Gostynin, dnia 11.12.2018 r.


 ZP.271.2.68.2018OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.68.2018


           W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


Dostawę paliw płynnych dla potrzeb Urzędu Miasta Gostynina w 2019 roku


1.      Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, w zależności od jego potrzeb, na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań paliwa do zbiornika, w stacji paliw, którą dysponuje Wykonawca usytuowanej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną. Paliwo do urządzeń należących do Zamawiającego będzie pobierane również do kanistrów w oparciu o upoważnienie wystawiane przez Zamawiającego.


Rozliczenia finansowe za pobrane w danym miesiącu paliwa, będą następowały na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w miesięcznych okresach, zgodnie z miesiącem kalendarzowym, każdorazowo po ukończeniu okresu rozliczeniowego, potwierdzonej dokumentem Wydania Zewnętrznego (WZ) zawierającym wszystkie informacje dotyczące realizacji dostaw w danym okresie rozliczeniowym.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizowania dostaw paliwa przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych.


Poszczególne paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania jakościowe zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Szacunkowa ilość paliw płynnych wynosi łącznie około 12.000  litrów w tym:

1)      oleju napędowego (ON), spełniającego warunki normy PN EN 590, w ilości 7080 litrów,

2)      benzyny bezołowiowej (Pb 95), spełniającej warunki normy PN EN 228, w ilości 4920 litrów.

Ilości zamawianych przez Zamawiającego paliw mogą różnić się od wskazanych w ww. zestawieniu, stanowiącym jedynie orientacyjną podstawę wyceny i mogą ulec zmianom w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilość i asortyment paliw nie może być – w przypadku mniejszych zapotrzebowań Zamawiającego, podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.

Ceny za zakupione paliwo będą naliczane według cen paliw obowiązujących w dniu zakupu na stacji paliw Wykonawcy, pomniejszone o zadeklarowane w ofercie upusty cenowe niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.


2.      Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 1 stycznia 2019 roku do wyczerpania maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2019 roku.


3.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: 


1)  posiadają koncesję, uprawniającą do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; w przypadku stacji paliw, koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 755);

2)      dysponują stacją paliw, która spełnia wymogi przewidziane przepisami prawa dla stacji paliw, w tym przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853 ze zm.) oraz znajduje się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną;

3)      posiadają wpis do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 


4.      Sposób obliczania ceny oferty:

  1. Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  2. Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty. 
  3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

5.      Kryterium wyboru oferty:


Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

cena – 100%

Sposób oceniania ofert:

w kryterium ceny za 1 litr oleju napędowego (ON) zostanie zastosowany następujący wzór

arytmetyczny:

(n : w) x a = z (liczba punktów otrzymanych w kryterium),


gdzie:


n – najwyższy upust brutto za 1 litr oleju napędowego (ON), spośród wszystkich złożonych ofert,

w – upust brutto badanej oferty,

a – znaczenie kryterium, przy czym a = 55


w kryterium ceny za 1 litr benzyny bezołowiowej (Pb 95) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:


(n : w) x a = y (liczba punktów otrzymanych w kryterium),

gdzie:

n – najwyższy upust brutto za 1 litr benzyny bezołowiowej (Pb 95) spośród wszystkich złożonych ofert,

w – upust brutto badanej oferty,

a – znaczenie kryterium, przy czym a = 45 

Zamawiający zastosuje następujący wzór do wyliczenia łącznej liczby punktów

z + y = łączna liczba punktów

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie oceny zostaną wpisane do protokołu. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i uzyska najwyższą liczbę punktów.

6.      Sposób przygotowania oferty:


Oferta powinna zawierać formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego);

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca, zobowiązany będzie dostarczyć wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.


7.      Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

8.      Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:


Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Pani Ewa Kicka – Wydział ds. Dróg tel. (024 236-07-46).Załącznik nr 1Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 Wzór umowy (załączniki do umowy wskazane poniżej zostaną przekazane wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy):

Załącznik nr 1 do umowy – Wykaz posiadanych pojazdów i urządzeń, dla których będą realizowane dostawy będące przedmiotem umowy;

Załącznik nr 2 do umowy – Wykaz osób upoważnionych do realizowania dostaw będących przedmiotem umowy;

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna z art. 13 RODO.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-11 14:19:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-11 14:19:49
  • Liczba odsłon: 1285
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812431]

przewiń do góry