Zasady udzielania pomocy społecznej.


Tryb i zasady działania Ośrodka określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U z 2021 r  poz 22689 ze zm).

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwosci doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integtracji ze środowiskiem.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 

 

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.


Pomocy udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 

 

 

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej choroby
 • przemoc w rodzinie
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • alkoholizmu i narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej


Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje :

 

 

 • osobie samotnie gospodarujacej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł.


Dochód rodziny - za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów za miesiąc poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o :

 

 

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Prawo do świadczeń pomocy społecznej nie przysługuje osobie odbywającej karę pozbawienia wolności.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-14 10:44:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Antosiak Julita
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-22 13:52:33
 • Liczba odsłon: 6250
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354242]

przewiń do góry