K.6220.9.2020


Gostynin, dnia 01.06.2020 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina zawiadamia, że w dniu 19.05.2020 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. ul. 18 Stycznia 36, 09-500 Gostynin, działającego przez pełnomocnika Panią Angelikę Woźniak-Wszędy był PERFEKO, ul. Dolna 32, 95-006 Bukowiec wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowaną przy ul. 18 Stycznia 36 w Gostyninie na działce nr ew. 6037/5, obręb ewid. 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401-1 Gostynin”.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U z 2020 r., poz. 256 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Parkowej 22 - pok. 1, w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta: www.gostynin.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Rynek 26w Gostyninie.

Obwieszczenie wywieszono:
Obwieszczenie zdjęto:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-10 11:43:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-10 11:46:19
  • Liczba odsłon: 1578
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650357]

przewiń do góry