CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI INWESTYCJI W 2004 ROKU

(stan na 31 grudnia 2004 roku)

 

 

1. DROGI PUBLICZNE GMINNE

     wydatkowano – 237.866,-zł

 

- Chodniki, parkingi, place

   w ramach zadania:

-         wykonano modernizację odcinka ul. Ostatniej w zakresie odwodnienia,

-         wykonano warstwę filtracyjną piaskową i podbudowę z kory asfaltowej szer. 5mb i dłg. 50mb na ul. Sosnowej,

-         wykonano warstwę filtracyjną i podbudowę tłuczniową szer. 5mb i dł. 136mb oraz odwodnienie rurą perforowaną pcv o dł.130mb na ul. Norwida (łącznik ul. Sienkiewicza i Polna),

-         wykonano podbudowę tłuczniową o pow. 730m2 i odwodnienie rurą perforowaną pcv na ul. Hubalczyków,

-         wykonano korytowanie, warstwę filtracyjną i podbudowę tłuczniową o pow. 767m2 oraz odwodnienie rurą perforowaną pcv na ul. Honorowych Dawców Krwi,

-         wykonano warstwę filtracyjną i podbudowę tłuczniową:

o       szer. 5mb i dł. 166mb na ul. Jasnej,

o       szer. 5mb i dł. 255mb na ul. PCK,

o       szer. 5mb i dł. 150mb na ul. Sosnowej

o       szer. 5mb i dł. 150 mb na ul. Wiosennej,

o       szer. 5 mb i dł. 84mb na ul. Zacisze,

o       o pow. 170m2 na ul. Małkowskiego,

-         przebudowano łuk drogowy na skrzyżowaniu Al. Popiełuszki i Jana Pawła II poprzez wymianę istniejących krawężników drogowych i wykonanie opaski z kostki brukowej oraz ustawienie nowych, naprawę posadowienia studni teletechnicznej – przy udziale materiałów powierzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,

-         wymieniono krawężniki poprzez rozebranie istniejących i ustawienie nowych na ławie betonowej – z materiałów powierzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie:

o       na ul. Płockiej na odcinku od ul. Bierzewickiej do siedziby KMR (strona prawa) na dł. 327m,

o       w ul. Jana Pawła II (strona lewa i prawa) na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do ul. Bierzewickiej na dł. 317m oraz wykonanie chodnika szer. 0,5m,

-         wykonano chodnik z kostki brukowej o pow. 911,21m2 oraz wymieniono istniejące krawężniki drogowe i ustawiono nowe na ławie betonowej na dł. 315m w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Floriańskiej do ul. Dmowskiego (strona lewa) – z materiałów powierzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie,

-         wykonano chodnik z kostki brukowej na pow. 403,93m2 oraz wymieniono istniejące krawężniki drogowe i ustawiono nowe na ławie betonowej na dł. 101m w ul. Wojska Polskiego k/OSP i na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, Nowej i Glinianej.

 

 

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

     wydatkowano – 6.228.501,-zł

 

Wykup gruntów

   Wydatkowano – 303.649,-zł

   w tym:

-         8.649,-zł – na wykup gruntu o pow. 626m2 stanowiącego drogę w Gostyninie Kraśnicy,

-         295.000,-zł – na wykup nieruchomości o łącznej pow. 20.557m2 po PPEB BUDOPOL między ul. Płocką i Bierzewicką oraz przy ul. Ziejkowej zabudowanych halami przemysłowymi, budynkiem akumulatorowni i pomieszczeniami garażowymi w drodze licytacji komorniczej.

 

MTBS – budynki mieszkalne czynszowe

  wydatkowano – 862.500,-zł

przekazano na rzecz Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego udział gminy w budowie budynków mieszkalnych czynszowych.

