Gostynin, dnia 12.09.2022 r.


ZP. 271.2.23.2022

OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM

           W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn:

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym
z terenu miasta Gostynina w latach 2023 -2024

 
Zamawiający:
Gmina Miasta Gostynina
Rynek 26, 09-500 Gostynin
REGON:                            611015431
NIP:                                   971-06-64-961
Adres strony internetowej: http://www.umgostynin.bip.org.pl
Tel. Zamawiającego:         (24) 236-07-37, 235-07-42, 236-07-10
Faks Zamawiającego:       (24) 236-07-12
e-mail:                               zp@gostynin.pl
 
Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu miasta Gostynina.
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych.
 
Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
1)       Zapewnienie właściwych pomieszczeń dla zwierząt, które tam będą przebywać i właściwych warunków bytowych.
2)       Zapewnienie całodobowej opieki nad powierzonymi zwierzętami.
3)       Zapewnienie zwierzętom karmy i wody według obowiązujących norm.
4)       Zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5)       Spisywanie umów z osobami adoptującymi.
6)       Informowanie Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub eutanazji.
7)       Określenie sposobu finansowania usług objętych przedmiotem zamówienia.
8)       Utylizacja padłych w schronisku zwierząt.
9)       Prowadzenie działań skutkujących adopcją możliwie największej liczby psów.

Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r., nie dłużej jednak niż do wykorzystania maksymalnego limitu środków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych.
 
Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
 
Kryterium wyboru oferty:
Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:
Cena – 100%
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą łączną ceną brutto odpowiadająca treści i wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 
Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2) zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych.
 
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 19 września 2022 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 12, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
– Pani Małgorzata Sandecka – Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 24 235-07-42.
   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-09-12 13:57:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-12 14:05:19
  • Liczba odsłon: 1215
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812189]

przewiń do góry