Informacja opisowa do planu finansowego na 2004 rok

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

(do załącznika nr 5)

           

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje swoją działalnością teren miasta Gostynina w zakresie pomocy społecznej, realizując zadania własne oraz zlecone gminie przez administrację rządową. Zadania własne gminy obejmują przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych celowych, przyznawanie pomocy rzeczowej, w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie, inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

 

            Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym realizowanych przez gminę należy:

- udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

- świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,

- pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,

- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

- praca socjalna,

- sprawienie pogrzebu,

- zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i realizacji w/w zadań.

 

            W zakresie zadań własnych gminy działalność ośrodka obejmują rozdziały:

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

85228 – Usługi opiekuńcze

85295 – Pozostała działalność

 

            W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze planowana dotacja wynosi 283.900,-zł

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Świadczenia społeczne                                          266.900,-zł

posiłki w jadłodajni               - 112.900,-                    - 48.000 świadczeń

schronienie                             -     3.600,-             -      150 świadczeń

sprawienie pogrzebu             -     3.000,-             -          4 świadczenia

zdarzenia losowe                     -     2.500,-             -          5 świadczeń

przybory szkolne                     -   22.900,-                      -      280 świadczeń

zasiłki celowe specjalne            -     2.000,-             -        10 świadczeń

zasiłki na odzież                     -   20.000,-                      -      400 świadczeń

zasiłki na żywność                 -   20.000,-                      -      400 świadczeń

zasiłki na opał                                    -   50.000,-                      -      200 świadczeń

zakup leków                          -     5.000,-             -      125 świadczeń

pozostałe świadczenia             -   25.000,-                     

(dożywianie dzieci w świetlicy)

Zakup materiałów i wyposażenia                                    3.000,-

materiały dla świetlicy            -     700,-

wyposażenie jadłodajni            -  2.300,-

Zakup energii /jadłodajnia/                                            6.000,-

energia elektryczna            - 5.000,-

zużycie wody               - 1.000,-

Zakup usług pozostałych                                           8.000,-

usługi  pocztowe                     -   5.000,-

pozostałe usługi materialne            -   3.000,-

            Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy również zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji podstawowej działalności ośrodka. Zadania te obejmuje rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w którym planowana dotacja na 2004 rok wynosi 271.000,- z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń            § 3020             -     4.500,-

            środki  bhp dla 19 pracowników 2.000,-

ekwiwalent za odzież i obuwie     2.500,-

- wynagrodzenia osobowe pracowników                                      § 4010             - 167.000,-

wynagrodzenia obejmujące 5 i 1/8 etatu            - 155.464,-

nagrody  jubileuszowe                           -     3.536,-

odprawa emerytalna                                       -     8.000,-

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                             § 4040             -   12.000,-

co stanowi 8,5% osobowego funduszu płac za 2003r.

Pochodne od wynagrodzeń:

- składki ubezpieczenia społecznego                                                    § 4110             -   29.700,-      

planowane wydatki stanowią 17,73% planowanych

wynagrodzeń i dodatkowego  wynagrodzenia rocznego

- składki na Fundusz Pracy                                                                        § 4120             -     4.100,-

tj. 2,45% planowanych wynagrodzeń i dodatkowego

wynagrodzenia rocznego

- fundusz świadczeń socjalnych                                                       § 4440             -    7.000,-  

  planowane środki wynoszą 37,5% podstawy naliczenia dla 5

  pracowników oraz dla 4 emerytów i rencisty ośrodka.

Pozostała część dotacji w wysokości 46.700,- planowana jest na realizację wydatków rzeczowych:

- zakup materiałów i wyposażenia                                                   § 4210             - 10.600,-

               materiały biurowe            - 3.000,-

paliwo                         - 1.500,-

prenumerata               - 2.000,-

środki czystości            - 1.000,-

wyposażenie                - 3.100,-

- zakup energii                                                                                    § 4260             -   6.000,-

koszty c.o.

- zakup usług pozostałych                                                                 § 4300             - 26.900,-

            czynsz                          - 9.000,-

usługi telefoniczne            - 7.000,-

koszty  bankowe            - 2.000,-

usługi drukarskie            - 2.500,-

przegląd sprzętu            - 1.300,-

kursy i szkolenia            - 1.200,-

opłaty rtv                   -    500,-

badania okresowe pracowników -    700,-

modernizacja systemu Pomost    - 2.700,-

- podróże krajowe służbowe                                                                     § 4410             -  1.000,-

- różne opłaty i składki                                                                        § 4430             -  2.200,-

ubezpieczenie samochodu            - 1.000,-

inne ubezpieczenie rzeczowe            - 1.200,-.