 

Termomodernizacja budynków komunalnych

  wydatkowano – 4.734.597,-zł

W ramach zadania:

-          docieplono 20.323,89 m2 ścian zewnętrznych warstwą styropianu samogasnącego FS-15 gr. 14 cm w 28 budynkach,

-          docieplono 4.123,44 m2 stropodachów wełną mineralną gr. 12 lub 14 cm w 12 budynkach,

-          docieplono 5.824,12 m2 stropodachów styropianem laminowanym gr. 20 cm w 13 budynkach,

-          docieplono 1.140 m2 stropodachów granulatem wełny mineralnej gr. 20 cm w 5 budynkach,

-          wymieniono 2.328 szt. okien na okna z PCV i 61 szt. drzwi wejściowych na drzwi z aluminium w 30 budynkach.

 

Na elewacjach termomodernizowanych budynków wykonano prace malarskie. W ramach robót publicznych wykonano roboty porządkowe przy budynkach: m.in. rozebrano podstawy komina przy ul. Kościuszki 6, rozebrano wsypy węglowe i ogrodzenia przy ul. Wojska Polskiego 10, uzupełniono opaski przy budynkach w Kruku. Na bieżąco prowadzone były kontrole wykonywanych robót oraz stanu zaawansowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Budowa kotłowni olejowych w Gostyninie – Kruku

  wydatkowano – 217.800,-zł

Dokonano płatności za zrealizowaną w 2003 roku budowę kotłowni olejowych i remont istniejącej sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla potrzeb budynków mieszkalnych w Kruku.

 

Modernizacja instalacji co i cwu w budynku przy ul. Armii Krajowej 35

   wydatkowano – 41.944,-zł

Wykonano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 35.

 

Remont lokalu przy ul. Parkowej 22

   wydatkowano – 52.317,-zł

Wykonano roboty budowlane remontowo-adaptacyjne (roboty malarskie ścian i sufitów, gładzie gipsowe z dociepleniem w systemie „Atlas”, wymiana stolarki drzwiowej, podłóg, posadzek, wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej i grzewczej) w budynku przy ul. Parkowej 22 pod potrzeby Wydziału Komunalnego oraz Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych.

 

Audyty energetyczne budynków przeznaczonych do termomodernizacji w 2005r.

   Wydatkowano – 3.289,-zł

Opracowane audyty dotyczą budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 39 i Kruk 3 oraz budynku Domu Kultury.

 

Budowa socjalnych budynków mieszkalnych

   Wydatkowano – 11.736,-zł

Opracowano zamienny projekt zagospodarowania terenu wraz z badaniami geotechnicznymi gruntu w związku ze zmianą lokalizacji budynków komunalnych. Budynki planowane są do budowy na terenie targowiska przy ul. Kościuszkowców.

 

Modernizacja dachów na budynkach termomodernizowanych

  wydatkowano – 669,-zł

Wydatki związane z ogłoszeniem przetargu na realizację zadania.

 

 

 

 

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

     wydatkowano – 85.666,- zł

 

Sprzęt komputerowy dla USC

   wydatkowano – 3.938,-zł

Zakupiono zestaw komputerowy z drukarką dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Ratusz

  wydatkowano – 24.969,-zł

Prace remontowe w oficynie od strony wschodniej Ratusza: wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, roboty wykończeniowe lokalu nr 3, modernizacja nawierzchni dziedzińca.

 

Urząd Miasta

   wydatkowano – 40.000,-zł

W ramach zadania dokonano zakupu materiałów i rozpoczęto remont sanitariatów w budynku administracyjnym Urzędu.

 

Zakupy inwestycyjne

  wydatkowano – 16.760-zł

Zakup sprzętu komputerowego oraz dwóch kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta.

 

 

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

    wydatkowano – 40.101,-zł

 

Sprzęt komputerowy i aparat cyfrowy

   wydatkowano – 2.761,-zł

Zakup zestawu komputerowego i aparatu cyfrowego dla Komendy Powiatowej Policji.

 

Sprężarka wysokiego ciśnienia do ładowania butli na sprężone powietrze

   wydatkowano – 6.000,-zł

Dofinansowanie zakupu sprężarki wysokiego ciśnienia do ładowania butli na sprężone powietrze dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Monitoring

   wydatkowano – 31.340,-zł

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego o 2 kamery, które zamontowano u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Polna, 18 Stycznia i Armii Krajowej oraz u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Bema, Al. Popiełuszki.

