Gostynin, dnia 11.01.2022 r.

ZP.271.2.2.2022

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.2.2022

     W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na częściową rozbiórkę budynku gospodarczego
z komórkami lokatorskimi przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie

1.      Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę i remont budynku gospodarczego z komórkami lokatorskimi przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie inwentaryzacji szczegółowej budynku,
2) opracowanie mapy do celów projektowych,
3) wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy i remontu,
4) wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, oraz w razie potrzeby sporządzenie 3- krotnie ich aktualizacji w czasie 3 lat od uzyskania pozwolenia na budowę,
5) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
6) uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień,
7) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji Konserwatora Zabytków,
8) uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na budowę,
9) pełnienie obowiązków w zakresie nadzoru autorskiego do dnia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (w tym załącznik graficzny) oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.
2.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 8 miesięcy od daty podpisania umowy
3.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1) posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;
2) posiadają  doświadczenie w realizacji usług (tj. opracowaniu dokumentacji)  dla inwestycji o podobnym charakterze; przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług;
3) przeprowadzili wizję lokalną na terenie budynku i dokonali analizy zakresu prac projektowych i swoich możliwości terminowej realizacji przedmiotu zamówienia.
4.      Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze.
5.      Sposób przygotowania oferty i obliczania ceny oferty:
Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z referencjami potwierdzającymi posiadane doświadczenie. Wskazana w ofercie cena ryczałtowa musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne i opłaty. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
6.      Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 21 stycznia 2022 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin. Do formularza ofertowego należy dołączyć referencje potwierdzające posiadane doświadczenie.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.
7.      Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (telefon: 24 236-07-21).
8.      Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.
 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia + załącznik graficzny
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-11 13:03:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-11 13:14:38
  • Liczba odsłon: 1190
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11122018]

przewiń do góry