Uchwała Nr 173/XXIX/ 09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok.

Uchwała Nr 174/XXIX/ 09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie.

Uchwała Nr 175/XXIX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 3 lutego 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Gostynina,
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.

Uchwała Nr 176/XXIX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie dokonania darowizny

Uchwała Nr 177/XXIX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

Uchwała Nr 178/XXIX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia  3  lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Gostyninie na 2009 rok.

Uchwała Nr 179/XXIX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2009 rok.

Uchwała Nr 180/XXIX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury do tytułu EUROPEJCZYK ROKU 2008.

Uchwała Nr 181/XXX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 marca w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 r. 

Uchwała Nr 182/XXX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2009".

Uchwała Nr 183/XXX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr  184 /XXX/ 09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 marca 2009r w sprawie : zmiany Uchwały Nr 228/XLII/06 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
29 czerwca 2006r w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na stałe obwody głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zmienionej Uchwałą Nr 72/XI /07 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 września 2007r.

Uchwała Nr 185/XXX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. 

Uchwała Nr 186/XXX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 marca 2009r.  W sprawie likwidacji fundacji „Fundacja na rzecz odbudowy Zamku Gostynińskiego”

Uchwała Nr 187/XXX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok.

Uchwała Nr 188/XXX/09   Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej

Uchwała Nr 189/XXXI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2008 rok.

Uchwała Nr 190/XXXII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia2009 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok. 

Uchwała Nr 191/XXXI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie:  zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Uchwała  nr 192/XXXI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia  29 kwietnia 2009 roku w  sprawie regulaminu  wynagradzania, warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz utworzenia specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli, oraz zasad przyznawania tych nagród  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina załącznik

Uchwała  nr 193/XXXI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2009 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest  przyznawane załącznik

Uchwała  nr 194/XXXI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród  załącznik

Uchwała Nr 195/XXXI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2009  roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do nowotworzonego podmiotu - spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecka Agencja Energetyczna" Sp. z o.o.

Uchwała nr 196/XXXI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2009 roku  w sprawie przejęcia od Wojewody Mazowieckiego zadania wykonania remontu kwatery żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Gostyninie.

Uchwała Nr 197/XXXI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr 198/XXXI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy

Uchwała Nr 199/XXXII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok. 

Uchwała nr 200/XXXII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 204/XXXV/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina

Uchwała Nr 201/XXXII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2009 r.w sprawie: dokonania darowizny na cel publiczny zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 41, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3615/2 o powierzchni 0,1387 ha na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gostyninie z przeznaczeniem pod budowę siedziby Sądu.

Uchwała Nr 202/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gostynina na lata 2005 – 2013.

Uchwała Nr 203/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Gostynina

Uchwała Nr 204/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ulicy Bagnistej  załącznik

Uchwała Nr 205/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina załącznik

Uchwała Nr 206/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie ustalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Gostyninie załącznik

Uchwała nr 207/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia  30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2007r. Nr 45/VI/07 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gostynina

Uchwała Nr 208/XXXV/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok.


Uchwała Nr 209/XXXV/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie: zmiany „Regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ulicy Bagnistej”

Uchwała Nr 210/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gostynina na lata 2005 – 2013. załącznik do uchwały

Uchwała Nr 211/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 maja 1993 roku nr 95/XI/93.

Uchwała Nr 212/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok.

Uchwała nr 213/XXXVII/ 09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zasad udzielania zniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w placówkach oświatowych  Gminy Miasta Gostynina

Uchwała Nr 214/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych w Gostyninie do kategorii dróg gminnych publicznych.  załączniki

Uchwała Nr 215/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała 216/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października  2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2010 rok.”

Uchwała Nr 217/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Uchwała Nr 218/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 219/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.

Uchwała Nr 220/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2009 r.  w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010.     załącznik do uchwały 220/XXXVIII/09 

Uchwała nr 221/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na rok 2009.

Uchwała nr 222/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2009 r w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2010 r.

Uchwała Nr 223/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2009  r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2010 rok.

Uchwała Nr 224/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2009 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

Uchwała Nr 225/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2009 r.w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką

Uchwała nr 226/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 216/XXXVIII/09 z dnia 30 października 2009r. dotyczącej
przyjęcia „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.”

Uchwała Nr 227/XL/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 218/XXXVIII/09 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 228/XL/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.

Uchwała Nr 229/XLI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na rok 2009

Uchwała Nr 230/XLI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2010”.

Uchwała NR  231/ XLI / 09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia  29 grudnia 2009r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 216/XXXVIII / 06 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Uchwała Nr 232/XLI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gostynina reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Gostynina a Wojewodą Mazowieckim dotyczącego powierzenia Miastu Gostynin prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2010 Nr 233 / XLI / 09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2009 rokuInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-09 10:51:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-18 13:49:17
  • Liczba odsłon: 8158
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11553202]

przewiń do góry