Gostynin, dnia 13.11.2018 r.


ZP.271.2.64.2018OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM   

NR ZP. 271.2.64.2018


              W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


  Sporządzanie analiz, projektów decyzji i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi na rok 20191.       Przedmiot zapytania ofertowego:   

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług, polegających na: 


1)   sporządzanie analiz urbanistycznych na podstawie pomiarów i wizji lokalnych dokonywanych przez pracowników Zamawiającego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. - w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164 poz.1588 );   

2)   sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;   

3)       sporządzanie opinii urbanistycznych;   

4) sporządzanie dla potrzeb składania wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi analiz powiązania drogi z innymi drogami publicznymi i określanie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1496).


  Niezbędne materiały przekazywane będą Wykonawcy przez pracowników Zamawiającego wraz z wnioskami inwestorów raz w tygodniu w siedzibie Urzędu Miasta pok.303 lub drogą pocztową. 

W ciągu tygodnia Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego sporządzane analizy urbanistyczne, projekty decyzji i pozostałe opracowania.


2. Opis wymagań.   

Warunki które powinni spełniać oferenci: 

1) wykształcenie i przygotowanie zawodowe związane bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego,

2)      wpis na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów   


Oferta powinna zawierać :  

1) proponowane wynagrodzenie netto i brutto za sporządzanie 1 analizy urbanistycznej wraz z projektem decyzji bez zróżnicowania np. w zależności od rodzaju inwestycji, czy wielkości analizowanego terenu, 

2) proponowane wynagrodzenie netto i brutto za sporządzenie 1 opinii urbanistycznej bez zróżnicowania np. w zależności od wielkości terenu czy rodzaju inwestycji,

3) proponowane wynagrodzenie netto i brutto za sporządzenie opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi za każdy odcinek drogi o długości 50mb, 


CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Materiały planistyczne, tj. plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego będą udostępnione w Urzędzie Miasta. 

W przypadku uchylenia decyzji przez SKO z powodu niepełnej lub nieprawidłowej analizy urbanistycznej Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia powtórnej analizy i projektu decyzji bez wynagrodzenia. 

Projekty decyzji zmieniających decyzję ostateczną nie wymagające powtórnej analizy należy uwzględnić w wynagrodzeniu określonym w ofercie. 

Zamawiający informuje, że rocznie wydaje ok. 100 decyzji o warunkach zabudowy, w tym ok. 30 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego oraz około 5 opinii urbanistycznych. 

Podane ilości są ilościami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wydania decyzji w czasie trwania umowy i nie może być podstawą   jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości wydania decyzji w zależności od faktycznego zapotrzebowania. 


  3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Od dnia 1 stycznia 2019 r ., do wyczerpania maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację usług, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2019 roku. 


4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:   

1) posiadają wykształcenie i przygotowanie zawodowe związane bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2017 r. poz.1073;

2) posiadają niezbędne uprawnienia warunki określone w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 t.j. ze zm.)

3) wykażą (zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego) , że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonali lub wykonują usługi sporządzania analiz i opinii urbanistycznych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – za łączną kwotę w wysokości co najmniej 10.000,00 zł brutto ; wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. 


5. Sposób obliczania ceny oferty:     

1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty. 

3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.    


6. Miejsce i termin złożenia oferty:   


Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin. 


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

1)       formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;   

2)       wykaz usług – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;     

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca, zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania poświadczeń potwierdzających należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie dołączonym do oferty stanowiącym załącznik nr 5. 


7. W yjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:    


Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:  

Aneta Ostrowska – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej ( telefon: 24 236-07-22) .


 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
 Załącznik nr 3 – Wzór umowy
  Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
  Załącznik nr 5 – Wykaz usług
 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-13 14:45:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-15 08:38:23
  • Liczba odsłon: 1254
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858219]

przewiń do góry