Gostynin, dnia 30.06.2022 r.

ZP.271.2.17.2022

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.17.2022

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED  na terenie miasta Gostynina –

Wymiana  opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED  na terenie miasta Gostynina

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest demontaż, utylizacja 37 szt. istniejących opraw oraz dostawa i montaż 37 szt. lamp oświetleniowych typu LED

Oprawy oświetlenia ulicznego znajdują się na terenie Miejskiego Centrum Handlowego „STARA BETONIARNIA”  w Gostyninie na działkach o  nr ewid. 1311/62, 1327/1, 1311/52, 1311/51, 1311/40, 1311/41, lokalizację opraw do wymiany określa załącznik mapowy. Oprawy są zamontowane na bocznych wysięgnikach na słupach stalowych.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 września 2022 r.

Doświadczenie, zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający wymaga aby:

a) Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą modernizację systemu oświetlenia ulicznego na LED wraz z dostawą opraw lub wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją (montażem) opraw oświetlenia ulicznego LED – o wartości brutto nie mniejszej niż 15.000,00 PLN;

b) Wykonawca skierował do realizacji zamówienia:

− minimum 1 osobę, posiadającą co najmniej 2 lat doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacje zawodowe:aktualne świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV, uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E do 1 kV

- minimum 1 osobę, posiadającą co najmniej 2 lat doświadczenia zawodowego orazkwalifikacje zawodowe: aktualne świadectwo kwalifikacyjne D do 1 kV, uprawniające do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru D do 1 kV,

Zamawiający przed wyborem oferty może zażądać od Wykonawców przedłożenia ww wykazów oraz uprawnień.

 1. Sposób obliczania ceny oferty
 • Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt dostawy i montażu urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
 • Zaproponowana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
 • Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
 • Do oferty należy dołączyć karty katalogowe proponowanych opraw i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych powyżej

Wizja lokalna

Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany przeprowadzić wizję lokalną terenu, dobrać oprawy o odpowiedniej optyce zapewniającej równomierność oświetlenia dróg i parkingóworaz przedstawićdo analizy poprawności rozwiązań obliczenia fotometryczne.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 – do dnia 8 lipca  2022 r. do godz. 10.00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej  (telefon: 24 236-07-21).

Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

ZATWIERDZAM

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Klauzula RODO

Załącznik nr 5 – Załącznik graficzny

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-06-30 10:23:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-30 10:34:30
 • Liczba odsłon: 855
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579175]

przewiń do góry