Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Bankową obsługę rachunków bankowych budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych,
  w tym za pośrednictwem internetowego systemu bankowości elektronicznej;
 2. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokaty O/N oraz lokowanie środków na lokatach terminowych;
 3. Udzielenie i obsługę kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu;
 4. Prowadzenie na terenie miasta Gostynina oddziału lub punktu kasowego, w którym opłaty
  i warunki obsługi będą realizowane na warunkach określonych w udzielonym zamówieniu.


Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do zapytania ofertowego


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z   2012 poz. 1376 ze zm.);

 

2.       Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 1.01.2019 do 31.12.2023 r.

 

3.       Sposób obliczania ceny oferty:

1)    Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (zał. 1) oraz jego załącznikami (1a i 1b) do zapytania ofertowego.  

2)   Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.


  Kryteria oceny ofert: cena - 100%


Wzór na obliczenie ceny oferty:

P – koszty obsługi bankowej – 70%

O – oprocentowanie wolnych środków na lokacie O/N oraz lokat terminowych – 30%


Do obliczenia kosztów obsługi bankowej podanych w ofercie, Zamawiający zastosuje arkusz stanowiący załącznik nr 1a do zapytania ZP.271.2.59.2018 natomiast do obliczenia punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:

(Pn : Pb) x 70 = P


Pn – wartość oferty   z najniższą wysokością kosztów obsługi bankowej

Pb – wartość kosztów obsługi bankowej badanej oferty

P – wartość kosztów obsługi bankowej


Do obliczenia wysokości oprocentowania rachunków podanego w ofercie Zamawiający zastosuje następujący wzór:


(Ob : On) x 30 = O

Ob – wartość oprocentowania rachunków badanej oferty 

On – wartość oferty z najwyższym oprocentowaniem rachunków

O – wartość oprocentowania rachunków 


Formuła obliczenia punktów dla wyboru najkorzystniejszej oferty:

P + O = … pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.  


4.   Doświadczenie

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.


5.   Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 19 października 2018 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.


6.   Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pani Wioletta Uliczna Wydział Finansowy (tel. 24 236-07-19 ).


  7. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


Załączniki


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy   - edytowalny 

              Załącznik 1a   - Arkusz do obliczania kosztów obsługi bankowej - edytowalny

              Załącznik   1 b - Arkusz do obliczenia oprocentowania rachunków - edytowalny

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Sprawozdania 

Opinia RIO za I półrocze 2018

Rb - 27S  II kwartał 2018

  Rb - 28 S  II kwartał 2018

Rb - N   II kwartał 2018

Rb -NDS  II kwartał 2018

Rb - Z II  II kwartał 2018


10.10.2018   Uwaga   odpowiedzi na pytania


Pytanie 1    

Z uwagi na fakt, iż Wykonawca w celu dokonania oceny zdolności kredytowej , a także złożenia skutecznej oferty dotyczącej kredytowania Zamawiającego zobowiązany jest znać kwotę udzielonego finansowania, prosimy o określenie maksymalnej wysokości kredytu w rachunku bieżącym, który Wykonawca będzie zobowiązany udzielić w ramach prowadzonej obsługi.

Odp Maksymalna wysokość kredytu w rachunku bieżącym budżetu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy określana będzie w uchwałach budżetowych Rady Miejskiej w Gostyninie w każdym roku objętym umową. W uchwale budżetowej na 2018 rok ustalono wysokość kredytu do kwoty 2.000.000,00 zł i taką kwotę Zamawiający planuje ująć w projekcie budżetu na 2019 rok.


Pytanie 2  

Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu:

a. uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia,

b. pozytywnej opinii RIO do projektu uchwały budżetowej.

Odp Udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi na wniosek Zamawiającego po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu i zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia oraz pozytywnej opinii RIO do projektu uchwały budżetowej, a w przypadku podjęcia uchwały budżetowej po rozpoczęciu roku budżetowego – na podstawie projektu tej uchwały. Po zawarciu umowy kredytu w rachunku bieżącym kredyt będzie udzielany automatycznie w przypadku zlecenia płatności w wysokości przekraczającej stan środków na rachunku bieżącym.


Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę , aby w umowie dot. kredytu w rachunku bieżącym zawarta została klauzula "Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero” ?

Odp Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie kredytu w rachunku bieżącym proponowanej klauzuli.


Pytanie 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie odrębnej umowy kredytu w rachunku bieżącym na każdy rok budżetowy?

Odp Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie odrębnej umowy kredytu w rachunku bieżącym na każdy rok budżetowy.15.10.2018 - odpowiedz na pytanie Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie dotyczącej kredytu w rachunku bieżącym zawarta została klauzula „Warunkiem udzielenia/udostępnienia kredytu w rachunku bieżącym będzie potwierdzenie przez bank posiadania przez Gminę Miasta Gostynina zdolności kredytowej”?


odp. 

Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie dotyczącej kredytu w rachunku bieżącym zawarta została klauzula:


„Warunkiem udzielenia / udostępnienia kredytu w rachunku bieżącym będzie potwierdzenie przez Bank posiadania przez Gminę Miasta Gostynina zdolności kredytowej”.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-02 09:28:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-15 10:36:35
 • Liczba odsłon: 1239
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562680]

przewiń do góry