Gostynin: Dostawa paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Oczyszczania
Miasta w Gostyninie Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 274953 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o.o. , ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie, tel. 24 235 32 02, faks
24 235 32 02.
Adres strony internetowej zamawiającego: https://umgostynin.bip.org.pl/?tree=2236
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w
Gostyninie Sp. z o.o..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych dla
pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb, na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań paliwa do zbiornika, w oparciu o upoważnienie wystawione przez Zamawiającego, w stacji paliw Wykonawcy usytuowanej w
odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną. Płyny eksploatacyjne będą odbierane przez Zamawiającego stosownie
według potrzeb również w oparciu o upoważnienie wystawione przez Zamawiającego. Do poszczególnych paliw i płynów eksploatacyjnych będących przedmiotem
zamówienia stosuje się wymagania jakościowe zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.13.41.00-8, 09.21.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA : Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków
na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę w/w dokumentów, wg formuły spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zgodnie z SIWZ pozostałe dokumenty składające się na ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
V.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://umgostynin.bip.org.pl/?tree=2429
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp.zo.o. - ul. 18 Stycznia 36,
09-500 Gostynin, pok. 19, za zaliczeniem pocztowym (fax. 242353202).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Miasta w Gostyninie Sp. zo.o. - ul. 18 Stycznia 36, 09-500 Gostynin, pok. 19..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ pobierz
Załącznik 1 pobierz
Załącznik 2 pobierz
Załącznik 3 pobierz
Załącznik 4 pobierz


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY POBIERZ
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY POBIERZ

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-17 21:15:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-04 21:28:45
  • Liczba odsłon: 6148
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562368]

przewiń do góry