Uchwała Nr 307/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Miasta Gostynina. Załącznik nr 1.  Załącznik nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 308/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 i zasad udzielania pomocy w ramach tegoż programu. Głosowanie

Uchwała Nr 309/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Janusza Kusocińskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Sportowej 1. Głosowanie

Uchwała Nr 310/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Załącznik nr 1. Załącznik nr 2 i 3. Głosowanie

Uchwała Nr 311/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. Załącznik nr 1. Załącznik nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 312/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracowników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 313/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2022. Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 314/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2022. Załącznik nr 1. Załącznik nr 2. Załącznik nr 3. Załącznik nr 4. Załącznik nr 5. Załącznik nr 6.  Głosowanie

Uchwała Nr 315/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.Głosowanie 

Uchwała Nr 316/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć. Głosowanie

Uchwała Nr 317/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej  z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. Głosowanie

Uchwała Nr 318/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032. Załącznik 1, c.d. załącznika 1.   Załącznik 2  Głosowanie

Uchwała Nr 319/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Głosowanie

Uchwała Nr 320/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gostynina na lata 2022-2030.  Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 321/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 6010/10, 6010/7, 6010/9, 6010/13, 6011/9, 6013/11, 6014/9, 6016/6 stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina ulicy Kolonia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 322/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Głosowanie

Uchwała Nr 323/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Załącznik 1,2.   Załącznik 3, 4. Głosowanie

Uchwała Nr 324/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. Załącznik 1.  Załącznik 2. Głosowanie

Uchwała Nr 325/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 314/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2022. Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 326/XLIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Załącznik 1, 2.   Załącznik 3. Głosowanie

Uchwała Nr 327/XLIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. Załącznik 1.  Załącznik 2. Głosowanie

Uchwała Nr 328/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przejęcia zadań Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 329/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gostynina na lata 2022-2025. Głosowanie

Uchwała Nr 330/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Głosowanie

Uchwała Nr 331/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2022. Głosowanie

Uchwała Nr 332/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy. Głosowanie

Uchwała Nr 333/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 334/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.   Załączniki 1, 2.  Załączniki 3, 4, 5, 6, 7.  Głosowanie

Uchwała Nr 335/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. Załącznik 1. Załącznik 2. Głosowanie

Uchwała Nr 336/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia: Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta Gostynina.  Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 337/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2022 rok. Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 338/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2022. Głosowanie

Uchwała Nr 339/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gostynina na lata 2022-2026. Głosowanie

Uchwała Nr 340/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością. Głosowanie

Uchwała Nr 341/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022.  Załącznik 1. Załącznik 2. Załącznik 3, 4, 5Załącznik 6. Głosowanie

Uchwała Nr 342/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. Załącznik nr 1. Załącznik nr 2. Głosowanie

 Uchwała Nr 343/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2026.  Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 344/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Andrzeja Szlezyngiera na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 345/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Załącznik Nr 1, 2.   Załącznik Nr 3, 4, 5, 6. Głosowanie

Uchwała Nr 346/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2034. Załącznik Nr 1.  Załącznik Nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 347/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina wotum zaufania. Głosowanie

Uchwała Nr 348/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2021 rok. Głosowanie

Uchwała Nr 349/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Głosowanie

Uchwała Nr 350/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie. Załącznik - Statut. Załącznik do Statutu. Głosowanie

Uchwała Nr 351/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej ul. Sosnowej zlokalizowanej na działkach drogowych nr ewid. 3337/3, 3339/3, 3341/14, 3341/12, 3342/11, 3344/7, 4200/9, 4200/11, 4201/4, 4201/6, 4203/4, 4203/6, 4205/3, stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 352/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Załącznik Nr 1 ,2.  Załącznik Nr 3, 4, 5, 6. Głosowanie

Uchwała Nr 353/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2024. Załącznik Nr 1. Załącznik Nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 354/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 329/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gostynina na lata 2022-2025. Głosowanie

Uchwała Nr 355/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Załącznik 1, 2.  Załącznik 3, 4. Głosowanie

Uchwała Nr 356/L/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 sierpnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022. Załącznik 1, 2.   Załącznik 3, 4, 5, 6. Głosowanie

Uchwała Nr 357/L/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. Załącznik Nr 1.  Załącznik Nr 2. Głosowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-08 08:08:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pilichowicz Julita
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-04 09:55:45
  • Liczba odsłon: 654
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9397018]

przewiń do góry