Uchwała Nr 307/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Miasta Gostynina. Załącznik nr 1.  Załącznik nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 308/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 i zasad udzielania pomocy w ramach tegoż programu. Głosowanie

Uchwała Nr 309/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Janusza Kusocińskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Sportowej 1. Głosowanie

Uchwała Nr 310/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Załącznik nr 1. Załącznik nr 2 i 3. Głosowanie

Uchwała Nr 311/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. Załącznik nr 1. Załącznik nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 312/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracowników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 313/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2022. Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 314/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2022. Załącznik nr 1. Załącznik nr 2. Załącznik nr 3. Załącznik nr 4. Załącznik nr 5. Załącznik nr 6.  Głosowanie

Uchwała Nr 315/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.Głosowanie 

Uchwała Nr 316/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć. Głosowanie

Uchwała Nr 317/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej  z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. Głosowanie

Uchwała Nr 318/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032. Załącznik 1, c.d. załącznika 1.   Załącznik 2  Głosowanie

Uchwała Nr 319/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Głosowanie

Uchwała Nr 320/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gostynina na lata 2022-2030.  Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 321/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 6010/10, 6010/7, 6010/9, 6010/13, 6011/9, 6013/11, 6014/9, 6016/6 stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina ulicy Kolonia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 322/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Głosowanie

Uchwała Nr 323/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Załącznik 1,2.   Załącznik 3, 4. Głosowanie

Uchwała Nr 324/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. Załącznik 1.  Załącznik 2. Głosowanie

Uchwała Nr 325/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 314/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2022. Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 326/XLIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Załącznik 1, 2.   Załącznik 3. Głosowanie

Uchwała Nr 327/XLIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. Załącznik 1.  Załącznik 2. Głosowanie

Uchwała Nr 328/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przejęcia zadań Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 329/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gostynina na lata 2022-2025. Głosowanie

Uchwała Nr 330/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Głosowanie

Uchwała Nr 331/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2022. Głosowanie

Uchwała Nr 332/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy. Głosowanie

Uchwała Nr 333/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 334/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.   Załączniki 1, 2.  Załączniki 3, 4, 5, 6, 7.  Głosowanie

Uchwała Nr 335/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. Załącznik 1. Załącznik 2. Głosowanie

Uchwała Nr 336/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia: Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta Gostynina.  Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 337/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2022 rok. Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 338/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2022. Głosowanie

Uchwała Nr 339/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gostynina na lata 2022-2026. Głosowanie

Uchwała Nr 340/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością. Głosowanie

Uchwała Nr 341/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.  Załącznik 1. Załącznik 2. Załącznik 3, 4, 5Załącznik 6. Głosowanie

Uchwała Nr 342/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. Załącznik nr 1. Załącznik nr 2. Głosowanie

 Uchwała Nr 343/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2026.  Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 344/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Andrzeja Szlezyngiera na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 345/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Załącznik Nr 1, 2.   Załącznik Nr 3, 4, 5, 6. Głosowanie

Uchwała Nr 346/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2034. Załącznik Nr 1.  Załącznik Nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 347/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina wotum zaufania. Głosowanie

Uchwała Nr 348/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2021 rok. Głosowanie

Uchwała Nr 349/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Głosowanie

Uchwała Nr 350/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie. Załącznik - Statut. Załącznik do Statutu. Głosowanie

Uchwała Nr 351/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej ul. Sosnowej zlokalizowanej na działkach drogowych nr ewid. 3337/3, 3339/3, 3341/14, 3341/12, 3342/11, 3344/7, 4200/9, 4200/11, 4201/4, 4201/6, 4203/4, 4203/6, 4205/3, stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 352/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Załącznik Nr 1 ,2.  Załącznik Nr 3, 4, 5, 6. Głosowanie

Uchwała Nr 353/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2024. Załącznik Nr 1. Załącznik Nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 354/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 329/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gostynina na lata 2022-2025. Głosowanie

