Gostynin, dnia 03.02.2020 r.


ZP.271.2.3.2020


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM


NR ZP. 271.2.3.2020


            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


  Dostawę urządzenia hydraulicznego, zestawu do wyważania drzwi oraz wentylatora oddymiającego1.       Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia hydraulicznego, zestawu do wyważania drzwi oraz wentylatora oddymiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik   nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dostawa realizowana jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

2.       Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30 kwietnia 2020r.


  3.       Sposób obliczania ceny oferty:


1)       Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt zakupu i dostawy sprzętu pod wskazany przez Zamawiającego adres.

2)       Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty. 

3)       Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  


4.       Miejsce i termin złożenia oferty :


Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 09 marca 2020 r. do godz. 10:30 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.


5.       Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:  


Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Hubert Wojciechowski – Wydział Spraw Obywatelskich   (telefon: 24 236-07-31) .  


6.       Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

Załącznik nr 4 – Klauzula RODO


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-03 14:15:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-06 07:48:32
  • Liczba odsłon: 2040
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858116]

przewiń do góry