Deklaracja dostępności

 

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-25 .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-04 .

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-zamieszczone na stronie teksty nie posiadają kontrastu czcionki dostosowanej dla osób niedowidzących,

-zamieszczone na stronie treści nie posiadają warstwy OCR.

Powody wyłączenia:

-strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego. Przewidywany termin zakończenia prac nad poprawieniem dostępności strony to 31 grudzień 2021 roku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych w zależności od przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Łoś, mzesip@gostynin.edu.pl ( wyślij ) . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 235 19 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie znajduje się na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie. Dostęp do biur Zespołu jest utrudniony dla osób na wózkach ze względu na schody o 3 stopniach. Możliwy jest jednak, zgodnie z informacją zawartą na drzwiach do Zespołu:
1) kontakt z dyżurującym pracownikiem Szkoły Podstawowej nr 5 (wejście do szkoły od strony szatni), który powiadamia pracownika Zespołu lub
2) poprzez kontakt telefoniczny (tel. +48 235 19 80) z pracownikiem Zespołu.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dzwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W obrębie pasa drogowego, przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Miejskim Zespole Ekonomicznym nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani na miejscu, ani online.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.


Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zapewnienie dostępności cyfrowej

 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;

wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargi. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności” (wzór – Załącznik nr 1).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

dane kontaktowe wnioskodawcy,

wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym,

wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione , podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej można:

złożyć osobiście w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gostyninie

wysłać pocztą na adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gostyninie, ul Polna 36, 09-500 Gostynin,

wysłać drogą elektroniczną na adres: kontakty@sp5gostynin.pl

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pobierz wniosek


RAPORT

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Zobacz (pdf)


 

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024
dla Urzędu Miasta Gostynina oraz podległych jednostek organizacyjnych

 

Zarządzenie nr 67/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024 dla Urzędu Miasta Gostynina oraz podległych jednostek organizacyjnych Zobacz (pdf)


Włącznik – projektowanie bez barier

 

WŁĄCZNIK – najnowsza publikacja Integracji, przygotowana we współpracy ze Skanska – promuje architekturę uniwersalną, by zwiększyć dostępność przestrzeni publicznych i miejsc pracy.

Link do publikacji w zakresie standardów dostępności, przygotowanej przez Integracja.org: https://www.integracja.org/wlacznik/


 

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – wnioski i skargi
(zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.)

Zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy (bez wykazania interesu prawnego czy faktycznego), ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności cyfrowej, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu).

 


 

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności cyfrowej, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnianie dostępności”.

Wniosek o zapewnianie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewniania dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek powinien spełniać wymogi formalne

Wniosek o zapewnianiu dostępności, powinien zawierać następujące dane:

1. dane kontaktowe wnioskodawcy;

2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność: cyfrową, architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną;

3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

4. wskazanie preferowanego sposobu zapewniania dostępności, jeżeli dotyczy.


 

Zapewnianie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnianiu dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnianiu dostępności).

Jeżeli zapewnianie dostępności, w zakresie ww. nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnianiu dostępności, to podmiot publiczny do którego kierowany jest wniosek – niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewniania dostępności (nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnianiu dostępności).

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnianie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnianiu dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewniania dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewniania dostępu alternatywnego (o którym mowa w art. 7 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r.). Wówczas, w zawiadomieniu do wnioskodawcy podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnianie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnianiu dostępności.


 

Wniosek można składać osobiście lub za pomocą poczty lub poczty elektronicznej.

Odwołanie, tj. złożenie skargi

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewnił wnioskodawcy dostępności (wyczerpując ww. drogę administracyjną) – wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia skargi na brak dostępności, zwanej dalej ,,skargą”.

Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia:

1. w którym upłynął odpowiednio termin:

a. określony w art.31 ust.1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r. albo

b. wskazany w powiadomieniu, o którym mowa w art. 31 ust.2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.;

2. otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 31 ust.3. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.;

3. skarga powinna spełniać wymagania formalne określone dla wniosku o zapewnianiu dostępności, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.;

4. stronami postępowania wszczętego na skutek wniesienia skargi są: skarżący oraz podmiot publiczny, którego działalności dotyczy treść skargi;

5. w przypadku stwierdzenia, że niezapewnienie dostępności w zakresie żądanym przez skarżącego nastąpiło na skutek naruszenia przepisów ustawy, Prezes Zarządu PFRON nakazuje podmiotowi publicznemu, w drodze decyzji – zapewnianie dostępności wraz z ich określeniem.

Postępowanie przed Prezesem Zarządu PFRON jest postępowaniem jednoinstancyjnym.


DRUKI


+ wniosek o zapewnienie dostępności

+ informacja o braku dostępności

+ wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnejKLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest odpowiednio podmiot publiczny, do którego adresowany jest wniosek.

2) przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych w danym podmiocie publicznym.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o zapewnianiu dostępności,

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 r. poz. 1062)

5) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów zawartych z Administratorem,

6) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanego celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-08 09:07:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Łoś Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-06 08:32:14
  • Liczba odsłon: 1734
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858068]

przewiń do góry