 

[w1] 55545. INWESTYCJE OŚWIATOWE                                                         

     wydatkowano  - 4.061.919-zł

 

Remont Szkoły Podstawowej nr 1

  wydatkowano – 3.767,-zł

Wykonano remont podłogi w małej sali gimnastycznej oraz remont instalacji elektrycznej zasilającej węzeł gastronomiczny.

 

Remont Szkoły Podstawowej nr 3

  wydatkowano – 146.172,-zł

Wykonano roboty modernizacyjne węzłów sanitarnych (4 łazienki), remont podłogi w małej sali gimnastycznej oraz łapacze piłek na boisku. Kwotę 8.652,-zł wydatkowano na wykonanie audytu energetycznego do przeprowadzenia termomodernizacji budynku w 2005 roku.

 

Remont przedszkola nr 2

  wydatkowano – 2.049,-zł

Wykonano naprawę schodów wejściowych, roboty malarskie wewnętrzne sal, korytarzy, klatki schodowej i kuchni, wymianę pokrycia garażu oraz osłony śmietnikowej.  Kwotę 1.235,-zł wydatkowano na wykonanie audytu energety-cznego do przeprowadzenia termomodernizacji budynku w 2005 roku.

 

Międzyszkolny Kompleks Sportowy - Budowa krytej pływalni

  wydatkowano – 3.848.277,-zł

W 2004 roku wykonano i zafakturowano następujące roboty wykończeniowe:

-         wykładziny tarket, posadzki ceramiczne, okładziny ceramiczne ścian,

-         izolacje i okładziny niecek basenowych,

-         montaż opraw oświetleniowych i montaż osprzętu elektrycznego,

-         instalacja technologiczna gejzerów, biczy wodnych zjeżdżalni rurowej, montaż sufitu napinanego, wykonanie instalacji nagłośnienia i instalacji systemu dostępu, biały montaż, montaż urządzeń wentylacji, wyposażenie saun, wykonanie aneksu kasowego i sztaniowego,

-         montaż zegara, suszarek, dostawa szafek i ławek do przebieralni,

-         montaż platformy dla niepełnosprawnych, zakup odkurzacza basenowego, kabiny solarnej,

-         zagospodarowanie terenu przed budynkiem: parking, chodniki, oświetlenie terenu,

-         nadzór inwestorski.

 

Międzyszkolny Kompleks Sportowy – Kolektory słoneczne

  wydatkowano – 37.854,-zł

wydatki na wykonanie projektu technicznego instalacji solarnej dla podgrzewu wody basenowej oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, na opracowanie audytu energetycznego i na opracowanie wniosku przez Eko-Efekt, ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie instalacji solarnej.

 

Remont Gimnazjum nr 1

  wydatkowano – 14.030,-zł

Wykonano instalację alarmową antywłamaniową, zakupiono i zamontowano na terenie szkoły 5 opraw oświetleniowych typu „ELGO-Park”, zmodernizowano instalację elektryczną dla 10 stanowisk komputerowych w gimnazjum oraz dla 5 w biurze Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli.

 

Remont Gimnazjum nr 2

  wydatkowano – 9.770,-zł

Roboty budowlano-remontowe polegające na malowaniu wewnętrznym ścian pomieszczeń szkolnych oraz ciągów komunikacyjnych, wykonanie konstrukcji dachowych wraz z pokryciem nad wejściem głównym.

 

 

6. POMOC SPOŁECZNA

     wydatkowano -  11.800,-zł

zakup 3 zestawów komputerowych dla potrzeb Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych.

 

 

7. GOSPODARKA KOMUNALNA

     wydatkowano -  58.949,-zł

 

Sieci energetyczne:

- Oświetlenie uliczne przy ul. Kowalskiej – II etap

   wydatkowano – 25.296,-zł

wykonano roboty dodatkowe w zakresie ustawienia dłuższych o 0,5m podstaw betonowych w ilości 31 szt., zwiększenie długości kabla zasilającego o 40 m, zwiększenie długości wysięgników o 0,5 m w ilości 31 szt.

