Część opisowa do realizacji planu finansowego

Domu Kultury w Gostyninie w 2004 roku

 

PRZYCHODY

Treść

Plan

Wykonanie

%

Dochody własne

151.610,00

151.597,52

99,99

Dotacja

514.750,00

514.750,00

100,00

OGÓŁEM

666.360,00

666.347,52

100,00

 
ROZCHODY

Treść

Plan

Wykonanie

%

Wynagrodzenia

258.000,00

246.926,87

95,71

Pochodne od wynagr.

53.200,00

49.289,52

92,65

Wydatki rzeczowe

355.153,54

344.568,17

97,02

OGÓŁEM

666.353,54

640.784,56

96,16

 

PRZYCHODY

 

WPŁYWY Z USŁUG

Realizacja dochodów własnych przebiegała w sposób prawidłowy. W większości pozycji dochody wykonano w zaplanowanej wysokości. Największe pozycje to: działalność kina, czynsze, wynajem pomieszczeń, działalność sekcji, pozostałe.

 

DOTACJE Z BUDŻETU

Dotację z budżetu Miasta otrzymaliśmy w wysokości 514.750 zł, w tym: 453.750 zł na działalność bieżącą placówki, utrzymanie obiektu oraz fundusz płac; 61.000 zł na organizację imprez miejskich.

 

POZOSTAŁE PRZYCHODY

Pozyskano kwotę 9.450 zł od różnych firm jako dofinansowanie do organizacji  imprez miejskich.

 

ROZCHODY

Wydatki realizowano zgodnie z kwotami ustalonymi w planie finansowym.

 

WYNAGRODZENIA OSOBOWE

Fundusz płac wykorzystano w 95,7% przyznanego limitu wydatków na wynagrodzenia. Od miesiąca lipca 2004 roku dokonano podwyżki płac pracowników średnio o 3%.

 

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Największą środki 12.774,39 zł przeznaczono na:

-         zakup programów komputerowych (w tym graficznego CORELL) do komputera używanego przez plastyka, jako niezbędne do codziennej pracy pracowni plastycznej,

-         zakup nagrywarki,

-         uzupełniono sprzęt p.poż. w postaci gaśnic i węży do hydrantów,

-         zakup luster do sali ćwiczeń klubu tańca,

-         zakup paneli podłogowych do sali wystaw,

-         zakup 2 szt. reflektorów scenicznych,

-         zakup stolika i parasola ogrodowego wykorzystywanych na imprezach organizowanych w plenerze (np. koncerty pod Ratuszem),

-         zakup opraw oświetleniowych do sali rekreacji,

-         zakup zestawu szafek do pomieszczenia socjalnego.

 

Inną znaczną pozycją stanowią koszty zakupu materiałów do napraw i drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie. Są to głównie materiały elektryczne wykorzystywane do napraw instalacji elektrycznej.

 

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Największą pozycję stanowią koszty poniesione na organizację imprez miejskich. Kwota 114.391,78 zł została wydatkowana na sfinansowanie:

-         Dni Gostynina                     89.692,81 zł

-         Koncerty pod Ratuszem   4.930,00 zł

-         Kasztelania                           68,97 zł

-         Sylwester 2004/2005          12.700,00 zł

-         Koncerty Chóru Pueri Cantores Gostynienses 7.000,00 zł.

 

Drugą dużą pozycją stanowią koszty związane z organizacją imprez własnych. W 2004 roku poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 9.874,20 zł. W ramach tej kwoty zorganizowano:

-       ferie zimowe dla dzieci (połączone z wyjazdem do Warszawy i zwiedzaniem Muzeum Techniki oraz wizytą w ambasadzie Japonii)

-       konkursy plastyczne Marzanna, Pisanka

-       konkurs recytatorski

-       przegląd muzyczny GAMA

-       przegląd teatrzyków dziecięcych

-       przegląd zespołów tanecznych

-       Turniej Tańca Towarzyskiego Pierwszego Kroku

-       Wakacje z DK (połączone z wyjazdem do Łodzi i zwiedzaniem Muzeum Sztuki Współczesnej i ogrodu botanicznego oraz wizyta w Teatrze Lalek)

-       Przegląd piosenki turystycznej

-       Konkurs plastyczny Jesień

-       Turniej Jednego Wiersza

-       Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego.

