Miejsce załatwiania sprawy:
Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 1
telefon 24 236 07 31, 24 236 07 32
Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7:30-15:30,
Wtorek 7:30-16:30,
Piątek 7.30-14.30


Wymagane dokumenty
Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
1. Dowód osobisty albo paszport,
2. Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.   

zgloszenie_pobytu_stalego_2020.pdf           zgloszenie_pobytu_czasowego_2020.pdf


3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.
W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:
1. Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
2. Dowód lub paszport pełnomocnika;

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy). 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).
Opłaty
Czynności zgłoszenia wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Opłatę skarbową wnosi się w Kasie Urzędu Miasta Gostynina , ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin
Termin i sposób załatwienia
1. Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.
2. Zgodnie z art.32, ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności "organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy". Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000)
wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. r. o ewidencji ludności ( t.j. Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1397 )

  Inne informacje
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.
Zameldowanie ma charakter rejestracyjny

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Konrad Radziejewski
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-01 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-01 12:17:47
  • Liczba odsłon: 6162
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579354]

przewiń do góry