Gostynin, dnia 13.12.2019 r.

 

ZP. 271.1.13.2019                                                                                                                                            

 

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

 

          Zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że dokonała  rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji celów projektu pn.: „Przyszłość

zaczyna się dziś”  realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę

Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia

Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój

dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

 

Część I   Pomoce dydaktyczne do zajęć z programowania - Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Ozdowskiego 2,  09-500 Gostynin

 

W części I wpłynęło 5 ofert, jako najkorzystniejsza w tej części wybrana została oferta złożona przez:

 

Wilanka  Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

Liczba punktów w kryterium

cena –    60,00  pkt.

termin dostawy         40,00   pkt.

Łącznie – 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów „cena” oraz „termin dostawy”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów. 

 

Pozostałe złożone niepodlegające odrzuceniu oferty:

13 p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

Liczba punktów w kryterium

cena –    56,71  pkt.

   termin dostawy     40,00  pkt.

Łącznie – 96,71 pkt.

 

CEZAR  Cezary Machnio i Piotr Gąbka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok 4, 26-600 Radom

Liczba punktów w kryterium

cena –    54,02  pkt.

   termin dostawy     40,00  pkt.

Łącznie – 94,02 pkt.

 

WEB-PROFIT  Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie

Liczba punktów w kryterium

cena –    48,24  pkt.

   termin dostawy     40,00  pkt.

Łącznie – 88,24 pkt.

 

W części I nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono ofertę złożoną przez Pana  Mariusza Puźniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pn.  Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, z siedzibą w  Gorzeszowie 19, 58-405 Krzeszów z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Oferta Pana  Mariusza Puźniaka została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W toku badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, że niektóre z zaproponowanych przez Wykonawcę produktów nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia i załączniku do formularza ofertowego, ponieważ nie zachowują minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego.

 

Część II  Pomoce dydaktyczne do zajęć z programowania -  Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Bema 23, 09-500 Gostynin

 

W części II wpłynęło 5 ofert, jako najkorzystniejsza w tej części wybrana została oferta złożona przez:

 

Wilanka  Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

Liczba punktów w kryterium

cena –    60,00  pkt.

   termin dostawy      40,00  pkt.

Łącznie – 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów „cena” oraz „termin dostawy”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów. 

 

Pozostałe złożone niepodlegające odrzuceniu oferty:

13 p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

Liczba punktów w kryterium

cena –    56,15  pkt.

   termin dostawy     40,00   pkt.

Łącznie – 96,15 pkt.

 

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

Liczba punktów w kryterium

cena –   54,12  pkt.

   termin dostawy     40,00   pkt.

Łącznie – 94,12 pkt.

 

CEZAR  Cezary Machnio i Piotr Gąbka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok 4, 26-600 Radom

Liczba punktów w kryterium

cena –    53,05  pkt.

   termin dostawy     40,00   pkt.

Łącznie – 93,05 pkt.

 

WEB-PROFIT  Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie

Liczba punktów w kryterium

cena –    48,14  pkt.

   termin dostawy     40,00   pkt.

Łącznie – 88,14 pkt.

 

W części II nie odrzucono żadnej oferty, ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.  

 

 

Część III  Pomoce dydaktyczne do zajęć z programowania -  Szkoła Podstawowa Nr 5

 ul. Polna 36, 09-500 Gostynin

 

W części III wpłynęły 4 oferty, jako najkorzystniejsza w tej części wybrana została oferta złożona przez:

 

Wilanka  Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

Liczba punktów w kryterium

cena –    60,00  pkt.

   termin dostawy     40,00  pkt.

Łącznie – 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów „cena” oraz „termin dostawy”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów. 

Pozostałe złożone niepodlegające odrzuceniu oferty:

 

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

Liczba punktów w kryterium

cena –    57,98  pkt.

   termin dostawy     40,00   pkt.

Łącznie – 97,98 pkt.

 

13 p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

Liczba punktów w kryterium

cena –    57,15  pkt.

   termin dostawy     40,00   pkt.

Łącznie – 97,15 pkt.

 

WEB-PROFIT  Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie

Liczba punktów w kryterium

cena –   48,28  pkt.

   termin dostawy     40,00   pkt.

Łącznie – 88,28 pkt.

 

W części III nie odrzucono żadnej oferty, ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.  

 

Część IV Pomoce dydaktyczne do indywidualizacji nauczania - Logopedia  i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne -  Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin

 

W części IV nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, w związku z czym  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie w tej części zostało unieważnione.

 

 

Część V  Pomoce dydaktyczne do indywidualizacji nauczania - Logopedia i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne -  Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bema 23, 09-500 Gostynin

 

 

W części V nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, w związku z czym  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie w tej części zostało unieważnione.

 

 

Zamawiający nie ustanowił w przedmiotowym postępowaniu dynamicznego systemu zakupów. 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-13 15:31:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-13 15:31:40
  • Liczba odsłon: 993
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121839]

przewiń do góry