 

Kwotę 20.049,92 zł wykorzystano na prowadzenie Klubu Tańca Towarzyskiego, zawiera ona koszty nauki tańca, opłaty związane z przynależnością do PTT, itp.

 

Inną dużą pozycję stanowią koszty wynajmu kopii filmowych – 37.841,18 zł, tj. średnio 50% wykonanych przychodów z wyświetlania filmów.

 

Znaczną pozycję stanowią koszty umów-zlecenia – kwota 13.660 zł, w ramach której opłacono instruktora modelarni, aerobiku, wypłacono wynagrodzenie pani prowadzącej zajęcia z emisji głosu Pueri Cantores Gostynienses oraz inne na wykonanie drobnych usług.

 

Pozycję „usługi biurowe” stanowią koszty poniesione na opłacenie usług informatyka i prowadzenie spraw BHP.

 

Pozycja „pozostałe” zawiera kwotę 1.945 zł poniesioną na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.).

 

Pozostałe wydatki tego paragrafu realizowano zgodnie z założeniami ustalonymi w planie finansowym i wynikały z bieżącej działalności placówki.

 

Działalność Domu Kultury w 2004 roku

 

Dom Kultury w Gostyninie realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Prowadzi wielokierunkową działalność zgodną ze statutem placówki oraz możliwościami kadrowymi i finansowymi, w oparciu o roczny plan pracy. Działalność swoją realizuje w następujących kierunkach:

-         kino

-         stałe formy pracy (praca w sekcjach, zajęcia warsztatowe)

-         imprezy własne (przeglądy, konkursy, turnieje)

-         działalność wystawiennicza

-         organizacja i współorganizacja imprez miejskich i innych.

 

KINO

W 2004 roku wyświetlono 70 tytułów (274 seanse), które obejrzało 7327 widzów.

 

STAŁE FORMY PRACY

-       Warsztaty plastyczne i teatralne dla uczniów szkół podstawowych (klasy 0-III) - 6 grup, zajęcia przedpołudniowe w Domu Kultury raz w tygodniu.

-       Warsztaty plastyczne dla przedszkoli - 1 grupa, zajęcia raz w tygodniu (Przedszkole nr 4),

-       Klub Tańca Towarzyskiego „Pojezierze” – 3 grupy, zajęcia w wymiarze 1 godziny 2 razy w tygodniu (57 uczestników),

-       Kurs Tańca Towarzyskiego – jedna grupa, zajęcia w wymiarze 2 godzin raz w tygodniu (średnio 6 par),

-       Grupa tańca nowoczesnego – 1 grupa, zajęcia w wymiarze 1 godziny 2 razy w tygodniu (6 osób),

-       Sekcja plastyczna – 1 grupa, zajęcia 2 godziny raz w tygodniu (12 osób),

-       Sekcja fotograficzna – zajęcia indywidualne 2 razy w tygodniu (4 osoby),

-       Dziecięca grupa teatralna „Pod znakiem zapytania” zajęcia raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin (21 osób),

-       Modelarnia – 1 grupa, zajęcia 4 razy w tygodniu (15 osób),

-       Aerobic – 1 grupa, zajęcia 3 razy w tygodniu w wymiarze 1 godziny (25 osób),

-       Sekcja samoobrony Krav Maga – 2 grupy, zajęcia 2 razy w tygodniu w wymiarze 1 godziny (32 uczestników),

-       Studium Piosenki – 1 grupa, zajęcia raz w tygodniu 3 godzin (zajęcia do czerwca),

-       Język angielski – 1 grupa, zajęcia raz w tygodniu 3,5 godziny (8 osób).

