UWAGA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 08.09.2022 r. - Pobierz

 

Gostynin, dnia 06.09.2022 r.

ZP.271.2.21.2022


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.21.2022

          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie p.n.:

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
w ramach rządowego programu "Aktywna tablica" na lata 2020-2024

          Zadanie będzie dofinansowane w ramach Rządowego Programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” polegającego na zakupie specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi dla uczniów z dysfunkcjami w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie.

1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi dla uczniów z dysfunkcjami w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie.
Miejscem dostawy jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie (09-500) przy ul. Gen. Józefa Bema 23.
Proponowane wyposażenie musi spełniać parametry Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

1) CZĘŚĆ 1 – Program multimedialny do logopedii (pakiet)
2) CZĘŚĆ 2 – Program multimedialny do matematyki
3) CZĘŚĆ 3 – Komputer przenośny typu notebook wraz z oprogramowaniem – 2 sztuki

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty w zakresie całości przedmiotu dostawy lub w częściach.
 
Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego wyposażenie powinno:
1) posiadać deklarację CE;
2) być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
3) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;
4) posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

2. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.
3. Zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy/podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia w terminie nie później niż do dnia 31 listopada 2022 r.
4. Sposób przygotowania oferty i obliczania ceny oferty:
Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe oraz zdjęcia proponowanego wyposażenia.
Wskazana w ofercie cena ryczałtowa musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne i opłaty. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 14 września 2022 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
6. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielą: Pani Paulina Toruniewska lub Pani Paulina Magierska – Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (telefon: 24 236-07-23).
7. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania lub w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.
 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy + zestawienie cen jednostkowych załączniki 1, 2 i 3 wersje edytowalne formularz + zestawienia
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-09-06 14:26:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-09 13:31:03
  • Liczba odsłon: 1298
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11560076]

przewiń do góry