Gostynin, dnia 8.10.2018 r.


 ZP.271.2.61.2018

 


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP.271.2.61.2018


            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na postępowanie:

 

Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Spółdzielczej w Gostyninie – II zapytanie

 

1.      Przedmiot zapytania ofertowego:

I. Wyposażenie placu zabaw:

1. huśtawka ważka,

2. równoważnia falista,

3. zestaw sześciokątny pajęczyna

4. tablica z regulaminem placu zabaw,

5. ławka.

6. kosz na śmieci


II. Wyposażenie siłowni plenerowej:

1. zestaw do ćwiczeń na pylonie - „twister – steper”

2. zestaw do ćwiczeń na pylonie - „wyciąg górny - wioślarz”

3. zestaw do ćwiczeń na pylonie - „pajacyk - narciarz”

4. tablica z regulaminem siłowni plenerowej

5. ławka

6. stojak na rowery

7. kosz na śmieci

 

III. Wykonanie w strefach bezpieczeństwa wszystkich montowanych urządzeń nawierzchni piaskowej grubości minimum 30 cm ( po wykonaniu koryta o takiej głębokości w gruncie) zapewniającej bezpieczeństwo przy upadku z urządzeń zabawowych.


 IV. Wykonanie nasadzeń drzew.


Przy wyborze oferty Zamawiający oprócz ceny, będzie oceniał funkcjonalność i trwałość oferowanych urządzeń, dlatego do oferty należy dołączyć pełny opis urządzeń i ich certyfikaty.


2.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:


1)  posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;

2)   dysponują osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.


Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę (osoby realizujące przedmiot zamówienia) niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia wykształcenia, uprawnień budowlanych lub przygotowania zawodowego w tym m.in. aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.


3.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w okresie 6 tygodni od zawarcia umowy. 


4.      Informacje dotyczące rozwiązań równoważnych:

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze właściwości w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego.


5.      Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia:


1)   Wykonawca dostarczy na własny koszt i we własnym zakresie wszystkie materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie materiały do zatwierdzenia Zamawiającemu i uzyskać akceptację przed zastosowaniem materiałów w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

2)    Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg. obowiązujących przepisów prawa budowlanego).

3)   Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów, muszą być uzgadniane z Zamawiającym.


6.      Płatności:

Po odbiorze końcowym inwestycji.


7.      Sposób obliczania ceny oferty:

1)  Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

2)   Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty. 

3)    Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.


 8.      Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji robót budowlanych dla inwestycji o podobnym charakterze. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie robót.


9.      Miejsce i termin złożenia oferty:

10.  Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 15 października 2018 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.


11.  Do formularza ofertowego należy załączyć: kosztorys ofertowy; kosztorys ofertowy (opracowany metodą uproszczoną) musi zawierać pełen zakres robót objętych niniejszym przedmiotem zamówienia, przy czym Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu kosztorys szczegółowy, zawierający wskaźniki: stawka roboczogodzinowa [zł/r-g], koszty pośrednie [%], koszty zakupu materiałów i urządzeń wraz z montażem [%], zysk [%] oraz ceny poszczególnych materiałów budowlanych, ewentualne koszty obsługi inwentaryzacji geodezyjnej, koszty odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji inwestycji; z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy nie będzie podlegać ocenie (weryfikacji), nie będzie stanowił również określenia zakresu zamówienia do wykonania przez Wykonawcę. W świetle tego Zamawiający nie ma obowiązku analizy kosztorysów ofertowych przedłożonych przez Wykonawców do ofert; kosztorys ofertowy będzie niezbędny do rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli powstaną okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych, przerwania albo zaniechania realizacji zamówienia bądź części robót.


Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kosztorysu – o którym mowa powyżej – szczegółowego w wersji elektronicznej w formacie pdf.


 12.  Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:


Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (tel. 24 236-07-21).

 

13.  Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


 Załącznik nr 1 –Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 –  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 4 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia

zaświadczenie , projekt wykonawczy , projekt wykonawczy , projekt zagospodarowania

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-08 14:47:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-08 14:47:55
  • Liczba odsłon: 2298
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11560091]

przewiń do góry