Zarządzenie Nr 1/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na 2013 rok. załącznik Nr 1 załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 2/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie: przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miastu Gostynin na 2013 rok załącznik

Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych oraz części nieruchomości gruntowych, położonych w Gostyninie przy ul. Termalnej i przy ul. Ziejkowej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , uzasadni enie


Zarządzenie Nr   4/2013 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia   10 stycznia  2013 roku w sprawie: ustalenia   ceny  i  ogłoszenia  wykazu   nieruchomości    zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej  w  Gostyninie  przy  ul. Kościuszki 18.

Zarządzenie nr 5/2013 - Anulowano

Zarządzenie nr 6/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli pod względem gospodarki administracyjnej z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie


Zarządzenie Nr 7/2013  Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz

Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ul. Zamkowej w celu powiększenia i poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Załącznik

Zarządzenie Nr 10/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygnięcie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2013 .

Zarządzenie Nr 11/2013  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Kolonia.

Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lutego 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta  Gostynina na rok 2013

Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie:zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2013 rok. Załącznik

Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2013 roku  w sprawie: dostosowania planu
finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013. załącznik nr 1 załącznik nr 2

Zarządzenie nr 15/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej  kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2013 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 marca 2013 roku zmieniające uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2045. załącznik


Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz

Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokali użytkowych.

Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej 100.

Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własnośc Gminy Miasta Gostynina na rok 2013.

Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Gostynina

 Zarządzenie Nr 22/2013 zalacznik_graficzny_nr_1.jpg Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 23/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.

Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli pod względem  gospodarki finansowej i administracyjnej z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Gimnazjum nr 1 księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie w latach 2011-2012

 

Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Gostyninie u zbiegu ulic Rynek i Floriańskiej, w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.  Wykaz

Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Miasta Gostynina.

Zarządzenie  Nr 27/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012. załącznik

 

Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości. Wykaz

Zarządzenie nr 29/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013 załącznik nr 1 załącznik nr 2    

Zarządzenie Nr 30/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2013 rok. załącznik

Zarządzenie Nr 31/2013 w sprawie ustalenia składu komisji do przeprowadzenia dowodu oględzin w ramach prowadzonych postępowań podatkowych.

Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miasta Gostynina w zakresie rozwoju sportu w 2013 r.

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego II konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.
Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2013

Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2013"

Zarządzenie nr 36/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 kwietnia 2013 roku  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Gostyninie na rok szkolny 2013/2014

Zarządzenie nr 37/2013 r Burmistrza MIasta Gostynina  z dnia  19 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do Miejskiego przedszkola nr 2 z oddziałem Integracyjnym w Gostyninie na rok szkolny 2013/2014

 

Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy ulicy Mazowieckiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości. Wykaz

Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Bierzewickiej w Gostyninie. Wykaz

Zarządzenie Nr 40/2013  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz

Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygnięcie ofert na realizację programu pn. "Program profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2013"

Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 kwietnia 2013 roku zmieniające uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022. Załącznik


Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 kwietnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013

Zarządzenie  Nr 44 / 2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na
rok 2013. załącznik 1 załącznik 2

Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie nadania nazwy i regulaminu organizacyjnego placówce wsparcia dziennego.

Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina, położonych w Gostyninie przy ul. Termalnej i przy ul. Ziejkowej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 619, 620, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 653, 1700, 1713, 1714, 1715/3, 1712, 1715/4, 1720/2, 1725/1, 62.

Zarządzenie 46A/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 maja 2013 roku  w sprawie powołania zespołu powypadkowego


Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygnięcie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2013.


Zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 maja 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013.

 

Zarządzenie Nr 49/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 50/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 maja 2013 r w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania  uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2013

Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 maja 2013 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Gostyninie przy ulicy Ozdowskiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości. Wykaz

Zarządzenie  Nr 51/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2013 roku  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013. załącznik

Zarządzenie Nr 53 / 2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 czerwca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013 załącznik  

Zarządzenie Nr 54/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygniecie ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2013

Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 57 / 2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2013 roku zmieniające uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022. załącznik

Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 czerwca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013

zarządzenie Nr 59 / 2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie:dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013. załącznik nr 1 załącznik nr 2  


Zarządzenie Nr 60/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2013 rok. załącznik

Zarządzenie Nr 61/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 lipca 2013 roku w  sprawie: przeznaczenia   do  dzierżawy   w   drodze   przetargu  ustnego nieograniczonego nieruchomość  gruntową  położoną w Gostyninie  przy  ulicy  Krośniewickiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości  wykazu  nieruchomości. Wykaz

Zarządzenie nr 62/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 lipca 2013 r.w sprawie przeprowadzania profilaktycznego badań lekarskich pracowników Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 63/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 lipca 2013 r.w sprawie gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej i higieny, obowiązujące w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 64/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie nr 65/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 lipca 2013 w psrawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 66/2013  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 lipca 2013 roku w  sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasta Gostynina.