 

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze planowane przychody kształtują się na poziomie 182.000,- w tym:

środki gminy              - 150.100,-

wpływy z usług -   40.000,-

Natomiast planowane wydatki wynoszą 150.100,-. Dochody uzyskane z odpłatności zaświadczone usługi odprowadzone zostaną do budżetu miasta.

Świadczenie usług planowane jest u 51 osób, co stanowi ok. 35.950 godzin rocznie. Planowana stawka za 1 godzinę wynosi 4,41. Z usług opiekuńczych korzystają osoby niepełnosprawne oraz w wieku sędziwym.

 

            W rozdziale 85295 – Pozostała działalność planowana dotacja wynosi 200.000,-. Są to środki własne gminy przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Planuje się, że z tej formy korzystać będzie ok. 630 dzieci.

 

   Ogółem planowane wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na zadania własne wynoszą 905.000,-.

 

   Zadania zlecone gminie przez administrację rządową finansowane z budżetu centralnego obejmują przyznawanie i wypłacanie:

- zasiłków stałych i przysługujących dodatków

- zasiłków macierzyńskich

- jednorazowych zasiłków na dziecko

- zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych

- zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub

   ekologicznej

- zasiłków w formie biletu kredytowego

- zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych

- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące zasiłki stałe i okresowe

   gwarantowane oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie  

   zdrowia psychicznego

- organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy

- zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw

   mających na celu ochronę poziomu osób i rodzin

- utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na

   wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone.

 

   W zakresie zadań zleconych gminie działalność ośrodka  obejmują rozdziały:

85213            - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

85214            - Zasiłki i pomoc w naturze

85216            - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

85219            - Ośrodki pomocy społecznej

85228            - Usługi opiekuńcze

 

   W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne planowane wydatki wynoszą 30.000,- i obejmują 960 świadczeń.

 

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze planowana dotacja wynosi 680.000,-.

   świadczenia społeczne                    § 3110             - 620.000,-

zasiłki stałe                137.940,-           330 świadczeń

wyrównawcze                        293.100,-           880    -,,-

zasiłki okresowe gw.            104.500,-           250    -,,-

zasiłki macierz.            69.500,-             260    -,,-

jednorazowy zasiłek    

na  dziecko                          13.065,-               65    -,,-

bilet kredytowy              250,-           5    -,,-

zasiłki okresowe spec.        1.645,-        5    -,,-

   składki na ubezpieczenie społeczne            § 4110             -  50.000,-

368 świadczeń

   zakup usług pozostałych                 § 4300             -  10.000,-

usługi pocztowe            7.500,-

usługi bankowe            2.500,-.

 

   W rozdziale 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i rodzinne  planowane wydatki wynoszą 45.000,- w tym:

zasiłki pielęgnacyjne  36.200,-            255 świadczeń

zasiłki rodzinne             8.800,- 200     -,,-.

 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej obejmuje wydatki w kwocie 300.000,-zł związane z realizacją działalności podstawowej ośrodka:

wynagrodzenia osobowe pracowników            224.100,-

 /12 etatów/

dodatkowe wynagrodzenie roczne              18.500,-

 /12 etatów/

składki na ubezpieczenie społeczne                    43.000,-

/17,88%  sumy wynagrodzenia osobowego

i dodatkowego wynagrodzenia rocznego/

składki na Fundusz Pracy                             6.000,-

/2,45% sumy wynagrodzenia osobowego

i dodatkowego wynagrodzenia rocznego/

odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych         8.400,-

/obejmuje 12 etatów/.

 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze - planowana dotacja 25.000,- w tym:

              wynagrodzenia osobowe                      19.000,-

/1 etat/

dodatkowe wynagrodzenie roczne   1.300,-

składki na ubezpieczenie społeczne          3.500,-

składki na Fundusz Pracy                   500,-

odpis na Fundusz Świadczeń

Socjalnych                                               700,-.

 

   Ogółem planowana kwota wydatków w dziale 852 w zakresie zadań zleconych gminie wynosi 1.080.000,-.

 

PRZEWODNICZĄCY

  RADY MIEJSKIEJ

     Andrzej Reder

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-10 12:30:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-10 12:37:55
  • Liczba odsłon: 3723
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579410]

przewiń do góry