Uwaga

29.06.2018 r. - odpowiedzi na pytania - patrz dół strony
Ogłoszenie nr 575693-N-2018 z dnia 2018-06-19 r.


Gmina Miasta Gostynina: Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego w Gostyninie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneOgłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fa3d0337-9ae3-4451-9c0d-64e5f5266e8d


SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz załącznikami
Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wzór umowy + gwarancje – urządzenia , roboty  + oświadczenie o zachowaniu poufności
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o podwykonawcach
29.06.2018 r. - odpowiedzi na pytania


Gostynin, dnia 29.06.2018 r.


ZP. 271.1.13.2018


O D P O W I E D Z I    N A     P Y T A N I A


Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie  miejskiego monitoringu  wizyjnego w  Gostyninie          W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.PYTANIE nr 1:
Czy zamawiający dopuści zmiany w SIWZ punktach: - VI. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz w VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

na zapis poniżej w podpunkcie a):
"a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  co  najmniej  dwie  roboty  budowlane polegające  na  budowie  lub  rozbudowie monitoringu  wizyjnego  obejmującego  w szczególności montaż urządzeń rejestrujących, montaż co najmniej 8 punktów kamerowych i budowę sieci transmisyjnej oraz aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym okresie,  co  najmniej  jedną  usługę  polegającą  na opracowaniu  dokumentacji  projektowo-budowlanej  lub budowy infrastruktury telekomunikacyjnej  w  postaci  sieci światłowodowej  oraz  przyłączy  kanalizacji  teletechnicznej.  Wyżej wymienione roboty i usługa mogą być wykonane w ramach jednego lub dwóch różnych zadań;"

na zapis poniżej w podpunkcie b):
zamiast :

"– kierownika budowy/robót - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,"
Na  zapis:
"– kierownika budowy/robót - w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,"

zamiast:
"- osobę/osoby  odpowiedzialne  za  budowę,  instalację,  uruchomienie  i  konfigurację  urządzeń systemu monitoringu  wizyjnego,  posiadające  aktualny  wpis  na  listę  kwalifikowanych pracowników  zabezpieczenia technicznego  oraz  certyfikaty  wydane  przez  producentów  lub dystrybutorów instalowanych urządzeń systemu monitoringu uprawniające do prac w zakresie ich projektowania,  instalacji,  konfiguracji  i  eksploatacji  (ww. certyfikaty  należy  przedstawić Zamawiającemu przed rozpoczęciem instalacji urządzeń)."
Na  zapis:
"– osobę/osoby  odpowiedzialne  za  budowę,  instalację,  uruchomienie  i  konfigurację  urządzeń systemu  monitoringu  wizyjnego,  posiadające certyfikaty  wydane  przez  producentów  lub dystrybutorów instalowanych urządzeń systemu monitoringu uprawniające do prac w zakresie ich projektowania,  instalacji,  konfiguracji  i  eksploatacji  (ww.  certyfikaty  należy  przedstawić Zamawiającemu przed rozpoczęciem instalacji urządzeń). "

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany, jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy PZP, Wykonawcy mogą skorzystać w tym zakresie z referencji innych podmiotów oraz z oddanych mu do dyspozycji zasobów ludzkich oraz wiedzy i doświadczenia innych podmiotów.PYTANIE nr 2:
Czy zamawiający może dokładnie określić przekątną ekranu oraz ilość monitorów na stanowiskach operatorskim i archiwum?
(w dokumentacji Program Funkcjonalno–Użytkowy i na schematach 1,5 są rozbieżności)

ODPOWIEDŹ: zgodnie z zapisem w PFU (ust. 15, str. 46) przekątna monitorów na stanowisku operatora systemu (bieżąca obserwacja obrazów z kamer) oraz stanowisku przeglądania archiwum nagrań (osobne stanowisko do przeglądania i kopiowania materiału archiwalnego) wynosić musi minimum 32”.
Opracowane PFU dotyczy systemu monitoringu wizyjnego miasta Gostynina składającego się z 12 kamer – wymaga to instalacji 3 monitorów na stanowisku operatorskim, co zostało przedstawione na schemacie nr 5 PFU (schemat nr 1 z PFU jest schematem blokowym i podaje założenia ogólne dla systemu monitoringu). Nie ma zatem sprzeczności w schematach i opisie zawartych w Programie Funkcjonalno–Użytkowym.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia na stanowisku operatorskim prezentacji jednoczesnej 10 obrazów z kamer systemu w podziale równomiernym i proporcjonalnym – wymagane jest zastosowanie minimum 3 monitorów z podziałem bazowym 2x2 na każdym z monitorów (zgodnie z PFU podział obrazu monitorów musi być możliwy do samodzielnej rekonfiguracji przez operatorów systemu, w szczególności do prezentacji na całym ekranie obrazu wybranej kamery).PYTANIE nr 3:
Czy zamawiający dopuści możliwość zastosowania kamery z szybkoobrotową głowicą zamontowaną w obudowie zewnętrznej IP66 bez klosza ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamer o konstrukcji nie posiadającej głowicy zainstalowanej w obudowie kulistej z kloszem, pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę spełnienia parametrów i cech funkcjonalnych wymaganych dla kamery, a przedstawionych w ust. 18.2 „Punkt Kamerowy – cyfrowe kamery szybkoobrotowe wraz z osprzętem pomocniczym”. W szczególności wymaga się spełnienia wymagań dotyczących pracy w zmiennych warunkach klimatycznych przez spełnienie wymagania szczelności obudowy na poziomie minimum IP66 oraz odporności  udarowej na poziomie minimum IK10.PYTANIE nr 4:
Która ze stron (Zamawiający czy Wykonawca) pokrywa koszty opłat za zużycie energii elektrycznej w punktach kamerowych i w centrum monitoringu?

ODPOWIEDŹ: Koszty zużycia energii elektrycznej ponoszone będą przez Gminę Miasta GostyninaPYTANIE nr 5:
Kto jest stroną umowy na dostawę energii elektrycznej na potrzeby monitoringu w punktach kamerowych i centrum monitoringu?

ODPOWIEDŹ: Stroną umowy na dostawę energii elektrycznej będzie Gmina Miasta GostyninaPYTANIE nr 6:
Czy Zamawiający przewiduje wymianę podłogi i sufitu podwieszanego w pomieszczeniu dla operatorów ?  Jeśli tak to w jakim zakresie i przy użyciu jakich materiałów?

ODPOWIEDŹ: Sufit podwieszony – należy wymienić w całości na identyczny w stosunku do istniejącego
Podłoga – należy wymienić panele podłogowe (podłogę pływającą) w całości, wraz z montażem systemowych listew przypodłogowych, zamontować laminowane panele podłogowe na podkładzie w kolorze jasnym o słabo widocznym rysunku drewna, przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o wysokim natężeniu ruchu w klasie użyteczności 33 i o klasie ścieralności AC5.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-19 14:39:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-03 08:19:31
  • Liczba odsłon: 2763
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650479]

przewiń do góry