Uchwała Nr 355/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Załącznik 1, 2.  Załącznik 3, 4. Głosowanie

Uchwała Nr 356/L/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 sierpnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Załącznik 1, 2.   Załącznik 3, 4, 5, 6. Głosowanie

Uchwała Nr 357/L/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. Załącznik Nr 1.  Załącznik Nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 358/LI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 19 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.  Załączniki 1, 2.  Załączniki 3, 4. Głosowanie

Uchwała Nr 359/LI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 19 września 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dni 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. Załącznik nr 1.  Załącznik nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 360/LII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. Nr 134/XVII/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Głosowanie

Uchwała Nr 361/LII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 427/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 362/LII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gostynina w roku szkolnym 2022/2023. Głosowanie

Uchwała Nr 363/LII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 364/LII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin. Głosowanie

Uchwała Nr 365/LII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działki nr ewid. 4753/16 zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej ul. Małkowskiego, działki nr ewid. 4756 zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej ul. Hubalczyków oraz działki nr ewid. 4764 zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej ul. Gerwatowskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina oraz aktualizacji przebiegu dróg ul. Małkowskiego, ul. Hubalczyków, ul. Gerwatowskiego. Załącznik Nr 1Załącznik Nr 2Załącznik Nr 3. Głosowanie

Uchwała Nr 366/LII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Załącznik Nr 1, 2.  Załącznik Nr 3, 4. Głosowanie

Uchwała Nr 367/LII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. załącznik nr 1.  Załącznik nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 368/LIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 października 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Załącznik 1, 2. Załącznik 3, 4, 5. Głosowanie

Uchwała Nr 369/LIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. Załącznik nr 1. Załącznik Nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 370/LIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Gostynina do Partnerstwa "Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka". Głosowanie

Uchwała Nr 371/LIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Głosowanie

Uchwała Nr 372/LIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. Głosowanie

INFORMACJA dotycząca wymiaru podatku rolnego na 2023 rok.

INFORMACJA dotycząca wymiaru podatku leśnego na 2023 rok.

Uchwała Nr 373/LIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Załącznik Nr 1, 2.   Załącznik Nr 3, 4. Głosowanie

Uchwała Nr 374/LIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.                    Załącznik nr  1.   Załącznik Nr  2. Głosowanie

Uchwała Nr 375/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Załącznik.

Uchwała Nr 376/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwestycji celu publicznego w zasięgu korony i systemu korzeniowego pomnika przyrody - drzewa z gatunku 'Dąb szypułkowy". Głosowanie

Uchwała Nr 377/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2025. Głosowanie

Uchwała Nr 378/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i i ustalenia stawki tej opłaty. Głosowanie

Uchwała Nr 379/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 380/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Głosowanie

Uchwała Nr 381/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.  Załącznik mapowy. Głosowanie

Uchwała Nr 382/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29  listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Głosowanie

Uchwała Nr 383/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023. Załącznik 1, 2.  Załącznik 3, 4, 5, 6, 7. Głosowanie

Uchwała Nr 384/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. Załącznik 1.  Załącznik 2. Głosowanie

Uchwała Nr 385/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2023. Głosowanie

Uchwała Nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034. Załącznik 1Załącznik 2. Głosowanie

Uchwała Nr 387/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Głosowanie

Uchwała Nr 388/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzież i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 389/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego  nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych. Głosowanie

Uchwała Nr 390/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z  dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Głosowanie

Uchwała Nr 391/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia 'programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 roku".  Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 392/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 218/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miasta Gostynina. Załącznik 1.    Załącznik 2. Głosowanie

Uchwała Nr 393/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Głosowanie

Uchwała Nr 394/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Załącznik 1, 2.   Załącznik 3, 4, 5, 6, 7. Głosowanie

Uchwała Nr 395/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. załącznik 1.  Załącznik 2. Głosowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-08 08:08:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pilichowicz Julita
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-16 08:34:03
  • Liczba odsłon: 3359
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562212]

przewiń do góry