 

Zarządzenie nr 67/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 lipca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013 Załącznik  

Zarządzenie Nr 69/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013 Załącznik Nr 1  Załącznik Nr 2


Zarządzenie NR 70 / 2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 sierpnia  2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie NR 71 / 2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 sierpnia  2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie NR 72 / 2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 sierpnia  2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie NR 73 / 2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 sierpnia  2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie  Nr  74/2013 Burmistrza  Miasta Gostynina z dnia  02 sierpnia  2013 roku w sprawie: przeznaczenia do  sprzedaży lokalu  mieszkalnego na rzecz najemcy, ustalenia  ceny,  zatwierdzenia  i  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  lokalowej  położonej  przy  ul. Wojska Polskiego  w  Gostyninie.  Załącznik  

Zarządzenie Nr 75/2013 Burmistrza  Miasta  Gostynina z  dnia  02  sierpnia  2013 roku w sprawie: powołania Komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  przetargu  ustnego nieograniczonego na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 sierpnia  2013 r. w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasta Gostynina.

Zarządzenie nr 77/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdizałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 78/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku. załączniki

Zarządzenie nr 79/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds.obsługi informatycznej oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji do spraw referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Gostynina zarządzonym na dzień 15 września 2013 r.

Zarządzenie Nr  Nr 80 / 2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013 Załącznik  

Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 33 sierpnia 2013 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013 Załącznik Nr 1  Załącznik Nr 2

Zarządzenie nr 82/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie nr 83/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia w zycie procedury corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 84/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 85/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 03 września 2013 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz

Zarządzenie Nr 86/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 09 września 2013 roku w sprawie:zmiany Zarządzenia Nr 83/2012 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu
nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gostyninie przy ulicy Kutnowskiej 100.

Zarządzenie Nr 87/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 09 września 2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 28/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 09 września 2013 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Rynek oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości. Załącznik

Zarządzenie Nr 89/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 09 września 2013 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik  

Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 09 września 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013

Zarządzenie Nr 91/2013 - Anulowano

Zarządzenie Nr 92/2013 - Anulowano

Zarządzenie Nr 93/2013 - Anulowano

Zarządzenie Nr 94/2013 - Anulowano

Zarządzenie Nr 95/2013 - Anulowano

Zarządzenie Nr 96/2013 - Anulowano

Zarządzenie Nr 97/2013


Zarządzenie Nr 98/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013 Załącznik

Zarządzenie Nr 99/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013.  Załącznik   załącznik

Zarządzenie Nr 100/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 października 2013 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2013 rok. załącznik

Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 października 2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 45/2013 z dnia 2 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy i regulaminu organizacyjnego placówce wsparcia dziennego.

Zarządzenie Nr 102/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 08 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 103/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 października 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Kościelnej, w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wykaz

Zarządzenie Nr 104/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 października 2013 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Wykaz  

Zarządzenie nr 105/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 października 2013 roku w sprawie powołania komisji pod względem gospodarki finansowej i administracyjnej w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Gostyninie

Zarządzenie nr 106/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Załącznik


Zarządzenie Nr 107/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 października 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013


Zarządzenie Nr 108/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2013 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013. załącznik nr 1   załącznik nr 2


Zarządzenie nr 109/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zamiany garaży wraz z działkami gruntu oznaczonymi numerami ewidencyjnymi 3245/10, 3247/2 i 3247/5 położonymi przy ul. Józefa Ozdowskiego stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina na garaż wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 3108/6 położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja

Zarządzenie nr 110/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  Dostawę artykułów żywnościowych do szkół i przedszkoli miejskich w Gostyninie  

Zarządzenie nr 111/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022. załącznik Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2


Zarządzenie nr 112/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie określenia wykazu stanowisk pracy w Urzędzie  Miasta Gostynina, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

Zarządzenie nr 113/2013   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja w drodze bezprzetargowej. Załącznik

Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013

Zarządzenie Nr 115/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013. załącznik nr 1 załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 116/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr  117/2013 Burmistrza  Miasta  Gostynina z  dnia  11  grudnia  2013 roku w sprawie: powołania Komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  przetargu  ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina.

Zarządzenie nr 118/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 119 / 2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013

Zarządzenie Nr 120/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013.
Załącznik

Zarządzenie nr 121/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udostępniania gruntów Gminy Miasta Gostynina pod wykonywanie liniowych instalacji podziemnych i naziemnych

Zarządzenie nr 122/2013 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastepców kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie nr 123/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego UMG

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-11 15:12:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-06 12:10:36
  • Liczba odsłon: 4276
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339690]

przewiń do góry