Uchwała Nr 171/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 lutego 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnej instytucji Kultury i nadania jej statutu. ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr 172/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 lutego 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013. ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr 173/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 lutego 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2045. ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr 174/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie na 2013 rok.

Uchwała Nr 175/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2013 rok.

Uchwała Nr 176/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina. 

Uchwała Nr 177/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju i Promocji "Zamek" spółka z o.o. z siedzibą w Gostyninie.

Uchwała Nr 178/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2013 rok. ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr 179/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2045.  ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr 180/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania obniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego  wymiaru  godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 181/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina oraz granic ich obwodów.

Uchwała Nr 182/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina oraz granic ich obwodów.

Uchwała Nr 183/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2013".

Uchwała Nr 184/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 185/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina na rok 2013.

Uchwała Nr 186/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013. załącznik

Uchwała Nr 187/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w  Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022. Załącznik

Uchwała Nr 188/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gostyninie przy terenie kolejowym pomiędzy ul. J. Ozdowskiego i ul.A. Czapskiego dla układu komunikacyjnego miasta przyjętego Uchwałą Nr 106/XIX/12 z dnia 28 lutego 2012 r. w zakresie dróg oznaczonych w tym planie symbolami 18 KDL i 19 KDL oraz zmiany miejscowego planu przyjętego Uchwałą  Nr 130/XVIII/00 z dnia 29 lutego 2000 roku.

Uchwała Nr 189/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2013 rok. Załącznik.

Uchwała Nr 190/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2013 roku zmieniająca Uchwałę      Nr 167/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022. Załącznik.

Uchwała Nr 191/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia  26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Uchwała Nr 192/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała Nr 193/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie określenia  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr 194/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina za 2013 rok. Załącznik.

Uchwała Nr 195/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 . Załącznik.

uchwała Nr 196/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Gostyninie.

Uchwała Nr 197/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Heleny i Franciszka Pawlak oraz Pana Piotra Dyszkiewicza na działalność Burmistrza Miasta Gostynina w postaci ustalenia odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne w rażąco niskiej cenie.

Uchwała Nr 198/XL/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu w Gostyninie przy ul.Sportowej 1.

Uchwała Nr 199/XL/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Gostynina przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 15 września 2013 roku.

Uchwała Nr 200/XL/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr 201/XL/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie anonimowej skargi na działania Burmistrza Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 202/XL/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013. Załącznik.

Uchwała Nr 203/XLI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 października 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Przytorze".

Uchwała Nr 204/XLI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 października 2013r. w sprawie skargi na bezczynność w przedmiocie czystości w Gostyninie.

Uchwała Nr 205/XLI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013 . Załącznik.

Uchwała Nr 206/XLI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 października 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022. Załącznik.

Uchwała Nr 207/XLII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2014 rok.

Uchwała Nr 208/XLII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Uchwała Nr 209/XLII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie opłaty od posiada psów.

Uchwała Nr 210/XLII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2014.

Uchwała Nr 211/XLII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013. Załącznik.

Uchwała Nr 212/XLII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2014 roku.

Uchwała Nr 213/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 198/XL/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu w Gostyninie przy ul. Sportowej 1.

Uchwała Nr 214/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina oraz w sprawie utraty mocy obowiązujących niektórych innych uchwał.

Uchwała Nr 215/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia liczby punków sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych innych uchwał.

Uchwała Nr 216/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów  sprzedaży napojów zwierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych innych uchwał.

Uchwała Nr 217/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 roku Nr 163/XXX/2012 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Uchwała Nr 218/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok".

Uchwała Nr 219/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013 r. mieniająca uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2022. Załącznik

Uchwała Nr 220/XLV/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 221/XLV/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy tryb zawarcia umowy dzierżawy działki nr. ew. 601 wraz z odwiertem badawczo - eksploatacyjnym Gostynin -GT-1 na rzecz Term Gostynińskich Spółka z o.o. w Gostyninie.

Uchwała Nr 222/XLV/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju i Promocji "ZAMEK" Spółka z o.o. z siedzibą w Gostyninie.

Uchwała Nr 223/XLV/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013. Załącznik.

Uchwała Nr 224/XLVI/2013
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013  r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Uchwała Nr 225/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 111/XXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr 226/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Uchwała Nr 227/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Gostynina na lata 2014-2016.

Uchwała Nr 228/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wyboru członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gostyninie.

Uchwała Nr 229/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013. Załącznik.

Uchwała Nr 230/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Uchwała Nr 231/XLVI/2013
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2014. Załącznik.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cierpikowska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-28 09:41:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-12 14:24:41
  • Liczba odsłon: 7779
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11122042]

przewiń do góry