ZAŁATWIANIE SPRAW


1. Obsługa klienta
2. Rozliczanie odbiorców
3. Płatności
4. Reklamacje
5. Kontrola zaległości
 

1. Obsługa klienta
Do zakresu czynności sekretariatu (kancelarii) należy:
• udzielanie informacji interesantom w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,
• przyjmowanie i rozdział wpływów (pism, akt),
• wysyłanie pism (spedycja),
• przyjmowanie i nadawanie, faksów, e-maili.
Sprawy przyjmowane są w formie ustnej (w tym drogą telefoniczną) oraz pisemnej
Każda sprawa rozpatrywana i rozwiązywana jest bez zbędnej zwłoki.
W przypadku osobistego kontaktu większość spraw załatwiana jest na miejscu. Sprawy obejmujące szersze spektrum zagadnień, bardziej skomplikowane załatwiane są po przeprowadzeniu koniecznych analiz, konsultacji i uzgodnień, w zależności od specyfiki przedłożonej sprawy. Pisemne odpowiedzi przesyłane są do klienta niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia wpływu pisma do Spółki. Informacje dot. sposobu i wymagań dotyczących spraw związanych z:
- wydawaniem warunków technicznych podłączenia nowych odbiorców do sieci wod.-kan.
- dokonywaniem uzgodnień dokumentacji projektowej na wykonywanie przyłączy
i sieci wod.-kan.
- wydawaniem pozwoleń na wykonanie przyłączy wod.-kan. są udzielane na miejscu.
Dla uproszczenia procedury załatwiania powyższych spraw opracowane zostały odpowiednie wzory formularzy do wypełnienia przez wnoszącego sprawę.

W przypadku pozostawienia przez klienta własnego wniosku sprawdza się, czy zawarte w nim informacje są pełne. Jeżeli występują braki w dokumentacji pracownik biura informuje o tym klienta i prosi o ich uzupełnienie. W przypadku odmowy uzupełnienia brakujących dokumentów pracownik sekretariatu przyjmuje je w formie przedłożonej, uprzedzając klienta o ewentualności otrzymania odpowiedzi/informacji wzywającej do załączenia brakujących dokumentów w celu umożliwienia komórce merytorycznej rozpatrzenia sprawy. Sekretariat przyjmuje druk wraz z niezbędnymi dokumentami lub własny wniosek klienta z załącznikami. Oryginał pisma i jego kopia lub kserokopia są oznaczone pieczątką wpływu.
W przypadku zgłoszeń dotyczących sieci wod.-kan. m.in. awarie, kontrola parametrów hydraulicznych panujących sieci, poprawności pracy przewodów wod.-kan. itp. sprawy nie wymagające konsultacji załatwiane są niezwłocznie – wg kolejności zgłoszeń, pozostałe – trudniejsze do rozwiązania w terminach uzgodnionych z osobami zgłaszającymi.
2. Rozliczanie odbiorców.
Rozliczanie odbiorcy usług następuje od momentu zainstalowania i zaplombowania wodomierza przez dział zakładu wodociągów i kanalizacji oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Podstawą rozliczenia za świadczone przez Miejskie   Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. usługi są wskazania wodomierza lub innych urządzeń pomiarowych. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  Na podstawie danych uzyskanych z odczytów, dokonywanych przez pracowników Spółki wystawiane są faktury określające ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków oraz wynikającą z tego tytułu należność do zapłaty. Faktura może być wystawiona na miejscu zaraz po dokonaniu odczytu lub przesłana drogą e-mail lub pocztową na wskazany adres do korespondencji. Odbiorca usług może również samodzielnie podawać stan wodomierza w celach rozliczeniowych. W takim przypadku faktura wysyłana jest drogą pocztową lub oczekuje na odbiór osobisty w sekretariacie, a wskazanie wodomierza kontrolowane jest okresowo przez pracowników działu.
3. Płatności
Płatności wynikające z faktury mogą być dokonywane w następujących formach:
- gotówką lub bezgotówkowo  w kasie znajdującej się w siedzibie Spółki – bez dodatkowych prowizji,
- gotówką lub przelewem za pośrednictwem poczty lub innych banków – prowizja wg. stawek poszczególnych placówek,
4. Reklamacje
Reklamacje należy składać pisemnie, w terminie 14 dni od zdarzenia ją uzasadniającego. Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać osobiście w biurze przy ul. Polnej 2, wysłać listem poleconym, lub za pomocą adresów e-mail. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
5. Kontrola zaległości
Płatności z tytułu świadczonych przez MPK Sp. z o.o. usług podlegają ciągłemu monitorowaniu. W przypadku stwierdzenia nieuregulowania należności za usługi za dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia, Przedsiębiorstwo po uprzednim pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o skutkach jego niedotrzymania, ma prawo wstrzymać dostawę wody i odbiór ścieków z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych.  W zawiadomieniu podany jest termin zamknięcia i wskazany zastępczy punkt poboru wody. Informację o zamiarze odcięcia przekazujemy jednocześnie do Urzędu Miasta  Gostynina oraz Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Podstawą takiego działania jest art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.).

 

Wniosek o wydanie warunków wodno-kanalizacyjnych pobierz

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-06 16:08:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Mikołajczyk Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-27 11:11:26
  • Liczba odsłon: 7099
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11340009]

przewiń do góry