Znak sprawy: ZP. 271.1.14.2022

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Miasta Gostynina

 

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy

Ogłoszenie opublikowane w dniu 14-10-2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2022/S 199-564358

Nr postępowania na Platformie przetargowej Gminy Miasta Gostynina: https://gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmlZ29/32320

 

Polska-Gostynin: Usługi związane z odpadami

2022/S 199-564358

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gostynina
Krajowy numer identyfikacyjny: 611015431
Adres pocztowy: Rynek 26
Miejscowość: Gostynin
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-500
Państwo: Polska
E-mail: i.debowska@gostynin.pl
Tel.: +48 242360737
Faks: +48 242360712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gostynin.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gostynin.logintrade.net/

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gostynin.logintrade.net/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina

Numer referencyjny: ZP. 271.1.13.2022

II.1.2)Główny kod CPV

90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w każdej ilości:

1) niesegregowane (zmieszane),

2) papier i tektura,

3) szkło,

4) tworzywa sztuczne,

5) metal,

6) opakowania wielomateriałowe,

7) odpady ulegające biodegradacji stanowiące odpady komunalne,

8) przeterminowane leki i chemikalia

9) meble i odpady wielkogabarytowe,

10) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

13) odpady komunalne typu żużle i popioły paleniskowe wysegregowane i zgromadzone w odrębnych pojemnikach,

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

przy czym odpady wymienione w pkt 1-13 bezpośrednio z terenu nieruchomości.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL923 Płocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gostynin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Ogólna charakterystyka Gminy (dane liczbowe pozwalające oszacować wartość oferty):

Liczba ludności wynosi 17.116 osób pobyt stały + 508 osób pobyt czasowy (dane na dzień 31.12.2021 r.). Systemem objętych zostało 14.771 osób z czego 9.490 to mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej, a 5.281 mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej. Wg złożonych przez mieszkańców 2.281 egz. deklaracji odpady segreguje 14.771 (dane na dzień 31.12.2021 r.).

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w każdej ilości:

1) niesegregowane (zmieszane),

2) papier i tektura,

3) szkło,

4) tworzywa sztuczne,

5) metal,

6) opakowania wielomateriałowe,

7) odpady ulegające biodegradacji stanowiące odpady komunalne,

8) przeterminowane leki i chemikalia

9) meble i odpady wielkogabarytowe,

10) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

13) odpady komunalne typu żużle i popioły paleniskowe wysegregowane i zgromadzone w odrębnych pojemnikach.

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

przy czym odpady wymienione w pkt 1-13 bezpośrednio z terenu nieruchomości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2023

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że został:

a) wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. – O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),

b) wpisany do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. – O odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) w zakresie transportu;

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują w niniejszym zakresie:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z przepisami ustawy O utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

b) wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy O odpadach;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

a) był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł;

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują w niniejszym zakresie:

6) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że;

a) wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu w sposób ciągły przez okres co najmniej 24 miesięcy kalendarzowych odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 4.000 Mg,

b) dysponuje odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny oraz w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Miasta Gostynina, spełniającą wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. – W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122 z późn. zm.),

c) dysponuje pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymagania rozporządzenia W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia, tj.:

– co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi z funkcją kompaktującą, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników 80 l, 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu;

– co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l i 1100 l oraz z worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, wyposażonymi w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych, w aparat fotograficzny lub inne urządzenie umożliwiające wykonanie zdjęć, monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości;

– co najmniej jednym samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu;

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia:

1) warunek określony w ust. 2 pkt 2) lit. a i b musi spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,

2) warunek określony w ust. 2 pkt 3) lit. a musi spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,

3) warunek określony w ust. 2 pkt 4) lit. a,b,c musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują w niniejszym zakresie:

2) wykaz usług wykonanych,

3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia pozostałych części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

3. Szczegółowe zasady dotyczące podwykonawców zawarte są we wzorze umowy.

Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia związane z:

1) kierowaniem pojazdami, przy pomocy których realizowane są usługi odbioru odpadów z nieruchomości lub przewozu odpadów z PSZOK,

2) ładowaniem na pojazdy odpadów komunalnych

wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 439, art. 454-455 ustawy p.z.p. oraz wskazanych w dokumentach zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 15/11/2022

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 15/11/2022

Czas lokalny: 10:15

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych (w zakresie przedmiotu zamówienia):

- Justyna Ciesielska i Elżbieta Zacharczuk – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa (24) 236-07-38,

w zakresie SIWZ:

- Iwona Dębowska i Robert Gontarek – Wydział Zamówień Publicznych (24) 236-07-37.

Otwarcie ofert nie jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

sierpień 2025

VI.3)Informacje dodatkowe:

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy 00/100 złotych) PLN. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Komunikacja elektroniczna w niniejszym postępowaniu będzie prowadzona za pośrednictwem narzędzi Platformy przetargowej Gminy Miasta Gostynina dostępnej pod adresem https://gostynin.logintrade.net/. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie

Do oferty w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”.

2) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru).

3) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (np. KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych. W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi,

4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835),

5) dowód wniesienia wadium,

6) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 (odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/10/2022

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami do pobrania na https://gostynin.logintrade.net/ - Platformie przetargowej Zamawiającego

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-10-14 10:21:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-14 10:32:10
  • Liczba odsłon: 672
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121712]

przewiń do góry