UWAGA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 18.07.2022 r. - POBIERZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 20.07.2022 r. - POBIERZ

Gostynin, dnia 14.07.2022 r.

ZP.271.2.19.2022

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.19.2022

          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie p.n.:

Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3
im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie w ramach rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu”

Zadanie będzie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – na podstawie następujących przepisów:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
2) uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. poz. 1007),
3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U. poz. 267).

1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia – z wniesieniem – w celu doposażenia kuchni oraz jadalni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie.
Miejscem dostawy – z wniesieniem – jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie (09-500) przy ul. Gen. Józefa Bema 23.
Proponowane wyposażenie musi spełniać parametry Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.

1) CZĘŚĆ 1 – wyposażenie kuchni

L.p.

Rodzaj planowanego wyposażenia
(parametry minimalne)

Liczba
jednostek

Rodzaj miary

1

elektryczna patelnia gastronomiczna poj. 40L

1

szt.

2

gastronomiczna obieraczka do ziemniaków (wsad 12kg)

1

szt.

3

szafa chłodnicza gastronomiczna – poj. 400-600L

3

szt.

4

kuchenka mikrofalowa

1

szt.

5

wózek kelnerski 2-piętrowy

1

szt.

6

zamrażalka skrzyniowa szerokość 1535 mm poj. 488L

1

szt.

7

zamrażalka skrzyniowa szer. 1275 mm poj. 354L

2

szt.

8

talerz deserowy biały – średnica 18-20mm

100

szt.

9

talerz głęboki biały śr. 235 mm

100

szt.

10

talerz płaski biały śr. 255 mm

100

szt.

11

kubek biały śr. 70-80 mm

100

szt.

12

nóż obiadowy szkolny

100

szt.

13

widelec obiadowy szkolny

100

szt.

14

łyżka obiadowa szkolna

100

szt.

15

łyżeczka deserowa szkolna

100

szt.

16

zestaw noży kuchennych profesjonalnych

1

zestaw

17

regały magazynowe 90x50x180cm

5

szt.

18

sito z drewniana rączką – średnica 300 mm

2

szt.

19

przybory do serwowania (łyżki wazowe, chochle itp.)

1

zestaw

20

garnek z pokrywką średni – średnica 450 mm

2

szt.

21

patelnia- średnica 320 mm

2

szt.

22

mikser ręczny elektryczny długość ramienia 300 mm-300 v.v

1

szt.

23

wanna cedzakowa – średnica 400mm

1

szt.

24

piec konwekcyjno-parowy elektryczny (wsad 7-11 blach)

1

szt.

25

podstawa pod piec

1

szt.

 

2) CZĘŚĆ 2 – wyposażenie jadalni

L.p.

Rodzaj planowanego wyposażenia

Liczba
jednostek

Rodzaj miary

1

zestaw: stolik 6-osobowy + 6 krzeseł

(zestawy kolorowe np. białe stoły i kolorowe krzesełka)

20

zestaw

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty w zakresie całości przedmiotu dostawy lub w częściach.
 
Zamawiający informuje, że podane w ww. pozycjach parametry dot. m.in. szerokości/wielkości urządzeń i sprzętu AGD zostały określone z uwagi na konieczność ich umieszczenia/zamontowania w istniejącej zabudowie stołówki. W odniesieniu do pozostałego wyposażenia /urządzeń określone parametry minimalne podano z uwagi na ich ergonomię odpowiednią do pracy w istniejącej kuchni/jadalni.
 
Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego wyposażenie, jeżeli stanowi materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, musi odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14) oraz:
1) posiadać deklarację CE;
2) być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
3) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;
4) posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

Wyposażenie, które nie stanowi materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, musi spełniać powyższe wymagania z wyłączeniem obowiązku posiadania deklaracji CE.

2. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.
3. Zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy/podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie później niż do dnia 31 października 2022 r.
4. Sposób przygotowania oferty i obliczania ceny oferty:
Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe oraz zdjęcia proponowanego wyposażenia.
Wskazana w ofercie cena ryczałtowa musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne i opłaty. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 22 lipca 2022 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
6. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielą: Pani Paulina Toruniewska lub Pani Paulina Adamowska – Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (telefon: 24 236-07-23).
7. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania lub w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.
 


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy + zestawienie cen jednostkowych załączniki 1 i 2
Załącznik nr 2 – Wzór umowy - wersja POPRAWIONA 19.07.2022 r.
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-07-14 12:32:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-20 14:01:22
  • Liczba odsłon: 2046
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354666]

przewiń do góry