Gostynin, dnia  5.12.2019 r.

 

ZP. 271.1.11.2019

 

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

 

          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 

Dostawa pomocy dydaktycznych do indywidualizacji nauczania –

Logopedia i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w Szkole Podstawowej Nr 5, niezbędnych do realizacji celów projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna

 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

GRUPA INVEST SP ZO.O. 
Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk

Liczba punktów w kryterium

cena –    60,00  pkt.

         termin dostawy         40,00   pkt.

Łącznie – 100,00 pkt.

UZASADNIENIE WYBORU

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów „cena” oraz „termin dostawy”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów. 

 

Pozostałe złożone niepodlegające odrzuceniu oferty:

„GREGO” Grzegorz Król
ul. Pośpiecha 22/20, 41-800 Zabrze

Liczba punktów w kryterium

cena –   58 ,91  pkt.

   termin dostawy     40,00   pkt.

Łącznie – 98,91 pkt.

Strefa Kreatywności Justyna Fus
 
ul. Opalińskiego 4, 37-300 Leżajsk

Liczba punktów w kryterium

cena –   46 ,72  pkt.

   termin dostawy     40,00   pkt.

Łącznie – 86,72 pkt.

P.W.D „APEX”
Strzałków  ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko

Liczba punktów w kryterium

cena –   56 ,42  pkt.

   termin dostawy     0,00  pkt.

Łącznie – 56,42 pkt.

 

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-05 14:21:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-05 14:21:29
  • Liczba odsłon: 1020
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10415709]

przewiń do góry