 

W placówce funkcjonuje też siłownia „Fleks”, która nie jest sekcją Domu Kultury, ale często bierze udział w naszych imprezach.

 

Do końca roku szkolnego (czerwiec 2004) w zajęciach sekcji Domu Kultury wzięło udział 166 dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 130 dzieci w zajęciach warsztatowych.

 

IMPREZY WŁASNE DOMU KULTURY

-       Konkurs plastyczny „Marzanna” – marzec, na konkurs napłynęło 45 prac (kukły),

-       Konkurs plastyczny „Pisanka” – kwiecień, na konkurs napłynęły 203 prace,

-       X Przegląd Muzyczny „Gama” – kwiecień, na przegląd napłynęło 46 zgłoszeń, swoje umiejętności muzyczne 175 osób w wieku od 5 do 19 lat,

-       XXVI Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka „jak pięknie być człowiekiem” – eliminacje rejonowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zorganizowane wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną,

-       „Brewerie” – 2-dniowa impreza dla dzieci w wieku do 16 lat, na którą złożyły się: VIII Przegląd Teatrów Dziecięcych – na scenie wystąpiło 108 młodych aktorów amatorów i IV Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych – na scenie tańczyło 148 osób z 14 zespołów tanecznych,

-       X Przegląd Piosenki Harcerskiej, Różnej i Podróżnej „Jesień” – październik, na przegląd napłynęło 26 zgłoszeń, na scenie prezentowały piosenki 93 osoby w wieku od 5 do 19 lat,

-       Konkurs plastyczny „Jesień” – październik, na konkurs napłynęły 273 prace,

-       II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego – grudzień, tańczyły 23 pary z 7 klubów.

 

Dom Kultury, tak jak co roku, był organizatorem cyklu zajęć w ramach ferii zimowych oraz w czasie wakacji, w których wzięło udział 86 dzieci. W programie zajęć znalazły się twórcze zabawy plastyczne, zabawy rekreacyjne oraz dwie wycieczki do Warszawy i Łodzi, w czasie których dzieci odwiedziły ambasadę Japonii, Muzeum Techniki, Teatr Lalek, Muzeum Sztuki współczesnej i Ogród Botaniczny. Spotkania te noszą nazwę „Sztuka jako zabawa, zabawa jako sztuka” i będą kontynuowane w następnych latach.

 

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Sala wystaw Domu Kultury była miejscem prezentacji prac plastycznych amatorów i profesjonalistów oraz środowiskowych grup twórczych (stała współpraca z GTPTP). Organizowane były poplenerowe i pokonkursowe wystawy prac dzieci, młodzieży i dorosłych. Czas prezentacji wystawy 3-4 tygodnie.

-       wystawa poplenerowa GTPTP „Lucień” – styczeń,

-       „Sztuka jako zabawa, zabawa jako sztuka – Japonia” – wystawa prac plastycznych w ramach ferii zimowych – luty,

-       wystawa pokonkursowa „Marzanna” – marzec,

-       wystawa pokonkursowa „Pisanka” – kwiecień,

-       wystawa poplenerowa GTPTP „Gostynin inaczej” – kwiecień,

-       wystawa poplenerowa „Lucień” GTPTP – wrzesień.

 

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ MIEJSKICH

-       Dni Gostynina – 3-dniowa impreza miejska – czerwiec,

-       Koncerty pod Ratuszem – cykl 9 wakacyjnych koncertów – lipiec, sierpień,

-       Koncert Jacka Lachowicza z zespołem,

-       Koncerty zespołów DD Truck i Harlem w ramach organizowanej wspólnie z Komendą Powiatową Policji akcji „Żyjmy bezpieczniej”,

-       Otwarte Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody „Bierzewice” – sierpień

-       Powitanie Nowego Roku – impreza plenerowa styczeń.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-15 09:41:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-15 09:41:32
  • Liczba odsłon: 2754
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105529]

przewiń do góry