Gostynin: Dostawa paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. zo.o.
Numer ogłoszenia: 518030 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o.o. , ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie, tel. 24 235 32 02, faks 24 235 32 02.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umgostynin.bip.org.pl/?tree=2236

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. zo.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb, na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań paliwa do zbiornika, w oparciu o upoważnienie wystawione przez Zamawiającego, w stacji paliw Wykonawcy usytuowanej w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną. Płyny eksploatacyjne będą odbierane przez Zamawiającego stosownie według potrzeb również w oparciu o upoważnienie wystawione przez Zamawiającego. Do poszczególnych paliw i płynów eksploatacyjnych będących przedmiotem zamówienia stosuje się wymagania jakościowe zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.13.41.00-8, 09.21.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę ww. dokumentów, wg formuły spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w SIWZ) dołączonych do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z SIWZ pozostałe dokumenty składające się na ofertę: 1) formularz oferty, 2) ewentualnie pełnomocnictwo

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)   Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://umgostynin.bip.org.pl/?tree=2238
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o.o., ul. 18 Stycznia 36, 09-500 Gostynin, pok. 19 lub za zaliczeniem pocztowym (fax. 024 235-32-02):, https://umgostynin.bip.org.pl/?tree=2238.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp.z o.o. - ul. 18 Stycznia 36, 09-500 Gostynin, pok. 19..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

  Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

   Załącznik nr 3 – Wzór umowy

                         

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY POBIERZ

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pobierz


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-18 21:32:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-04 18:55:59
 • Liczba odsłon: 6444
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650475]

przewiń do góry