Zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 07 stycznia 2011 roku w sprawie: rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Jana Pawła II z Gostynińską Spółdzielnią Mieszkaniową w Gostninie.

Zarządzenie Nr 2/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Dybanka w celu powiększenia i poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr 03/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygniecie ofert na realizację pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej oraz organizowanie imprez i zawodów sportowych dla dzieci w wieku 8 – 12 lat z rodzin dysfunkcyjnych.

Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 września 2009 roku w sprawie bezprzetargowego zbycia udzału wynoszącego 2/3 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy 18 Stycznia 1, na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 lutego 2011 r. roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Termalnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Gostynin, obręb M.Gostynin, jako działka nr 1712 o powierzchni 0,2374 ha. (Treść zarządzenia nie została opublikowana z uwagi na ochronę danych osobowych)


Zarządzenie Nr 6/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie:
przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na 2011 rok. załącznik

Zarządzenie Nr 7/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie: przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miastu Gostynin  na 2011 rok. załącznik

Zarządzenie nr 8/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta w Gostyninie.


Zarządzenie nr 9/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia „Listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miasta Gostynina, które nie są otwierane w punkcie kancelaryjnym”

Zarządzenie nr 10/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych 

Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygniecie ofert na realizację programu profilaktyczno-integracyjnego dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ofiar przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Zarządzenie nr 13/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej Urzędu Miasta Gostynina (Treść zarządzenia nie została opublikowana z uwagi na ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych)

Zarządzenie nr 14/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie utworzenia pomieszczenia do przetwarzania materiałów niejawnych w Urzędzie Miasta Gostynina. (Treść zarządzenia nie została opublikowana z uwagi na ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych)

Zarządzenie nr 15/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie określenia wykazu stanowisk pracy z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.  (Treść zarządzenia nie została opublikowana z uwagi na ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych)


Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 91/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ujednolicenia terminu praw użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla działek położonych w Gostyninie, w obrębie ulic: Dmowskiego, Kościuszki, Legionów Polskich, Stodólnej, Wojska Polskiego, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 3085/1, 3084/6, 3082/8, 3091/21, 3095/7, 3096/5, 3095/8, 3096/6, 2958/6, 2944/14, 2960/6, 2959/8, 2960/4, 2959/6, będących w użytkowaniu wieczystym Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie NR 18/2011 BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2010.

Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 1/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy Krośniewickiej, w celu powiększenia i poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie nr 20/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31  marca 2011 roku dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2011. załącznik

Zarządzenie nr 21/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 kwietnia 2011 roku zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2011 rok. załącznik

Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Gostyninie przy ulicy M. Kopernika.

Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  14 kwietnia 2011r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2011 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół                   i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  14 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie na rok szkolny 2011/2012

Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  14 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Gostyninie na rok szkolny 2011/2012

Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Miasta Gostynina - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji miejskiego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygnięcie ofert na realizację „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2011”.

Zarządzenie nr 28/2011 - Anulowano

Zarządzenie nr 29/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 kwietnia 2011 roku dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2011. załącznik

Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu postępowania o zawarcie umowy koncesji na  Zarządzanie Miejskim Centrum Handlowo-Usługowym w  Gostyninie.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  kontroli pod względem gospodarki finansowej i administracyjnej, z uwzględnieniem  procedury stosowania prawa zamówień  publicznych , w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie.

Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy Bolesława Prusa w celu powiększenia i poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr 33/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ulicy Mazowieckiej.

Zarządzenie Nr  34/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Zarządzenie nr 35/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2011 r. roku dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2011. załącznik


Zarządzenie Nr  36/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr  37/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  31 maja 2011 r.  w sprawie zarządzania ryzykiem
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz.U. 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, póz. 1240 ze zm.), w związku z Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych .


Zarządzenie Nr  38/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  1 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania  przez  Gminę   Miasta  Gostynina zamówień  o  wartości  nie przekraczającej   równowartości   kwoty  14 000 euro


Zarządzenie Nr  39/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 42/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2011 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011

Zarządzenie nr 43/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2011 roku dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2011. załącznik


Zarządzenie nr 44/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2011 rok. załącznik

Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 46/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 lipca 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011

Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej przy ul. 3 Maja 43 A w Gostyninie. Wykaz

Zarządenie nr 48/2011 Burmistrza Miasta Gostynina Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia  2 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  2 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 50/2011 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr  39/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Zarządzenie nr 51/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gostyninie przy ulicy Morenowej.

Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. załączniki  

Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011

Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2011. załączniki

Zarządzenie nr 56/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  31 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Pani  Annie  Woźniak  stanowiska dyrektora  Miejskiego  Przedszkola Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie

Zarządzenie nr 57/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  31 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Pani  Edycie  Mikulskiej  stanowiska dyrektora  Szkoły  Podstawowej Nr 1 im. Armii  Krajowej w Gostyninie 


Zarządzenie nr 58/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2011 rok. załączniki

Zarządzenie  nr 59/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 września 2011 roku w sprawie upoważnienia kierownika MOPS w Gostyninie do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 września 2011 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.


Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia   29 września  2011 roku w sprawie odwołania Pani  Joanny  Renaty  Syski  ze stanowiska dyrektora  Gimnazjum Nr 2 im. Polskich  Noblistów w Gostyninie 

Zarządzenie Nr 62 / 2011 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia  29 września 2011r. w sprawie powierzenia Pani  Beacie Wasiak-Grudzińskiej obowiązków dyrektora Gimnazjum Nr 2 im.  Polskich Noblistów w Gostyninie

Zarządzenie Nr 63/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011

Zarządzenie Nr 64 / 201 1  z dnia 30 września 2011 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2011. załącznik

Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku nr 17 B przy ulicy Bierzewickiej stanowiącego własność Gminy Miasta Gostynina na nieruchomość zabudowaną położoną w Gostyninie przy ulicy J. Ozdowskiego 5 ozn. nr ewid. działki 3253 o pow. 0,0818 ha stanowiącą własność osoby fizycznej.

Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 października 2011 roku w sprawie  zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2011 rok. załącznik  

Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 04 października 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia
19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 06 października 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.


Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 października 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011

Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 07 października 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Gostyninie przy ulicy Mazowieckiej.

Zarządzenie Nr 71/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2011 roku w sprawie:
zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011

Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2011 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2011. załącznik

Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2045. załącznik 

Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej przyznawanej dla MOSiR zakład budżetowy w Gostyninie

Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Miasta Gostynina dla samorządowej instytucji kultury

Zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 listopada 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011

Zarządzenie nr 79/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany regulaminu pracy Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie  Nr 80/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 listopada 2011 r w sprawie : rozpatrzenia uwagi  P.P.H.I.U.  "ISKRO-BUD" s.c. Fafińscy do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina .

Zarządzenie  Nr 81/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 listopada 2011 r w sprawie : rozpatrzenia uwagi  p. Radosława Fafińskiego do ustaleń  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina .

Zarządzenie  Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 listopada 2011 r  w sprawie : rozpatrzenia uwagi  p. Woletty Fafińskiej do ustaleń  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina .

 

Zarządzenie Nr 83/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2011. załącznik


Zarządzenie Nr 84/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 grudnia 2011 roku  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2011 rok. załącznik

Zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 125/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia jego składu .


Zarządzenie nr 86/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego. Wykaz.

Zarządzenie Nr 87/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gostyninie przy ulicy wojska Polskiego 52.

Zarządzenie Nr 88/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 grudnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011

Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrz Miasta Gostynina z dnia 29 grudnia 2011 r   w sprawie  : powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie Nr 91/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 15/05 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  9 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Gostynina i Regulaminu Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr 92/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011

Zarządzenie Nr 93/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2011. załącznik


Zarządzenie 94/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zasad udostępnienia gruntów Gminy Miasta Gostynina pod wykonywanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych.

Zarządzenie Nr 95 /2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 96/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie planowania, organizowania, oceniania szkoleń pracowników Urzędu Miasta Gostynina. 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Strzałkowska Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-31 11:47:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Borowska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-13 10:43:53
  • Liczba odsłon: 4303
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11560097]

przewiń do góry