 

- Oświetlenie uliczne przy ul. PCK

   wydatkowano – 7.320,-zł

zamontowano 6 szt. opraw sodowych OUShc 100W i przewód oświetleniowy ASXSn 2x25mm2,

 

Budowa garaży

   wydatkowano – 24.888,-zł

Roboty budowlane w 12 boksach garażowych: pokrycie dachu, obróbki blacharskie, tynki wewnętrzne, instalacja elektryczna i tynki zewnętrzne – elewacje.

Urządzenie targowiska

   wydatkowano – 1.445,-zł

Wykonano mapę do celów projektowych oraz poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników porządkujących teren.

 

 

8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Zamek

     wydatkowano – 197.140,-zł

W 2004 roku zafakturowano roboty obejmujące wykonanie ścian fundamen-towych budynku hotelowego oraz wykonanie zewnętrznej kanalizacji deszczowej.

Ponadto w ramach programu „Bezrobotni w służbie ochrony zabytków” wykonane zostały prace porządkowe terenu przy wzgórzu zamkowym:

-         oczyszczono tereny wokół wzgórza zamkowego ze śmieci i odpadków,

-         zabezpieczono studzienki kanalizacyjne,

-         dokonano wycinki samosiewów, krzewów i suchych uszkodzonych drzew na skarpie wzdłuż drogi prowadzącej do wzgórza zamkowego i na wzgórzu, wykoszono zarośla trawiaste,

-         dokonano zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej zieleni wysokiej,

-         oczyszczono istniejące fragmenty fosy z krzewów, śmieci i odpadków,

-         wyprofilowano skarpy i zejście ze skarpy przy istniejącym fragmencie fosy,

-         usunięto głazy, kamienie i odpadki skalne z terenu przy wzgórzu zamkowym,

-         odtworzono fragment fosy od strony północno wschodniej obiektu (25 mb) i od strony wschodniej obiektu (40 mb),

-         wykonano kanalizację zewnętrzną sanitarną i deszczową kaplicy z baszta, dokonano zapłaty za roboty ziemne, ściany fundamentowe i stropy nad piwnicami nowych obiektów na wzgórzu zamkowym,

-         prace prowadzone były pod nadzorem archeologicznym i inwestorskim.

 

9. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

     wydatkowano – 360.437,-zł

 

Sprzęt komputerowy dla pływalni miejskiej

   wydatkowano – 3.052,-zł

Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb biurowych krytej pływalni.

 

Modernizacja  Ośrodka Sportu i Rekreacji

   wydatkowano – 206.553,-zł

Realizacja robót budowlano-instalacyjnych dotycząca przebudowy budynku głównego: wykonano instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i co. oraz roboty elewacyjne i wykończeniowe, roboty modernizacyjne wieży sędziowskiej: wykonano zasilanie elektryczne i tynki zewnętrzne.

 

 

Wykup gruntów przy ul. Bagnistej

  wydatkowano – 35.320,-zł

Wykupiono grunty położone przy ul. Bagnistej o łącznej pow. 7.058m2 pod urządzenie bazy turystyczno – rekreacyjno – wypoczynkowej.

 

Program aktywizacji gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby

   wydatkowano – 115.512,-zł

opracowano III etap Programu aktywizacji gospodarczej miasta w oparciu o jego zasoby – niezbędnego dla stworzenia programu wielofunkcyjnego wykorzystania odbudowywanego wzgórza zamkowego oraz rekreacyjnego użytkowania wód geotermalnych dla potrzeb rozwoju miasta wraz z jego otoczeniem oraz opracowane zostało przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk Studium pozyskania i zagospodarowania energii wód geotermalnych do celów balneologicznych i ciepłowniczych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-15 09:29:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-15 09:29:04
  • Liczba odsłon: 2990
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339965]

przewiń do góry