Zarządzenie Nr 01/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Krośniewickiej w celu powiększenia i poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr 02/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 05 stycznia 2010 r.  w sprawie powołania Komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygniecie ofert na realizację pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej oraz organizowanie imprez i zawodów sportowych dla dzieci w wieku 8 – 12 lat z rodzin dysfunkcyjnych.

Zarządzenie Nr 03/2010  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy Wyspiańskiego, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie: przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miastu Gostynin 
na 2010 rok. zal nr 1 zal nr 2

Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 stycznia 2010 roku  w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na 2010 rok. zalącznik

Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 stycznia 20101 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/2006 Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Zarządzenie Nr 7/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Bierzewickiej 17A w Gostyninie. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2010.


Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina Załącznik


Z arządzenie Nr 09/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy Alei Ks. J. Popiełuszki w celu powiększenia i poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie : nabycia lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. 3 Maja 43 A.

Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie odwołania Pana Jarosława Domagały ze stanowiska dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostynina

Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie powierzenia pani Tamarze Kowalowej-Rutkowskiej obowiązków dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostynina

Zarządzenie Nr 13/2010   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie karty audytu wewnętrznego.

Zarządzenie Nr 14/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 marca 2010 roku  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010. załącznik

Zarządzenie Nr 15/2010   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego.

Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie powołania Komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygnięcie ofert na realizację "Programu profilaktyki raka szyjki macicy".

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 218 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok. załączniki  

Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie 19/2010 Burmistrza  Miasta  Gostynina  z dnia  31 marca 2010 roku w sprawie powierzenia Panu Andrzejowi  Sitkowi obowiązków dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej  I stopnia  w Gostyninie

Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010

Zarządzenie Nr 21/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2010 roku  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010. załącznik

Zarządzenie Nr 22/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2010 rok. załącznik

Zarządzenie Nr 23/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 kwietnia 2010 r.  w sprawie: ustalenia Regulaminu postępowania o zawarcie umowy koncesji na Zaprojektowanie i budowę obiektu pn: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki  i Wypoczynku  „Termy Gostynińskie"

Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia i wdrożenia „Książki Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Gostynina  oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Gostynina”

Zarządzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 kwietnia 2010 roku zmieniające Zarządzenie nr 4/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miastu Gostynin na 2010 rok. załącznik

Zarządzenie Nr 26/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010

Zarządzenie Nr 27/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2010 roku  w sprawie:  dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010. Załącznik

Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2010 rok. załącznik

Zarządzenie Nr 29 / 2010 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego powołanego w celu  rozpatrzenia wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy  Pana Jarosława  Domagały

Zarządzenie Nr 30/2010 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie: ujednolicenia terminu praw użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla działek położonych w Gostyninie, w obrębie ulicy Bema, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1957/20, 1957/21, 1957/25, 1957/27, będących w użytkowaniu wieczystym Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 31/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie zniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. R.Dmowskiego, ustanowienia służebności oraz skorygowania wielkości udziału w częściach współnych budynku i w użytkowaniu wieczystym działki gruntu.

Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 13 w Gostyninie.


Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 maja 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010

Zarządzenie Nr 34 / 2010 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia  14 maja 2010r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 4

Zarządzenie Nr 35/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gostyninie.

Zarządzenie Nr 36/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie odwołania Pana Jarosława Domagały ze stanowiska dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie

Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie:  powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
i w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 maja 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010

Zarządzenie Nr 39/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2010 roku  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010. załącznik

Zarządzenie Nr 40/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2010 rok. załącznik

Zarządzenie Nr 41/2010  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie: wprowadzenia limitu kosztów miesięcznych na rozmowy telefoniczne prowadzone ze służbowych telefonów komórkowych

Zarządzenie Nr  42/2010 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 07 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w  wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w dniu 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 43/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gostyninie przy ulicy Kutnowskiej.

Zarządzenie Nr 44/1010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ulicy Iwaszkiewicza w Gostyninie.

Zarządzenie Nr 45/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gostyninie przy ulicy Krośniewickiej w Gostyninie.

Zarządzenie Nr 46/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 października 2008 r. w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Gostyninie przy ulicy ul. Kard. S. Wyszyńskiego, Solidarności i Wacława Kujawy.

Zarządzenie Nr 47/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 czerwca 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010.

Zarządzenie Nr 48/2010 BURMISTRZA  MIASTA  GOSTYNINA z dnia  21 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia prowadzonej  przez Miasto Gostynin

Zarządzenie Nr 49/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasta Gostynina.

Zarządzenie nr 50/2010 - Anulowano

Zarządzenie Nr 51/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zasad udostępniania wód stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina tj. "Jeziora przy Zamku", "Jeziora Sejmikowego" oraz "Jeziora Policyjnego" do celów amatorskiego połowu ryb.

Zarządzenie Nr  52/2010 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w  wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie:  dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010. załącznik do zarządzenia

Zarządzenie od nr 54/2010 do 72/2010 nie są publikowane  w BIP gdyż zawierają dane osobowe

Zarządzeni Nr 73 / 2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie

Zarządzenie Nr 74 / 2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzeni Nr 75 / 2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarzadzenie Nr 76 / 2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 77 / 2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarzadzenie Nr  78 / 2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 79/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2993/2 położonej przy ulicy A. Czapskiego, na rzecz użytkownika wieczystego.

  Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ulicy Ziejkowej i Bierzewickiej.


Zarządzenie Nr 81/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami  przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych przy ulicy J. Ozdowskiego.

Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 sierpnia 2010 roku  w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2010 roku.

Zarządzenie Nr 83 / 2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia Panu Andrzejowi Sitkowi stanowiska dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie

Zarządzenie Nr 84/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010

Zarządzenie Nr 85/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010. załącznik

Zarządzenie Nr 86/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2010 roku  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2010 rok. Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 87/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie: udzielenia upoważnień pracownikom Urzędu Miasta Gostynina do wydawania decyzji administracyjnych, aprobaty i podpisywania dokumentów i pism oraz prowadzenia całokształtu spraw w zakresie  pracy wydziału, stanowiska pracy   w Urzędzie Miasta Gostynina, w  imieniu Burmistrza Miasta.

Zarządzenie Nr 88/2010 Burmistrz Miasta Gostynina z dnia 8 września 2010 r. w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gostyninie przy ul. Wyszyńskiego 20.

Zarządzenie 89/2010 i zarządzenie 90/2010/2010 nie są publikowane  w BIP gdyż zawierają dane osobowe

Zarządzenie Nr 91/201 0 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 września 2010 r. w sprawie: ujednolicenia terminu praw użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla działek położonych w Gostyninie, w obrębie ulic: Dmowskiego, Kościuszki, Legionów Polskich, Stodólnej, Wojska Polskiego, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 3085/1, 3084/6, 3082/8, 3091/21, 3095/7, 3096/5, 3095/8, 3096/6, 2958/6, 2944/14, 2960/6, 2959/8, 2960/4, 2959/6, będących w użytkowaniu wieczystym Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 92/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010

Zarządzenia Nr 93/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie:  dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010. załącznik

Zarządzenie 94/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 04 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokali użytkowych.

 Zarządzenie Nr 95/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 października 2010 r. w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gostyninie przy ulicy Krośniewickiej.

Zarządzenie Nr 96/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 października 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej przy ulicy Zazamcze 19 c w Gostyninie. Załącznik


Zarządzenie nr 97/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 października 2010 roku w sprawie:  wyznaczenia  pracowników  do  udzielania  pierwszej  pomocy i ewakuacji pracowników

Zarządzenie Nr 98/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Stodólnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Gostynin, obręb m. Gostynin, jako działka nr 2856/1 o powierzchni 10 m²

Zarządzenie Nr 99/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 października 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010

Zarządzenie Nr 100/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010. załącznik

Zarządzenie Nr 101/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2010 rok. załącznik

Zarządzenie Nr 102 /2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 55 /2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 października 2008 r.w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Gostyninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego, Solidarności i Wacława Kujawy.

Zarządzenie nr 103/2010 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia  4 listopada  2010r. w s

prawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli pod względem gospodarki finansowej i administracyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie

Zarządzenie Nr 104/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 04 listopada 2010 r.  w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 105/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie:projektu uchwały budżetowej na rok 2011 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045. załącznik Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 106 /2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 55 /2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 października 2008 r.w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Gostyninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego, Solidarności i Wacława Kujawy.

Zarządzenie 107/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 listopada 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010


Zarządzenie Nr 108 / 2010 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia  24 listopada  2010r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli pod względem gospodarki finansowej i administracyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie

Zarządzenie Nr 109/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obiekt Zamek w Gostyninie wraz z terenem przyległym, położonego w Gostyninie przy ulicy Zamkowej 31 oraz ustalenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie Nr 110/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2010 roku
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010. załącznik

Zarządzenie Nr 111/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2010 rok. załącznik

Zarządzenie Nr 112/10 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina będących we współużytkowaniu wieczystym  -  właścicieli lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynkach wielorodzinnych.

Zarządzenie Nr 113/10 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 06 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.


Zarządzenie Nr 114/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zweryfikowanych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2011 roku

Zarządzenie Nr 115/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 grudnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010

Zarządzenie Nr 116/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina, będących we współużytkowaniu wieczystym - właścicieli wyodrębnionych lokali użytkowych w budynkach wielorodzinnych.

Zarządzenie Nr 117/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 grudnia 2010 r.  w sprawie:  rozpatrzenia uwagi złożonej przez Elżbietę i Grzegorza Matysek do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta Gostynina przy ul. Krośniewickiej, obejmującego działki nr ew. 771, 772,773, 774/1, 774/2, 774/3, 783, 784,775.

Zarządzenie Nr 118/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert dla Organizacji Pozarządowych i innych Podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 119/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania Urzędu Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 120/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta gostynina na rok 2011.

Zarządzenie Nr 121/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010

Zarządzenie Nr 122/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31  grudnia 2010 roku
w sprawie:  dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010. załącznik

Zarządzenie nr 123/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 124/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2010 r.w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2010 rok. załącznik

Zarządzenie Nr 125/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia jego składu (treść  nie będzie opublikowana w BIP ze względu na charakter zarządzenia)

Zarządzenie Nr 126/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia  Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Gostynina  na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Miasta Gostynina w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. (treść  nie będzie opublikowana w BIP ze względu na charakter zarządzenia)

  Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany  
  Zarządzenia Burmistrza Miasta Gostynina Nr 75 z dnia 30 października 2007 r. regulującego gospodarkę
  finansową w Urzędzie Miasta Gostynina Załącznik Nr 1 Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Załącznik nr 1b
  Załącznik nr 1c Załącznik nr 1d Załącznik nr 2 Załącznik Nr 2


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Świderska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-13 17:06:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Borowska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-24 10:47:53
  • Liczba odsłon: 4284
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354496]

przewiń do góry